[STRONA ARCHIWALNA - VII edycja Konferencji 2022]

Udział w VII Konferencji Naukowej "Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju" potwierdzili: 

Ireneusz Zyska

Sekretarz Stanu – Ministerstwo Klimatu i Środowiska / Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. W latach 2007-2011 odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Wałbrzychu. W 2011 roku zdał egzamin radcowski i został wpisany na listę radców prawnych.

Od 2000 do 2006 pracował w departamencie prawnym dużej spółki prawa handlowego we Wrocławiu oraz w kancelarii syndyka, zajmując się obsługą prawną przedsiębiorstw.

W latach 2006 do 2011 pełnił funkcję zastępcy burmistrza miasta Świebodzice. W tym czasie był także dwukrotnie wybierany radnym rady miejskiej.

W latach 2012 do 2015 prowadził kancelarię radcy prawnego, w ramach której współpracował z dużymi podmiotami gospodarczymi, w tym spółkami notowanymi na GPW, a także występował w licznych procesach jako pełnomocnik osób fizycznych i prawnych z zakresu prawa cywilnego oraz ochrony konkurencji i konsumentów.

W wyborach parlamentarnych w 2015 roku został wybrany posłem na Sejm RP z okręgu wałbrzyskiego. W Sejmie RP VIII kadencji pracował w Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, w ramach której przewodniczył pracom podkomisji stałej ds. polityki regionalnej. Pracował także w Komisji Infrastruktury oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. W marcu 2016 roku został powołany na członka Rady Służby Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów.

Założyciel i przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii, który w Sejmie RP VIII kadencji stał się ogólnopolską platformą merytorycznej dyskusji i kształtowania opinii na temat transformacji polskiego górnictwa i energetyki, bezpieczeństwa energetycznego, wykorzystania zasobów naturalnych, paliw kopalnych i odnawialnych źródeł energii, rozwoju elektromobilności oraz zastosowania nowoczesnych technologii w procesie zmian i kształtowania polskiego systemu elektroenergetycznego, w tym energetyki jądrowej i rozproszonej.

W wyborach parlamentarnych 2019 roku został wybrany posłem na Sejm RP IX kadencji.

Uczestnik młodzieżowego ruchu oporu w czasach PRL. Miłośnik górskiej turystyki pieszej, polskiej historii i tradycji niepodległościowej.

Dainius Kreivys

Minister Energetyki Republiki Litewskiej

Wykształcenie: Uniwersytet Witolda Wielkiego, Bałtycki Instytut Zarządzania, Master of Business Administration; Wileński Uniwersytet Pedagogiczny (obecnie Litewski Uniwersytet Nauk Pedagogicznych); Instytut Politechniczny w Kownie (obecnie - Wyższa Szkoła Techniczna w Kownie).

Doświadczenie zawodowe - pełnione stanowiska: Dyrektor ds. rozwoju biznesu UAB „Statybų gausa”; Minister Gospodarki; Prezes Zarządu "Saldo partneriai"; Prezes Zarządu "Baldenis"; AB dyrektor i Członek Zarządu "Specializuota komplektavimo valdyba"; szef spółek detalicznych.

Funkcje pełnione poprzednio w Parlamencie Republiki Litewskiej: Członek Komisji Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Narodowej; Zastępca przewodniczącego Komisji Gospodarki; Członek Komisji Energetyki.

Hobby: książki, jazda na rowerze, pszczelarstwo, gry komputerowe.

Karol Rabenda

Podsekretarz Stanu – Ministerstwo Aktywów Państwowych

Pełnomocnik ds. koordynacji działań podmiotów objętych nadzorem właścicielskim Ministra Aktywów Państwowych w procesie realizacji inwestycji w zakresie morskich farm wiatrowych.

Dr hab. Arkady Rzegocki, prof. UJ

Szef Służby Zagranicznej – Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Jest profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, politologiem zajmującym się polską i angielską myślą polityczną, pojęciem racji stanu, a także zagadnieniem soft power. Studiował m.in. na University College Dublin, prowadził badania m.in. w Denver, Oksfordzie, Cambridge, Londynie, Florencji, pracował jako Visiting Scholar w Sidney Sussex College na Uniwersytecie w Cambridge.

Jako Ambasador RP w Wielkiej Brytanii działał na rzecz promocji wiedzy o Polsce w Wielkiej Brytanii zarówno wśród Polaków, jak i Brytyjczyków, a szczególnie w angielskim świecie akademickim. W latach 2011-16 był profesorem Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie w Londynie, był również pomysłodawcą i pierwszym kierownikiem Polskiego Ośrodka Naukowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Londynie, który działał od 2011 r. W 2014 r. został członkiem Rady Miasta Krakowa, gdzie przewodniczył Komisji Innowacji i Funduszy Europejskich.

Był członkiem wielu organizacji akademickich i obywatelskich, między innymi EpsNet, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Ośrodka Myśli Politycznej oraz Klubu Jagiellońskiego.

Dr Bogdan Rzońca

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, a także Uniwersytetu Jagiellońskiego. W Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu ukończył studia podyplomowe. W 2011 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie obroniłem pracę doktorską z zakresu zarządzania.

Pełnił następujące funkcje i zajmował następujące stanowiska: nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie; dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Jaśle; Wojewoda Krośnieński; Marszałek Województwa Podkarpackiego; Dyrektor Suret sp. z o.o.; Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego; Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Obecnie jest Posłem do Parlamentu Europejskiego.

Dr Patryk Jaki

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Kryminologii w Warszawie i na Uniwersytecie Opolskim. Ukończył Uniwersytet Wrocławski, a następnie studia podyplomowe IESE w Barcelonie wraz z Krajową Szkołą Administracji Publicznej oraz szkolenie na Sam Houston State University w USA.

Przewodniczący zespołów ds. reformy systemu polskiej Służby Więziennej i kodeksu karnego wykonawczego; autor reformy polskiego systemu penitencjarnego, która była pierwszym od 1989 r. aktem dotyczącym modernizacji Służby Więziennej, oraz programu „Praca dla więźniów”, który doprowadził do wzrostu wskaźnika zatrudnienia więźniów o 50%; założyciel polskiego Instytutu Kryminologii i Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki; były przewodniczący Rady Polityki Penitencjarnej i Rady Głównej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym

Dr Ewa Leniart

Wojewoda Podkarpacki

W latach 1995–2000 studiowała na Wydziale Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (filia w Rzeszowie), gdzie uzyskała tytuł magistra prawa.

W latach 2002–2005 była kierownikiem Referatu Prawno-Organizacyjnego w Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie. Od grudnia 2005 r. do stycznia 2007 r. była koordynatorem, a następnie dyrektorem Gabinetu Wojewody w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. Od 1 lutego 2007 r. do 8 grudnia 2015 r. pełniła funkcję dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie. W lutym 2014 r. uzyskała stopień doktora nauk prawnych.

W latach 2015 – 2019 była Wojewodą Podkarpackim. W ostatnich wyborach parlamentarnych została wybrana na Posła RP IX kadencji. Z dniem 13 stycznia 2020 r. premier Mateusz Morawiecki ponownie powołał ją na stanowisko Wojewody Podkarpackiego.

Władysław Ortyl

Marszałek Województwa Podkarpackiego

Ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza (inżynier, specjalność - konstrukcje lotnicze). W latach 1979-1992 pracował w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym WSK PZL Mielec jako specjalista konstruktor. W latach 1992-1998 był prezesem Agencji Rozwoju Regionalnego MARR SA w Mielcu. W 1997 r. założył Stowarzyszenie Inkubator Przedsiębiorczości IN-MARR w Mielcu.

W latach 1998-2005 był radnym województwa podkarpackiego oraz członkiem zarządu (1998-2002) i wicemarszałkiem (2001-2002). Zajmował się m.in.: programowaniem i wdrażaniem programów pomocowych Unii Europejskiej. Z kolei w latach 2001-2003 zasiadał w Radzie Nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu. W 2005 r. wybrano go senatorem RP. Mandat pełnił do maja 2013 r. W tym czasie w latach 2005-2007 pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, a w Senacie był m.in przewodniczącym Komisji Obrony Narodowej oraz wiceprzewodniczącym Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

W 2013 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego powierzył mu funkcję marszałka, którą piastuje do dziś. Od 2016 roku jest członkiem Komitetu Regionów Unii Europejskiej, a w lutym 2020 został wybrany przewodniczącym grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Komitecie Regionów. Aktualnie jest także wiceprezesem Związku Województw RP oraz członkiem Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie RP. Od 1980 r. jest członkiem NSZZ „Solidarność” (był m.in.: członkiem Zarządu Regionu Rzeszowskiego, przew. Komisji Zakładowej w WSK i OBR- PZL Mielec, wiceprzew. Sekcji Krajowej Przemysłu Lotniczego).

Prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik

Rektor Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w kadencji 2020-2024

Dziekan Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury w latach 2012–2019, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, specjalista w zakresie inżynierii środowiska w szczególności chemii środowiska.

Swoją działalność naukowo-badawczą skupia wokół zagadnień związanych z ochroną środowiska wodnego przed zanieczyszczeniami antropogenicznymi, w tym zanieczyszczeniami nowej generacji (emerging pollutants) oraz badaniami nad eutrofizacją wód z wykorzystaniem analizy stabilnych izotopów.

Ma doświadczenie we współpracy z przemysłem i otoczeniem społeczno-gospodarczym. Kierował projektami finansowanymi z KBN/MNiSW/NCN oraz zadaniami w projektach finansowanych przez i w ramach NCBiR/POIR gdzie liderami były jednostki przemysłowe.

Wypromował czterech doktorów i wykonał ponad dwadzieścia recenzji w postępowaniach awansowych. Jest członkiem Komitetu Inżynierii Środowiska PAN (trzy kadencje), w której od 2020 r. pełni funkcję wiceprzewodniczącego oraz wielu innych organizacji branżowych.

Za swą działalność naukową i organizacyjną został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp

Prorektor ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza / Prezes Zarządu Stowarzyszenia Podkarpacka Dolina Wodorowa

Profesor nauk technicznych, specjalista w zakresie zarządzania procesami produkcyjnymi i optymalizacji procesów wytwarzania, prorektor ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, pierwszy zastępca rektora w kadencji 2020–2024. W 1988 r. ukończył studia na kierunku mechanika i budowa maszyn, na obecnym Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej i został zatrudniony w Zakładzie Technologii Maszyn, gdzie pracuje nieprzerwanie do dzisiaj.

W 1995 r. uzyskał stopień naukowy doktora, a w 2007 r. stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn. Na podstawie postanowienia prezydenta RP z 28 lipca 2014 r. otrzymał tytuł profesora nauk technicznych.

Działalność naukowo-badawcza prof. Jarosława Sępa skupia się wokół zagadnień związanych z dyscypliną inżynieria mechaniczna. Po objęciu funkcji prorektora Politechniki Rzeszowskiej aktywnie włączyła się w działania związane gospodarką wodorową. Uczestniczy miedzy innymi w tworzeniu Podkarpackiej Doliny Wodorowej. Jest członkiem kilku organizacji, m.in. wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Tribologicznego oraz wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, członkiem Komitetu Budowy Maszyn PAN (od 2016 r.) - przewodniczy Sekcji Eksploatacji.

Brał udział w realizacji ponad 50 projektów naukowo-badawczych i prac zleconych przez podmioty zewnętrzne, jest autorem lub współautorem 30 ekspertyz i opinii. Otrzymał liczne nagrody rektora Politechniki Rzeszowskiej. Był stypendystą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla Młodych Pracowników Nauki. W 2016 r. został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Prof. dr hab. Grzegorz Ostasz

Prorektor ds. studenckich – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Specjalizuje się w historii politycznej i gospodarczej XX wieku, integracji europejskiej, koncepcjach i metodach zarządzania, biografistyce. Jego badania naukowe koncentrują się na zagadnieniach z zakresu podziemia politycznego, wojskowego i cywilnego (delegatury rządu) okresu drugiej wojny światowej oraz powojennych konspiracji niepodległościowych.

W swoim dorobku naukowym ma ponad 500 publikacji, w tym kilkanaście o charakterze monograficznym. Należy do kilku komitetów redakcyjnych oraz rad programowych specjalistycznych periodyków naukowych. Odbył szereg staży naukowych, w tym siedmiokrotnie w Londynie. Stypendysta m.in. Polish Resistance Foundation oraz Polonia Aid Foundation Trust. 

Dr hab. Mariusz Ruszel, prof. PRz

Prezes Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza

Politolog, profesor uczelni w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych w Zakładzie Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. Prezes Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza. Redaktor naczelny czasopisma naukowego „Energy Policy Studies”. Pomysłodawca i przewodniczący komitetu organizacyjnego cyklicznej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”.

Laureat stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego dla wybitnego młodego naukowca (2017). Członek Niezależnej Grupy ds. Oceny Naukowej (Independent Scientific Evaluation Group, ISEG) programu „Nauka dla Pokoju i Bezpieczeństwa” NATO (2022-2024). Recenzent wielu międzynarodowych i krajowych czasopism naukowych. Specjalizuje się w bezpieczeństwie energetycznym oraz polityce energetycznej państwa.

Dr hab. Leszek Jesień, Prof. CC

Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej – Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Dyrektor odpowiedzialny za relacje między OSP i innowacje. Ekspert z obszaru polityki energetycznej Unii Europejskiej i Polski. Doświadczenie zawodowe w energetyce zdobywał we współpracy z m.in. TSCNET Services GmbH, PSE Innowacje, Gas-Trading, Empower Energy, EDF Polska, BPI Polska oraz Gaz-System.

Autor wielu artykułów i książek o integracji i polityce energetycznej, np. New Electricity and New Cars. The Future of the European Energy Doctrine. Doktor habilitowany nauk społecznych Polskiej Akademii Nauk. Członek Rady Naukowej Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Wcześniej doradca ds. europejskich i energetycznych trzech polskich premierów oraz ministrów gospodarki i środowiska.

Dr hab. Paweł Kowal, prof. ISP PAN

Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk

Politolog i historyk, publicysta. Jest profesorem w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk oraz Studium Europy Wschodniej UW, pracuje w Kolegium Europejskim w Natolinie. Kieruje Radą Naukową Przedstawicielstwa PAN w Kijowie. Współtwórca Muzeum Powstania Warszawskiego.

Poprzednie stanowiska: Poseł na Sejm RP, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych odpowiedzialny za politykę wschodnią, Poseł do Parlamentu Europejskiego i przewodniczący delegacji do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Ukraina.

W 2012 założył Fundację Energia dla Europy. Prowadzi badania i publikuje na tematy transformacji w Europie środkowej i ZSRS oraz polityki wschodniej. Prowadził gościnne wykłady m.in. na Ukrainie, w USA, Kanadzie i Chinach. Felietonista „Rzeczpospolitej” i „Dziennika Polskiego”.

Dawid Cycoń

Prezes ML System

Pomysłodawca i współzałożyciel notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie technologicznej Spółki ML System S.A., która w grudniu 2021 r. uruchomiła pierwszą na świecie linię produkcyjną transparentnych szyb z powłoką kwantową generujących energię elektryczną ze słońca. W spółce pełni funkcję Prezesa Zarządu, jest odpowiedzialny za strategię rozwoju produktów w oparciu o transfer wyników prac badawczych do skali przemysłowej.

Jego firma istniejąca od ponad 15 lat, konsekwentnie utrzymuje pozycję lidera na rynku krajowym, jest również jednym z kluczowych, globalnych producentów i dostawców BIPV (fotowoltaiki zintegrowanej z budynkami). Produkty oferowane przez ML System znajdują zastosowanie zarówno w klasycznych dachowych i gruntowych instalacjach fotowoltaicznych oraz w zrównoważonym budownictwie, w transporcie lądowym i wodnym oraz branży automotive. Są idealną odpowiedzią na aktualne potrzeby procesu transformacji energetycznej - przejścia z konwencjonalnych na odnawialne źródła energii.

Dawid Cycoń jest współautorem 13 patentów oraz 6 wzorów użytkowych objętych prawem ochronnym, a także publikacji z zakresu ogniw i modułów fotowoltaicznych.

Od 2019 r. jest Członkiem Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP.

Józef Węgrecki

Członek Zarządu ds. Operacyjnych PKN ORLEN

Jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie – Wydział Maszyn Górniczo-Hutniczych.

Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. W 2018 r. był Członkiem Rady Nadzorczej delegowanym do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu ds. Inwestycji i Zakupów PKN ORLEN.

W latach 1978-1990 pracował w Zakładzie Remontowym Energetyki Kraków, gdzie pełnił funkcję Dyrektora ds. Technicznych (Członka Zarządu). Następnie w latach 1990-1993 w Spółce Pracowniczej REMAK Opole na stanowisku Wiceprezesa spółki. Od 1993 do 2017 pełnił funkcję Prezesa, Członka Zarządu Spółki REMAK – KRAK Sp. z o.o.

W 2017 roku został mianowany Wiceprezesem Zarządu w spółce ENERGA Wytwarzanie S.A., gdzie odpowiadał za zarządzanie w zakresie eksploatacji turbin wodnych, wiatrowych, farm fotowoltaicznych, kogenerację, elektrownie węglowe oraz działalność w zakresie innowacji, pozyskiwania dla spółki aktywów ciepłowniczych i wyznaczania kierunków rozwoju.

Od 2018 roku delegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu ds. Inwestycji i Zakupów w PKN ORLEN S.A., po czym został powołany na Członka Zarządu ds. Operacyjnych.

Interesuje się monitorowaniem i analizą najnowszych rozwiązań technicznych w zakresie energetyki – alternatywnymi źródłami energii i możliwościami ich wdrażania w przemyśle.
Jest odznaczony: Galicyjską Wielką Nagrodą Budownictwa za wkład w rozwój budownictwa; Odznaką Honorową za zasługi dla budownictwa; Złotym Medalem za długoletnią służbę; Odznaką Honoris Gratia – za działalność charytatywno-społeczną.

Jarosław Trybuchowicz 

Prezes Zarządu ORLEN Neptun I / Prezes Zarządu Baltic Power GK ORLEN

W sierpniu 2022 roku powołany na stanowisko Prezesa Zarządu ORLEN Neptun oraz Prezesa Zarządu Baltic Power, gdzie odpowiada za rozwój wszystkich projektów morskiej energetyki wiatrowej w GK ORLEN.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w trakcie realizacji dużych projektów wodnych i infrastrukturalnych zarówno w Polsce, jak i za granicą. Przed dołączeniem do Grupy ORLEN pełnił funkcję Dyrektora Technicznego w Morskiej Stoczni Remontowej "Gryfia". 

W jego portfolio zawodowym znajduje się udział w wielkoskalowych przedsięwzięciach infrastrukturalnych takich jak: pogłębienie toru wodnego Świnoujście-Szczecin, rozbudowa fabryki opon Bridgestone, budowa zakładu ST³ Offshore do produkcji wielkogabarytowych konstrukcji stalowych oraz budowa nabrzeża LNG w Gazoporcie Świnoujście. Brał udział w realizacji projektów związanych z pogłębieniem i rozbudową portów w Polsce, Litwie, Szwecji, Danii, Finlandii, Niemczech, Chorwacji czy Maroku.

Tymoteusz Pruchnik

Prezes Zarządu Gas-Trading

Prawnik, DBA – od kilku lat związany z Grupą Kapitałową PGNiG. Początkowo pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Komunikacji, a w 2016 r. objął stanowisko Prezesa Zarządu Gas-Trading S.A. Doświadczenie zawodowe zdobywał pełniąc funkcje menadżerskie w instytucjach samorządowych i państwowych jak również w spółkach prawa handlowego. Działa w wielu różnych organizacjach pozarządowych pełniąc funkcje w organach zarządczych.

Janusz Magoń

Wiceprezes Zarządu PGE Obrót

Absolwent Politechniki Rzeszowskiej, Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie oraz Apsley Business School London – Executive Master od Business Administration (EMBA).

W latach 1998-2010 pełnił urząd Burmistrza Miasta Przeworska. Od 2011 r. Radny IV Kadencji Sejmiku Województwa Podkarpackiego, a od 2012 r. Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego IV Kadencji. W latach 2012-2017 Prezes Zarządu Spółdzielni RENA w Rzeszowie.

Posiada szerokie doświadczenie w sprawowaniu nadzoru nad jednostkami samorządowymi i spółkami prawa handlowego, zdobyte w wyniku pełnienia funkcji m.in. Członka Rad Nadzorczych, Rad Społecznych, Członka Zarządu Związku Miast Polskich i Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych.

Od 2017 r. pełnił funkcję kierownika Biura ds. Obsługi Jednostek Samorządów Terytorialnych w PGE Obrót.

Grzegorz Wysocki

Wiceprezes Zarządu PGE Baltica ds. Finansowych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie oraz Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Posiada tytuł MBA Stockholm University. Pełniąc funkcje zarządcze w instytucjach bankowych i ubezpieczeniowych, realizował strategiczne projekty infrastrukturalne i kapitałowe, koncentrując swoją działalność na montażu finansowym przedsięwzięć.

W PGE Baltica brał udział w procesie pozyskania zagranicznego partnera do realizacji projektów offshore Grupy PGE. Nadzoruje finanse, postępowania zakupowe, a także obszar administracji i pozwoleń.

Rafał Miland

Wiceprezes Zarządu PERN

Działalność zawodową rozpoczął od pracy w Ministerstwie Finansów, w kolejnych latach reprezentował Polskę na stanowisku Wicekonsula w Konsulacie Generalnym RP w Malmö (Szwecja). Obejmowała kluczowe stanowiska w Ministerstwie Gospodarki (Zastępca Dyrektora Departamentu Ropy i Gazu), gdzie zajmował się kwestiami zapasów paliw, nadzoru nad rynkiem gazu ziemnego oraz współpracą na forum EU oraz Ministerstwie Środowiska (Dyrektor Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych). W latach 2009 – 2012 pracował w PERN S.A pełniąc m.in. funkcje pełnomocnika Zarządu.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz studiów podyplomowych w Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Maciej Kluczyński

Prezes Polskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa Narodowego

Autor publikacji z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Radosław Kwiecień 

Członek Zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK)

Członek Zarządu od 2016, obszar zarządzania ryzykiem. Od 2001 r. pracował na stanowiskach menadżerskich w BGŻ (obecnie BGŻ BNP Paribas). W latach 2012 – 2016 odpowiadał za operacje banku. W tym czasie był również członkiem komitetu zarządzania ryzykiem operacyjnym i ciągłości działania banku. Realizował projekty integracyjne banków podczas łączenia dwóch odrębnych organizacji. Wdrażał nowe systemy informatyczne dotyczące operacji bankowych oraz scentralizował procesy zarządcze w obszarze operacji.

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego. Ukończył studia podyplomowe z controllingu oraz inwestycji kapitałowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, przygotowania i zarządzania projektami partnerstwa publiczno-prywatnego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a także studiów menadżerskich na Akademii Leona Koźmińskiego. Na tej uczelni uzyskał ponadto dyplom Executive MBA.

Czas wolny lubi spędzać aktywnie. Najbardziej fascynują go góry, które zdobywa na nogach, nartach i rowerze.

Dariusz Szwed

Członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK)

Ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie w sektorze finansowym. Od 2019 r. pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Alior Banku, w którym nadzorował całość biznesu banku - sprzedaż i produkty dla klienta detalicznego oraz biznesowego, działalność skarbową oraz obszar private banking i biuro maklerskie. Jednocześnie był prezesem zarządu Alior TFI. Był członkiem kilku komitetów, w tym komitetu kredytowego. Wcześniej, od roku 1995 był związany z Santander Bank Polska, ostatnio jako dyrektor departamentu private banking, gdzie odpowiadał za nadzór nad kompleksową działalnością biznesową, obejmującą także ryzyko operacyjne, kredytowe i reputacyjne tego obszaru. Nadzorował również detaliczną część działalności biura maklerskiego tego banku. Ponadto był członkiem zespołu zarządzającego fuzją Santander Bank Polska i wydzielonej części Deutsche Banku, w którym odpowiadał za analizę i wdrażanie docelowych rozwiązań biznesowych private banking w połączonym banku.

W Banku Gospodarstwa Krajowego nadzoruje realizację wewnętrznego filaru Transformacja cyfrowa i procesowa strategii banku na lata 2021-2025. Prezes Szwed podkreśla, że jego celem jest stworzenie warunków dla dynamicznego rozwoju banku poprzez nowoczesną platformę IT, automatyzację i robotyzację oraz redukcję nieefektywności i racjonalne wykorzystanie zasobów.

Absolwent wydziału bankowości i finansów w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz zarządzania na Politechnice Częstochowskiej. Ma również dyplom Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Prywatnie pasjonat sportu oraz funkcjonowania rynków kapitałowych.

Cezariusz Lesisz

Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP)

Absolwent Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Ukończył studia magisterskie na kierunku Finanse i rachunkowość oraz studia podyplomowe na kierunku Prawo dla menedżera. Studiował także Budownictwo Lądowe na Politechnice Wrocławskiej. Złożył egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.

Przez ponad 20 lat aktywnie działał w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i USA. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzaniu jednostkami organizacyjnymi oraz w nadzorze spółek prawa handlowego. Pracował także w sektorze bankowym (BZ WBK S.A.) oraz w administracji rządowej (Ministerstwo Finansów). Dzięki długoletniemu doświadczeniu zawodowemu posiada kompetencje w zakresie zarządzania procesami biznesowymi w przedsiębiorstwach, negocjacji oraz realizacji projektów restrukturyzacyjnych, rozwojowych i innowacyjnych. Dysponuje również szeroką wiedzą dotyczącą specyfiki amerykańskich procesów społeczno-gospodarczych.

Od grudnia 2016 roku do listopada 2018 roku był członkiem Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A, natomiast w latach 2017–2018 przewodniczył Radzie Nadzorczej Totalizatora Sportowego sp. z o.o. Od 1 września 2019 jest członkiem Rady Nadzorczej KGHM Metraco S.A.

Grzegorz Strzelczyk

Prezes Zarządu LOTOS Petrobaltic

Studiował na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Handel Zagraniczny. Absolwent Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni, na Wydziale Zarządzania. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Wiertnictwa Nafty i Gazu - specjalność Zarządzanie w Przemyśle Naftowym i Gazowniczym.

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując m.in. jako przewodniczący Rady Nadzorczej PLO, prezes Zarządu Superfish S.A., przewodniczący Rady Nadzorczej spółki Energa Operator, przewodniczący Rady Nadzorczej spółki Energa Wytwarzanie oraz prowadząc własną działalność gospodarczą w firmie Grzegorz Strzelczyk Konsulting – GSK.

Od 2006 roku związany z LOTOS Petrobaltic gdzie pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu, dyrektora ds. restrukturyzacji i rozwoju ówczesnego PPiEZRiG Petrobaltic S.A. W 2016 r. został powołany przez Radę Nadzorczą LOTOS Petrobaltic S.A. do składu Zarządu spółki w randze wiceprezesa Zarządu, dyrektora utrzymania ruchu i logistyki. Od 2018 roku pełni stanowisko Prezesa Zarządu LOTOS Petrobaltic S.A.

Kamil Basaj

Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni

Założyciel i Prezes Fundacji INFO OPS Polska. Kieruje pracami zespołów ds. reagowania na incydenty w środowisku informacyjnym IERT. Twórca procesów bezpieczeństwa środowiska informacyjnego. 

Pełnił funkcję Doradcy Ministra Obrony Narodowej. Członek zespołu doradczego Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie konsultacji procesów manipulacji środowiskiem informacyjnym. Konsultant projektów badawczych i naukowych nad zjawiskami oddziaływania informacyjnego, psychologicznego, bezpieczeństwa środowiska informacyjnego, bezpieczeństwa procesu decyzyjnego. Wykładowca Eksperckiego Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa. Prowadzi wykłady i warsztaty z zakresu operacji informacyjnych i psychologicznych na uczelniach wyższych oraz w administracji państwowej. Prowadzi szkolenia z zakresu walki informacyjnej dla zespołów posiadających zdolności prowadzenia działań niekinetycznych. Prowadzi badania nad procesami poznawczymi, w tym modelami kontroli obitej.

Pomysłodawca i koordynator pierwszych w Polsce ćwiczeń z bezpieczeństwa środowiska informacyjnego INFO OPS EXE™ obejmujących działania z zakresu aktywnych i pasywnych zdolności rozpoznania, aktywnej obrony, operacji informacyjnych, psychologicznych z uwzględnieniem ochrony procesu decyzyjnego w wymiarze wirtualnym, fizycznym i poznawczym. Założyciel projektu propagującego wiedzę o zjawiskach manipulacji środowiskiem informacyjnym Disinfo Digest. Jest jednym z pomysłodawców i inicjatorów powołania organizacji CYBEROT, CYBERON, Disinfo Digest prowadzących działania na rzecz bezpieczeństwa środowiska informacyjnego. Jest prelegentem na krajowych i zagranicznych konferencjach poświęconych bezpieczeństwu środowiska informacyjnego i poznawczego.

Dr inż. Rafał Gawin

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Doktor nauk technicznych ze specjalnością elektroenergetyka i gospodarka energetyczna. W Urzędzie Regulacji Energetyki od 2004 roku. Na stanowisko Prezesa URE powołany przez Prezesa Rady Ministrów 24 lipca 2019 roku.

Był m.in. członkiem grup roboczych Europejskiej Grupy Regulatorów Energii i Gazu (ERGEG) oraz Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER); członkiem Komitetu ds. Transgranicznej Wymiany Energii Elektrycznej (KE) oraz ekspertem Komisji w programach TAIEX (szkolenia dla krajów ościennych UE i kandydujących do UE), a także ekspertem Florenckiej Szkoły Regulacji oraz projektów bliźniaczych. Wielokrotnie reprezentował URE na forum międzynarodowym.

W 2013 r. był ekspertem narodowym ACER w Lubljanie, gdzie brał udział m.in w pracach nad raportem Agencji dotyczącym oceny krajowych rynków energii. Był także odpowiedzialny za współpracę z krajowymi organami regulacji energetyki.

W marcu 2021 roku został wybrany na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Regulatorów ACER (ACER Board of Regulators), która pełni funkcję opiniodawczą i doradczą wobec dyrektora Agencji.

Doświadczony w sprawowaniu nadzoru nad spółkami energetycznymi, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej, audytu oraz inwestycji i rozwoju.
Jest autorem wielu publikacji i opracowań dotyczących sektora energetycznego, współautorem komentarza do ustawy Prawo energetyczne.

Jarosław Jaźwiński

Prezes Zarządu DFE Security

 

Absolwent Politechniki Warszawskiej – dyplom magister inżynier. Absolwent studiów podyplomowych na Wojskowej Akademii Technicznej dyplom na kierunku „Bezpieczeństwo Lokalne i Zarządzanie Kryzysowe”.

Specjalista i praktyk w dziedzinie zabezpieczeń technicznych i antyterrorystycznych. Rzeczoznawca Polskiej Izby Ochrony o specjalizacji systemy zabezpieczeń antyterrorystycznych przed atakiem pojazdem mechanicznym użytym jako narzędziem zamachu.

Prelegent na konferencjach z zakresu systemów zabezpieczeń. CEO w firmie DFE Security Sp. z o.o. działającej na rynku polskim od ponad 20 lat w zakresie sprzedaży i serwisu zabezpieczeń technicznych. Współautor publikacji - książki „Zabezpieczenia Techniczne w Bezpieczeństwie Antyterrorystycznym Budynków Użyteczności Publicznej”.

Dr inż. Wojciech Kamieniecki

Prezes Inseqr

Absolwent Wydziału Automatyki i Informatyki Politechniki Śląskiej, Doktor Nauk Ekonomicznych w Dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu Uniwersytetu Szczecińskiego.

Manager z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu przedsiębiorstwami oraz dużymi projektami w branży telekomunikacyjnej i cyberbezpieczeństwa. Ekspert w dziedzinie nowoczesnych technologii i zarządzania. Autor szeregu publikacji naukowych z zakresu strategii rozwoju, zarządzania przedsiębiorstwami oraz kształtowania wartości przedsiębiorstw.

Wieloletni szef kluczowych instytucji odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo i rozwój technologiczny Polski w tym Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK) i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). W czasie gdy kierował tą agencją, NCBR uzyskało nagrodę Komisji Europejskiej dla najlepszej instytucji w UE realizującej zamówienia na innowacje.

Ekspert w dziedzinie nowoczesnych technologii i zarządzania. Autor szeregu publikacji naukowych z zakresu strategii rozwoju, zarządzania przedsiębiorstwami oraz kształtowania wartości przedsiębiorstw. Przez ostanie lata zajmował się wprowadzaniem na rynek polski i europejski nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań łączących świat nauki i biznesu.
Obecnie pełni funkcje Prezesa w Inseqr sp. z o.o. oraz Przewodniczącego Think Tanku Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Marek Ustrobiński

Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie

Magister. Inżynier budownictwa. Ukończył Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej. Przez 16 lat był wiceprezydentem Rzeszowa. Odpowiadał za inwestycje miejskie i miejską infrastrukturę. W tym czasie Rzeszów realizował setki inwestycji dofinansowywanych przez Unię Europejską. Stworzono m. in. nowoczesny system uzdatniania wody, rozbudowano sieć kanalizacyjną i wodociągową. Zmodernizowano oczyszczalnię ścieków. Znacznie usprawniono system komunikacyjny Rzeszowa, powstało wiele nowych budynków użyteczności publicznej m. in.: szkół, przedszkoli, hal sportowych. Rzeszów został skomunikowany z autostradą A4 i trasą szybkiego ruchu S19. Zmieniono strukturę taboru komunikacji miejskiej. Rzeszów był pierwszym miastem w Polsce, w którym większość miejskich autobusów jest zasilana gazem ziemnym. Po ulicach jeżdżą także autobusy elektryczne.

Większość miejskich inwestycji w wielu branżach w tym drogowej, energetycznej, informatycznej czy sanitarnej było nadzorowanych i koordynowanych przez wiceprezydenta Marka Ustrobińskiego.

Zarządzane przez Marka Ustrobińskiego MPWiK Rzeszów lokuje się wśród liderów w dziedzinie korzystania z Odnawialnych Źródeł Energii. Spółka posiada farmy fotowoltaiczne o powierzchni 4,5 hektara, buduje mniejsze instalacje na budynkach należących do firmy. Produkuje energię elektryczną i cieplną z biogazu wykorzystując proces kogeneracji. Rzeszowski MPWiK rozpoczął produkcję polepszacza gleby z osadów ściekowych.

Zanim Marek Ustrobiński objął funkcję wiceprezydenta Rzeszowa pracował m. in. w Miejskim Przedsiębiorstwie Dróg i Mostów.

Remigiusz Nowakowski

Prezes Zarządu Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych

Od 2018 prezes zarządu Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych DISE.W latach 2016-2021 wiceprezydent Pracodawców RP. W latach 2018-20 prezes zarządu PILE ELBUD SA. W latach 2016–19 – członek Rady Dyrektorów, EURELECTRIC. W latach 2015-16 – prezes zarządu, TAURON Polska Energia SA i Przewodniczący Rady Nadzorczej Tauron Dystrybucja SA.W latach 2008-2015 i 2020 dyrektor wykonawczy w Fortum, Heating & Cooling, Poland and Baltics.

 wykształcenia magister ekonomii oraz magister prawa – absolwent Wydziału Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.

Grzegorz Górny

Prezes Stowarzyszenia Trójmorze / Prezes Fundacji Polska Wielki Projekt

Reporter, eseista, publicysta, reżyser, producent filmowy i telewizyjny. Założyciel i redaktor naczelny kwartalnika „Fronda“ (w latach 1994-2005 i 2007-2012). Współautor i producent kilku cykli telewizyjnych dla TVP1, TVP2, TVP Polonia, TVP Historia, TV Puls, Polsat. W latach 2005-2006 redaktor naczelny tygodnika „Ozon“.

Autor ponad 30 książek, ma na swoim koncie także 30 wydania zagraniczne w językach: angielskim (6 książek w USA), hiszpańskim, portugalskim, francuskim, niemieckim, holenderskim, węgierskim, czeskim chorwackim, słoweńskim, bułgarskim.

Laureat wielu nagród dziennikarskich, filmowych i książkowych (m.in. Totus, Grand Press, Feniks, nagroda SDP im. J. Zieleńskiego i nagroda im. Jacka Maziarskiego). Odznaczony przez prezydenta Węgier Rycerskim Krzyżem Zasługi.

Dr Anna Rożej-Adamowicz

Wiceprezes Inseqr

Doktor nauk społecznych, ekspert ds. zarządzania oraz prowadzenia projektów, w tym projektów związanych z cyberbezpieczeństwem. Od wielu lat zajmuję się problematyką dotyczącą zagrożeń w cyberprzestrzeni, analizą zagrożeń informacyjnych szczególnie w kontekście infrastruktury krytycznej, zagadnieniami bezpieczeństwa systemów i informacji w przedsiębiorstwach i jednostkach publicznych oraz szeroko rozumianym bezpieczeństwem publicznym. Ekspert ds. ochrony informacji niejawnych, w tym aktywny Pełnomocnik ds. OIN. Specjalizuje się także w ocenie zagrożeń oraz konstruowaniu polityk bezpieczeństwa dla systemów IT przetwarzających informacje niejawne.

Aktywny nauczyciel akademicki oraz autor wielu publikacji z obszaru zarządzania i bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Członek Polskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa Narodowego (PTBN) i Makroklastra – Technologie w Bezpieczeństwie Publicznym stworzonego z inicjatywy Politechniki Wrocławskiej.

Wiceprezes Inseqr sp. z o.o. - firmy dostarczającej nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Edyta Stanek

Wiceprezes Zarządu ML System

Absolwentka Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku: Automatyka i Robotyka. Współzałożycielka Spółki ML System S.A.

Autorka i współautorka artykułów naukowych z dziedziny fotowoltaiki. Posiada doświadczenie w operacyjnym zarządzaniu projektami (jako kierownik zespołu badawczego w latach 2012-2014), praktyczne doświadczenie w strategicznym zarządzaniu projektami z portfela badawczego, inwestycyjnego oraz jakości obsługi klienta (B2B). Była odpowiedzialna za transformację ML System z firmy wykonawczej świadczącej usługi w budownictwie w firmę produkcyjną oraz za pozyskanie pierwszych zezwoleń w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro-Park Mielec. Do 30 listopada 2017 r. pełniła w Spółce funkcję kierownika transferu technologii.

Jest współautorką licznych zgłoszeń patentowych i wzorów użytkowych. W Podkarpackiej Radzie Innowacyjności pełni funkcję wiceprzewodniczącej. Jest również członkiem Rady Społecznej Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki przy Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Karol Wolff

Dyrektor Biura Strategii i Projektów Strategicznych, PKN ORLEN

Wcześniej zatrudniony w McKinsey & Company i Thomson Reuters.

Generał Brygady dr Tomasz Kowalik

Deputy Chief of Staff – Support / Multinational Corps Northeast (MNC-NE) – NATO

Służbę wojskową rozpoczął w 1993 r. Absolwent West Point. Służbę pełnił min. w 25 Brygadzie Kawalerii Powietrznej, Sztabie Generalnym Wojska Polskiego, Kwaterze Głównej NATO w Brukseli, Departamencie Wojskowych Spraw Zagranicznych oraz Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych.

Od kwietnia 2021 r. pełni służbę w Dowództwie Wielonarodowego Korpusu Północny - Wschód w Szczecinie na stanowisku Zastępcy Szefa Sztabu do spraw Zabezpieczenia. Jest autorem publikacji naukowych w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego i edukacji oraz oraz posiada doktorat z pedagogiki. Jego hobby to m.in. historia oraz polityka zagraniczna. Jest zapalonym biegaczem.

Hasit Thankey

Head, Enablement and Resilience Section Defence Policy and Planning Division, NATO HQ International Staff

Kieruje zespołem Międzynarodowego Sztabu NATO odpowiedzialnym za politykę i planowanie wsparcia dla narodowej odporności poprzez gotowość cywilną oraz za zdolności i usługi logistyczne wymagane do wsparcia sił wojskowych Sojuszu.

Przed dołączeniem do Sztabu Międzynarodowego, spędził ponad piętnaście lat w Grupie Politycznej Departamentu Obrony Narodowej Kanady. Wcześniej służył jako doradca ds. obrony we Wspólnym Przedstawicielstwie Kanady w NATO oraz jako doradca polityczny w kanadyjskim elemencie dowodzenia wspierającym wzmocnioną grupę bojową NATO Forward Presence na Łotwie.

Marc D. Thoreson

Program Manager, Central Europe Pipeline System (CEPS) / NATO Support & Procurement Agency (NSPA)

W 2020 r. objął obowiązki menedżera programu Systemu Rurociągów Europy Środkowej (CEPS) w Wersalu we Francji. Jest odpowiedzialny za skuteczne zarządzanie eksploatacją, finansowaniem i utrzymaniem Programu CEPS.

Zakończył 29-letnią karierę wojskową w armii Stanów Zjednoczonych, której zwieńczeniem było stanowisko szefa sztabu Szkoły Kwatermistrzowskiej Armii Stanów Zjednoczonych. Został mianowany podporucznikiem Armii Stanów Zjednoczonych jako oficer kwatermistrzowski przydzielony do piechoty. Po ukończeniu North Georgia College w Dahlonega, Georgia, rozpoczął aktywną służbę w lipcu 1990 roku w Fort Benning, Georgia.

Uzyskał tytuł licencjata w dziedzinie administracji biznesowej w North Georgia College w Dahlonega, Georgia. Posiada tytuł Master of Science w zakresie zarządzania logistyką z Florida Institute of Technology oraz Master in Strategic Studies z United States Army War College w Carlisle, Pennsylvania. Jego wykształcenie wojskowe obejmuje również: Szkołę Sztabu Sił Połączonych, Kolegium Sztabu Generalnego Dowództwa Armii Stanów Zjednoczonych, Kurs Rozwoju Kadry Kierowniczej Logistyki, Kurs Oficera ds. Kostnicy, Kurs Oficera ds. Nafty, Kurs Oficera Logistyki Połączonej, Szkołę Sztabu Broni Połączonej i Usług, Kurs Pathfinder, Kurs Przejściowy Kwatermistrza, Kurs Dowódcy Wozów Bojowych Bradley, Kurs Podstawowy Airborne oraz Kurs Podstawowy Oficera Piechoty.

Dostał wiele nagród i odznaczeń, m.in.: Defense Superior Service Medal, Bronze Star Medal, Defense Meritorious Service Medal z jedną wiązką liści dębowych, Legion of Merit, Meritorious Service Meda, Joint Commendation Medal, Army Achievement Medal, Parachutist Badge, Expert Infantryman Badge, Pathfinder Badge, Air Assault Badge oraz German Armed Forces Proficiency Badge.

Julijus Grubliauskas

Staff Officer, Climate and Energy Security Section, Emerging Security Challenges Division, NATO HQ (Brussels)

Pracuje jako specjalista ds. bezpieczeństwa klimatycznego i energetycznego w Wydziale Wyzwań Bezpieczeństwa w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli. Do jego obowiązków należy przeprowadzanie analiz dotyczących bezpieczeństwa energetycznego oraz rozwijanie roli NATO w domenie bezpieczeństwa klimatycznego i energetycznego. Wcześniej pracował w Wydziale Spraw Politycznych i Polityki Bezpieczeństwa NATO, gdzie koncentrował się na ekonomii obronnej.

Zanim dołączył do Międzynarodowego Sztabu NATO w 2009 roku, pracował jako analityk bezpieczeństwa energetycznego w rządzie litewskim, a także prowadził badania i wykładał na Uniwersytecie Wileńskim. Uzyskał tytuły licencjata i magistra w dziedzinie stosunków międzynarodowych i nauk politycznych na Uniwersytecie Wileńskim oraz ukończył program rozwoju kadry kierowniczej NATO.

Regularnie wykłada na temat bezpieczeństwa energetycznego i zmian klimatu w NATO Defense College w Rzymie, NATO School w Oberammergau (Niemcy), Baltic Defence College w Tartu (Estonia) oraz w NATO Energy Security Centre of Excellence w Wilnie. Opublikował szereg artykułów na temat agendy bezpieczeństwa energetycznego NATO, energii jako narzędzia wojny hybrydowej oraz polityki energetycznej Rosji.

Can Ögütcü

Główny analityk ds. bezpieczeństwa energetycznego w NATO/SHAPE

Ma ponad 7 lat doświadczenia w sektorze energetycznym. Wcześniej pracował dla Sekretariatu Międzynarodowej Karty Energetycznej w Brukseli nad przeglądami klimatu inwestycyjnego w energetyce oraz dla Rothschild & Co. w Paryżu nad finansowaniem projektów infrastruktury energetycznej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i WNP.

Jest absolwentem London School of Economics, posługuje się czterema językami (FR, EN, TR, SP).

Dominik P. Jankowski

Political Adviser / Head of the Political Section / Counsellor – Permanent Delegation of the Republic of Poland to NATO

Maciej Kolaczkowski

Manager Advanced Energy Solutions Industry – World Economic Forum

W Światowym Forum Ekonomicznym w Genewie zajmuje się rozwojem relacji z szefami wiodących firm paliwowych oraz kształtuje intelektualna agenda w zakresie ropy i gazu, w szczególności odnośnie głównych trendów i związanych z nimi wyzwań. Wcześniej w Kancelarii Premiera i MSZ gdzie był zaangażowany w negocjacje gazowe, przygotowania do budowy Terminalu LNG w Świnoujściu oraz współpracę energetyczna w Grupie Wyszehradzkiej.

Karierę zaczynał w PGNiG, gdzie pracował nad strategia handlowa i dywersyfikacji dostaw. Z wykształcenia ekonomista. Studiował na Uniwersytecie Wrocławskim, Mannheim, SGH i w Genewie. Członek komitetu audytu w Geneva Petroleum Club.

Santiago Gallego Amores

Co-Chair of the ETIP SNET WG 1

W 1998 r. rozpoczął pracę w Iberdrola jako Kierownik ds. nowych dostaw w Alicante, Hiszpania. Od tego czasu zdobywał doświadczenie jako Senior Manager w różnych obszarach działalności dystrybucyjnej. Od 2019 r. zajmuje stanowisko Kierownika ds. Regulacji na Europę w Dziale Regulacji Globalnych Sieci. 

Ukończył Politechnikę w Walencji w 1997 r. z tytułem magistra inżyniera elektryka, posiada również tytuł magistra nauk o środowisku. W 2012 r. uzyskał tytuł MBA w zakresie zarządzania energią na Uniwersytecie Antonio Nebrija w Madrycie. W ubiegłych latach był również profesorem nadzwyczajnym na Uniwersytecie Miguela Hernandeza w Alicante, gdzie wykładał systemy elektryczne i technologię elektryczną. Obecnie pełni funkcję współprzewodniczącego Grupy Roboczej 1 ETIP SNET "Niezawodny, ekonomiczny i wydajny system energetyczny". 

Roberto Zangrandi

Secretary General at European Distribution System Operators (E.DSO) (Belgia)

 

Tzeni Varfi

Policy & Legal Director at the European Distribution System Operators (E.DSO) (Belgia)

Tzeni Varfi zajmuje obecnie stanowisko Dyrektora ds. Polityki i Prawa w Europejskim Stowarzyszeniu Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (E.DSO) w Brukseli. Jest wybitnym ekspertem w dziedzinie strategii rzecznictwa i procesu decyzyjnego w UE. Przez cały okres studiów i kariery zawodowej angażowała się w sprawy polityczne.

Uzyskała tytuł magistra w dziedzinie europejskich studiów prawnych w Kolegium Europejskim (Belgia) i przez ponad 12 lat pracowała na różnych stanowiskach w zakresie m.in. prawa ochrony środowiska, ochrony danych, polityki energetycznej, klimatu i zrównoważonego rozwoju; wykorzystując swoją wiedzę w wielu kwestiach takich, jak: efektywność energetyczna, handel emisjami, innowacje i taksonomia.

Dr inż. Piotr D. Moncarz, prof. Stanford Univ.

Senior Fellow and Principal Engineer at Exponent / Adjunct Professor at Stanford University (USA)

Albana ILO, Associate Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn.

Institute of Energy Systems and Electrical Drives

Albana Ilo uzyskała tytuł magistra inżyniera energetyki na Uniwersytecie w Tiranie (Albania) w 1985 r. oraz tytuł doktora energetyki na Politechnice Wiedeńskiej (Austria) w 1998 r. Po zakończeniu edukacji pracowała w firmie Siemens AG Austria, gdzie z powodzeniem stworzyła temat "Analizy sieci dystrybucyjnych" w Centrum Rozwoju w Europie. Z powodzeniem pracowała jako ekspert w wielu projektach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych w obszarze dystrybucji i przesyłu, dzięki czemu awansowała na stanowisko Głównego Konsultanta Eksperta Kluczowego.

Od października 2013 roku jest związana z TU Wien w Austrii, gdzie opracowała LINK-Paradigm. Uzyskane w ten sposób holistyczne rozwiązanie LINK umożliwia zarówno dekarbonizację gospodarki poprzez promowanie integracji systemów energetycznych za pomocą sprzężenia sektorowego, jak i demokratyzację gospodarki energetycznej poprzez promowanie wspólnot energetycznych. Ponadto Albana Ilo pełni rolę niezależnego eksperta opiniującego dla Komisji Europejskiej, sektora energetycznego i różnych rządów oraz uczestniczy w pracach różnych grup roboczych ETIP SNET. 

Dr Anna Mikulska

Baker Institute, Rice University (USA)

Pracownik naukowy w Centrum Studiów Energetycznych w Baker Institute for Public Policy w Rice University (USA). Jej badania koncentrują się na geopolityce bezpieczeństwa gazu ziemnego i bezpieczeństwie energetycznym w UE, byłym bloku sowieckim i Rosji. Ponadto zajmuje się tematyką rewolucji łupkowej w USA oraz globalnej transformacji energetycznej.

Pełni także funkcje senior fellow w Kleinman Center for Energy Policy na University of Pennsylvania, gdzie prowadzi seminaria w zakresie polityki energetycznej. Jest również członkiem Rady Naukowej Przeglądu Prawniczego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Posługuje się językiem polskim, angielskim, niemieckim, perskim i rosyjskim.

Uzyskała stopień magistra prawa na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, tytuł magistra stosunków międzynarodowych na University of Windsor w Kanadzie oraz stopień doktora politologii na University of Houston, USA.

Gabriel Gorbačevski

Radca ds. energetyki Litwy w Polsce – Ambasada Republiki Litewskiej w RP

Gabriel Gorbačevski koordynuje politykę energetyczną pomiędzy Polską a Litwą jako radca ds. energetyki Litwy w Polsce. Do jego obowiązków należy zapewnienie realizacji polsko-litewskich strategicznych projektów energetycznych, takich jak synchronizacja państw bałtyckich z europejskimi sieciami przesyłowymi, GIPL, Harmony Link.

Doświadczenie zdobywał także w spółkach branży energetycznej. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie odpowiednio na kierunkach stosunki międzynarodowe oraz globalny biznes, finanse i zarządzanie. Studiował na wymianie na Uniwersytecie w Ljubljanie.

Dr Michał Kurtyka

Minister Klimatu i Środowiska (w latach 2019-2021)

Jest absolwentem prestiżowej paryskiej École Polytechnique oraz stypendystą w dziedzinie optyki kwantowej National Institute of Standards and Technologies, mieszczącego się w pobliżu Waszyngtonu, gdzie pracował pod kierownictwem laureata Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki Williama D. Phillipsa. W trakcie studiów specjalizował się również w ekonomii, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji przemysłu i rynku, studiując pod kierunkiem prof. Jeana Tirole'a, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii z 2014 r. W zakresie ekonomii międzynarodowej studiował na Uniwersytecie w Louvain-la-Neuve. 

Od 1 stycznia 2016 r. pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Energii, gdzie był bezpośrednio odpowiedzialny za rozwój technologiczny i wdrażanie innowacji w sektorze energetycznym, realizację polityki klimatyczno-energetycznej w sektorze paliw i gazu, prowadzenie relacji międzynarodowych z państwami i organizacjami międzynarodowymi. Odpowiadał również za nadzór nad udziałem państwa w największych polskich firmach energetycznych z branży naftowo-gazowej.

27 kwietnia 2018 r. został powołany na stanowisko Pełnomocnika Rządu do spraw Prezydencji COP24 - Szczytu Klimatycznego ONZ w Polsce. 2 grudnia 2018 r. został Prezydentem COP24, który zakończył się wielkim sukcesem umożliwiającym skuteczną realizację Porozumienia Paryskiego. 

Od lipca 2018 r. pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska. 15 listopada 2019 r. został powołany na pierwszego polskiego ministra w nowo utworzonym Ministerstwie Klimatu. W dniu 6 października 2020 r. jego tekę poszerzono, dzięki czemu stała się ona Ministerstwem Klimatu i Środowiska.

Dr Paweł Pikus

Dyrektor Departamentu Elektroenergetyki i Gazu – Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Doktor nauk prawa. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji i Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, a także Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Słuchacz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Od 2017 r. radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Dyrektor Departamentu Elektroenergetyki i Gazu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska z wieloletnim doświadczeniem w pracy w administracji publicznej na stanowisko eksperckich oraz na stanowisku Zastępcy Dyrektora Departamentu Ropy i Gazu w Ministerstwie Energii, a wcześniej w Ministerstwie Gospodarki. Sekretarz Rady Nadzorczej Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Członek Rady Administracyjnej Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energii (ACER).

Prowadził wykłady poświęcone zagadnieniom prawa energetycznego m.in. na Wiedeńskim Forum Europejskiego Prawa Energetycznego. Obecne swe zainteresowania zawodowe koncentruje na zagadnieniach związanych z sektorem naftowo-energetycznym, zarówno na poziomie rządowym, jak i przemysłowym.

Dr Artur Kopijkowski-Gożuch

Dyrektor Narodowego Centrum Analiz Energetycznych – Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Odpowiedzialny za obszar analiz strategicznych w zakresie transformacji energetycznej (sektor energetyczny, gazowy, paliwowy i środowiskowy). We współpracy Operatora Systemu Przesyłowego z Operatorem Gazociągów Przesyłowych oraz PERN koordynuje prace mające na celu opracowywanie koncepcji, analiz, badań, metodyk, prognoz, raportów i narzędzi, a także realizacji projektów badawczych na potrzeby wyznaczania kierunków transformacji energetycznej w tym zbudowanie krajowego modelu bilansu energii, umożliwiającego realizację celów i wyzwań wynikających z konieczności zapewnienia długoterminowego bezpieczeństwa energetycznego.

Poprzednio Dyrektor Zarządzający w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych nadzorujący kluczowe obszary operacyjne Operatora: organizacyjny i regulacyjny, prezydialny, analiz zarządczych, korporacyjny, komunikacji oraz projektowy, w tym był odpowiedzialny za przygotowanie, wdrożenie i monitorowanie dwóch kolejnych Strategii PSE.

Wieloletni pracownik administracji rządowej gdzie zajmował się prawodawstwem rynku finansowego i kapitałowego, prawem gospodarczym, energetycznym oraz środowiskowym (obszar deregulacji, transpozycje, ocena skutków regulacji). Współtwórca idei analizy ekonomicznej prawa. Doktor Nauk Ekonomicznych. Autor 23 publikacji naukowych z zakresu ekonomii, prawa, organizacji i zarządzania oraz energetyki.

Marcin Pieńkowski

Dyrektor Biura Strukturyzacji i Finansowania Energetyki, Transportu i Infrastruktury, Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK)

W BGK pracuje od stycznia 2022 r., gdzie zadania kierowanego przez niego biura obejmują finansowanie potrzeb wynikających ze zrównoważonego rozwoju strategicznych sektorów polskiej gospodarki, takich jak transformacja energetyczna, realizacja inwestycji infrastrukturalnych czy rozwój transportu zbiorowego i intermodalnego. Wcześniej przez 11 lat związany z bankowością najpierw jako ekspert i menedżer w ryzyku korporacyjnym w banku Nordea, a następnie jako menedżer zespołu finasowania strategicznych klientów z branży budowlanej i przemysłowej w banku PKO BP. W obu tych rolach odpowiadał za finansowania bilateralne i konsorcjalne, a także za działania restrukturyzacyjne. Przed rozpoczęciem pracy w bankowości, przez 5 lat zdobywał doświadczenie zawodowe w audycie i consultingu. Jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz posiadaczem tytułu Chartered Financial Analyst.

Adam Żelezik

Dyrektor Biura Inicjatyw Strategicznych, Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK)

Menadżer z 20 letnim doświadczeniem w bankowości korporacyjnej. W BGK odpowiedzialny za realizację inicjatyw strategicznych. Lider Idei 3W, strategicznego programu tworzącego przestrzeń do współpracy pomiędzy światem biznesu, nauki i sektora publicznego, wspierającego innowacyjne, zrównoważone projekty w zakresie wody, wodoru i nowoczesnych technologii węglowych.

Płk dr Andrzej Lis

Dyrektor Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych RP

W roku 1995 wstąpił do Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Józefa Bema w Toruniu, którą ukończył w 1999 r. Po promocji objął stanowisko dowódcy plutonu w Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii. W 2001 r. skierowany został do Dowództwa Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy, gdzie przez 6 lat pełnił służbę na stanowisku specjalisty w Oddziale Zabezpieczenia Funkcji Państwa Gospodarza. W 2004 r. odbył praktykę dowódczą na stanowisku dowódcy kompanii w 1. Brygadzie Logistycznej. W 2007 r. został rzecznikiem prasowym – szefem Wydziału Prasowego w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych.

W 2011 r. rozpoczął służbę w Centrum Doktryn i Szkolenia SZ. Najpierw był starszym specjalistą w Oddziale Analiz Funkcjonowania Sił Zbrojnych, a później starszym specjalistą i zastępcą szefa Oddziału Wykorzystania Doświadczeń. W 2018 r. został szefem tego oddziału, a w 2020 r. wyznaczony zostaje na stanowisko Zastępcy Dyrektora CDiS SZ – Szefa Pionu Rozwoju Koncepcji i Wykorzystania Doświadczeń. Od 2021 r. czasowo pełnił obowiązki dyrektora CDiS SZ. 1 grudnia 2021 r. decyzją Ministra Obrony Narodowej wyznaczony został na stanowisko dyrektora Centrum Doktryn i Szkolenia SZ.

Ukończył studia magisterskie na kierunku zarządzanie (2001 r.) na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz filologię angielską na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu (2013 r.). W 2007 r. obronił pracę doktorską na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Jest ponadto absolwentem studiów podyplomowych w Akademii Obrony Narodowej (2006 r.). Ukończył także kilkanaście kursów i szkoleń w uczelniach i ośrodkach szkolenia w Polsce oraz za granicą (m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Szwecji i Czechach).

Barbara Olejarz

Dyrektor Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce

Absolwentka zarządzania kulturą na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, muzealnictwa oraz etnologii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dyplomowany menadżer kultury od 15 lat związana zawodowo z Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, od 10 lat sprawuje funkcję dyrektora placówki. Autorka wniosku o wpis XIX w. kopalni ropy naftowej w Bóbrce na elitarną listę Pomników Historii.

W sferze działalności naukowo-badawczej autorka wielu artykułów poświęconych początkom przemysłu naftowego, folklorowi naftowemu, a także wpływom tegoż przemysłu na rozwój i przemiany społeczno- gospodarcze XIX w. Galicji. Prelegentka wielu konferencji, szczególnie o tematyce poświęconej historii górnictwa, początkom przemysłu naftowego, ochronie dziedzictwa industrialnego.

Autorka wydawnictw muzealnych, scenariuszy wystaw, konspektów lekcji muzealnych. Członek Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Sekretarz Redakcji Zeszytów Naukowo-Historycznych „Wiek Nafty”, przewodnicząca Komisji ds. Historii i Muzealnictwa przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego.

Stanisław Olek

Dyrektor Oddziału Terenowego Urzędu Dozoru Technicznego w Lublinie

W 1984 r. rozpoczął pracę w Urzędzie Dozoru Technicznego, w Oddziale w Lublinie jako inspektor ds. urządzeń ciśnieniowych i przez lata swojej pracy zawodowej w UDT przeszedł wszystkie szczeble kariery aż do 2016 r., kiedy został powołany na stanowisko Dyrektora Oddziału Terenowego UDT w Lublinie.

Jest przełożonym dla ponad stu wysoko wykwalifikowanych pracowników Oddziału w Lublinie. Posiada ogromną wiedzę teoretyczną i praktyczną z dziedziny urządzeń ciśnieniowych, pozwalającą mu na podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska.

Brał udział w takich inwestycjach jak: budowa wielu instalacji w Zakładach Azotowych Puławy – Melanina III, Tlenownia Air Liquide, instalacje granulacji Mocznika i Saletry Amonowej czy też modernizacje wszystkich instalacji produkcyjnych. Do zadań należał też kompleksowy odbiór jednej z kopalni gazu ziemnego oraz w energetyce współpraca przy realizacji inwestycji w Elektrowni Kozienice oraz Stalowa Wola.

Inicjuje działania mające na celu podnoszenie zawodowych kwalifikacji wytwórców oraz użytkowników w zakresie bezpiecznej pracy urządzeń technicznych. Popularyzuje zagadnienia związane z bezpieczną pracą urządzeń technicznych oraz organizuje doradztwo dla klientów UDT w tym zakresie, podejmując działania zwiększające zaufanie klientów do bezpieczeństwa wyrobu. Jego postawa w stosunku do klientów UDT oraz współpracowników wpływa na pozytywne postrzeganie UDT jako elementu zapewnienia systemu bezpieczeństwa kraju.

W 2016 roku, za całokształt wieloletniej pracy w organach dozoru technicznego został uhonorowany odznaką „Zasłużony dla Dozoru Technicznego" a w 2021 medalem państwowym - Złotym Medalem za Długoletnią Służbę.

Dr Marcin Sienkiewicz

Wicedyrektor Biura Strategii i Projektów ds. Rynku Gazu – Towarowa Giełda Energii (TGE)

Ekspert Forum Polityki Wschodniej oraz Adiunkt w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2008 do 2010 roku współpracował ekspercko w zakresie bezpieczeństwa narodowego i energetycznego z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego oraz Kancelarią Prezydenta RP. W latach 2016-2018 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych

Od grudnia 2015 roku związany jest z TGE, gdzie odpowiada za rozwój giełdowego rynku gazu.

Wykładowca studium podyplomowego „Współczesne zagadnienia projektowania, budowy i eksploatacji systemów gazociągowych” na Politechnice Wrocławskiej. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu bezpieczeństwa energetycznego, polityki energetycznej współczesnych państw, funkcjonowania międzynarodowych ryków energetycznych. Publicysta i recenzent „Wiadomości Naftowych i Gazowniczych”, miesięcznika wydawanego przez Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. Autor studium koncepcyjnego poświęconego utworzeniu w Polsce hubu gazowego.

Marcin Sienkiewicz jest absolwentem Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie w 2012 r. uzyskał tytuł Doktora Nauk Humanistycznych.

Justyna Korycka

Partner, Adwokat – Olesiński i Wspólnicy

Od kilkunastu lat odpowiada za rozwój specjalizacji pomocy publicznej w OW i zarządza biurem w Warszawie.

Doradza zarówno dużym międzynarodowym korporacjom, jak i organom administracji publicznej, takim jak Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Polski Fundusz Rozwoju, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Klimatu i Środowiska czy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Uczestniczy w procesie legislacyjnym aktów prawnych związanych z prawem konkurencji, w tym prawem pomocy publicznej.

Doradzała w pierwszym polskim projekcie IPCEI (Important Project of Common European Interest).

Wielokrotnie udowadniała zgodność udzielonej pomocy z rynkiem wewnętrznym Unii Europejskiej w projektach o istotnym znaczeniu dla polskiej gospodarki, czy projektach IPCEI, wykazując m.in. że udzielone wsparcie publiczne nie powoduje nadmiernych negatywnych skutków dla konkurencji i wymiany handlowej między państwami członkowskimi.

Prowadzi projekty wymagające reprezentacji zarówno przed polskimi organami, jak i przed Komisją Europejską w postępowaniach dotyczących oceny zgodności pomocy z rynkiem wewnętrznym.

Prelegentka i uczestniczka konferencji z zakresu prawa konkurencji, w tym pomocy publicznej - zarówno specjalistycznych, jak i sektorowych. Ściśle współpracuje przy tym z Polską Agencją Inwestycji i Handlu, Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi, Polskim Funduszem Rozwoju czy Instytutem Polityki Energetycznej.

Współautorka i współredaktorka publikacji w czasopismach specjalistycznych, w tym m.in. raportu o zasadach udzielania pomocy publicznej Raport prawny O&W w Rzeczpospolitej.

Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim oraz roczne stypendium na Uniwersytecie Ludwiga Maximiliana w Monachium. Absolwentka studiów z zakresu pomocy publicznej w Szkole Głównej Handlowej oraz szkoły prawa niemieckiego na Uniwersytecie Humbolta w Berlinie.

Wyróżniona tytułem Recommended lawyer w międzynarodowym rankingu The Legal 500 w zakresie pomocy publicznej (Public law).

Grzegorz Cieśniarski

Adwokat, Senior Associate w zespole Governments & Energy w warszawskim biurze Eversheds Sutherland

Adwokat z ponad 16-letnim doświadczeniem w doradztwie dla biznesu, ceniony specjalista w zakresie prawa energetycznego.

Mec. Grzegorz Cieśniarski odpowiada w zespole Governments & Energy za doradztwo regulacyjne i inwestycyjne dla sektora energetyki konwencjonalnej, operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych, sektora OZE, wytwórców ciepła systemowego oraz przemysłu energochłonnego.

W ramach zespołu Governments & Energy pełni także kluczową rolę w doradztwie przy realizacji skomplikowanych projektów infrastrukturalnych, przyłączania do sieci energetycznej, procesach budowy nowych źródeł wytwórczych oraz w zakresie regulacji uprawnień do posadowienia urządzeń energetycznych na gruntach.

Michał Drozdowicz

Radca prawny, partner kierujący praktyką Governments & Energy w warszawskim biurze Eversheds Sutherland

Radca prawny z ponad 20-letnim doświadczeniem w doradztwie prawnym dla klientów polskich i zagranicznych. Specjalizuje się w projektach o dużym stopniu skomplikowania i znacznej wartości, ze szczególnym uwzględnieniem energetyki.

Michał Drozdowicz doradzał podmiotom publicznym i prywatnym przy wielu projektach infrastruktury energetycznej, w tym projektach o zasięgu międzynarodowym.

Kierowany przez niego zespół Governments & Energy doradza w kwestiach regulacyjnych i inwestycyjnych istotnych dla sektora energetyki konwencjonalnej i sektora OZE, zagadnieniach dotyczących systemów przesyłowych i dystrybucyjnych, a także wspiera wytwórców ciepła systemowego oraz podmioty przemysłu energochłonnego.

Zespół Governments & Energy cieszy się rekomendacjami rankingów prawniczych: Chambers & Partners, Who’s Who Legal oraz IFLR 1000 i Legal 500 EMEA.

Michał Drozdowicz również od lat rekomendowany jest przez renomowane prawnicze rankingi: Chambers & Partners, Who’s Who Legal oraz IFLR 1000 i Legal 500 EMEA. W 2020 roku otrzymał nagrodę Client Choice Award.

Szymon Płoński

Ekspert Koordynator Zespołu w ARP i Dyrektor Strategii Dolnośląskie Doliny Wodorowej

Absolwent studiów podyplomowych MBA "Zarządzanie Technologiami Wodorowymi" i ekspert ds. technologii wodorowych. Od 2 lat zajmuje się tematyką transformacji energetycznej w ARP S.A. Aktywnie uczestniczy w pracach w grupach roboczych przy Ministerstwie Klimatu w ramach "Porozumienia sektorowego na rzecz gospodarki wodorowej", gdzie koordynuje prace grupy - Doliny Wodorowe i Wsparcie Interesariuszy. Head of Strategy w Dolnośląskiej Dolinie Wodorowej.

Poprzednio zmieniał oblicze cyfrowe polskiej administracji i spółek skarbu państwa wraz z GovTech Polska i ARP S.A. Przeprowadził kilkadziesiąt dialogów technicznych projektów z zakresu ICT. Przez 6 lat kierownik projektów w branży e-commerce i branży "InsurTech". Posiada doświadczenie w handlu międzynarodowych i logistyce ze szczególnym uwzględnieniem frachtu lotniczego. Z wykształcenia historyk wojskowości i politolog ze specjalnością administracja publiczna. Oba kierunki ukończył na Uniwersytecie Wrocławski.

Robert Mościcki

Ekspert AVSEC

Niezależny ekspert w zakresie ochrony i bezpieczeństwa, od 23 lat bezpośrednio związany z lotnictwem cywilnym.

Były: Szef Służby Zarządzania Ochroną i Bezpieczeństwem Lotniska Chopina w Warszawie, Dyrektor ds. Ochrony Lotnisk i Portów Morskich w Konsalnet, Redaktor Naczelny dwumiesięcznika Bezpieczeństwa i Ochrony Obiektów i Biznesu.

Absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Obrony Narodowej, posiadający certyfikat w zakresie zarządzania ochroną w lotnictwie cywilnym wydany przez EASTI - ICAO w Brukseli.

Monika Morawiecka

Senior Advisor – The Regulatory Assistance Project (RAP)

Wcześniej Prezes Zarządu PGE Baltica i Szef Strategii Grupy PGE. Od 2022 roku współpracuje z Regulatory Assistance Project (RAP), niezależną organizacją pozarządową, zaangażowaną w przyspieszenie transformacji energetycznej w stronę zrównoważonej, bezpiecznej i kosztowo efektywnej przyszłości. Wcześniej przez 15 lat związana z Grupą PGE. Od 2010 roku, pełniąc funkcję dyrektora Departamentu Strategii, odpowiadała za strategię całej Grupy Kapitałowej, była odpowiedzialna za analizy otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego PGE oraz proponowanie długoterminowych planów rozwoju Grupy zarówno w zakresie energetyki konwencjonalnej, jak i OZE.

W lutym 2019 roku została Prezesem Zarządu PGE Baltica, spółki z Grupy Kapitałowej PGE koordynującej budowę trzech morskich farm wiatrowych na Bałtyku. W latach 2013-2018 była także członkiem Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, wiodącej organizacji sektora energetycznego w Polsce. Przed 2006 rokiem pracowała m.in. w firmach doradczych, realizując różnorodne projekty w sektorze elektroenergetycznym, gazowym i ciepłowniczym. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość, a także posiadaczką międzynarodowego dyplomu Master of International Management, przyznawanego przez CEMS – The Global Alliance in Management Education.

Mykhailo Gonchar

Prezes Centrum Studiów Globalnych "Strategia XXI" (Kijów) / Redaktor Naczelny "Black Sea Security Journal" / były doradca sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy

Ekspert z 36-letnim łącznym doświadczeniem w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego oraz energetyki i bezpieczeństwa energetycznego. Posiada unikalną historię zatrudnienia w siłach powietrznych, przemyśle stoczniowym, agencjach rządowych, firmach energetycznych i pozarządowych think-tankach.

Volodymyr Omelchenko

Dyrektor Programów Energetycznych / Leading Expert – Centrum Razumkowa

Autor ponad 80 prac naukowych i publikacji op-ed. Brał udział w opracowywaniu i realizacji międzynarodowych projektów energetycznych oraz badaniach naukowych w zakresie międzynarodowej polityki energetycznej.

Wcześniej zajmował stanowisko m.in. Kierownika sekcji transportu ropy naftowej w spółce Naftohaz Ukrayiny oraz Głównego Konsultanta w Narodowym Instytucie Problemów Bezpieczeństwa Międzynarodowego KGB Ukrainy.

Paweł Turowski

Specjalista ds. bezpieczeństwa energetycznego – Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (BBN)

Absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. W BBN pracuje od 2007 r., obecnie w Departamencie Prawa i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego. 

Maciej Lipka

Kierownik Działu Analiz i Pomiarów Reaktorowych, Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Naukowo zajmuje się analizami bezpieczeństwa reaktorów jądrowych i optymalizacją wykorzystania technik jądrowych, zaangażowany jest m.in. w programy rozwoju reaktorów nowej generacji i syntezy termojądrowej. Interesują go także zagadnienia dekarbonizacji energetyki, a także współdziałanie odnawialnych i atomowych źródeł energii oraz ciepłownictwo jądrowe.

Ukończył energetykę klasyczną i jądrową na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Zawodowo od 2014 roku związany jest z Narodowym Centrum Badań Jądrowych, gdzie obecnie pracuje w reaktorze badawczym MARIA jako Kierownik Działu Analiz i Pomiarów Reaktorowych.

Prof. dr hab. inż. Grzegorz Budzik

Kierownik Katedry Konstrukcji Maszyn – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Pracuje na stanowisku profesora w Politechnice Rzeszowskiej. Studia magisterskie ukończył na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. Pracował jako technolog – normista w Firmie OPTORES oraz jako grafik komputerowy w Firmie THB BURY. Studia doktoranckie ukończył na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, gdzie w roku 2001 uzyskał stopień doktora nauk technicznych. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w roku 2010 na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej, a w roku 2014 uzyskał tytuł profesora nauk technicznych.

W latach 2012-2016 pełnił funkcję prodziekana ds. nauki i rozwoju, w kadencji 2016-2020 pełnił funkcję prorektora ds. nauki. Od roku 2015 kieruje Katedrą Konstrukcji Maszyn w Politechnice Rzeszowskiej. Wypromował 8 doktorów nauk technicznych, jest opiekunem naukowym kolejnych 5 doktorantów. Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO – International Organization for Standardization, sekcji TC 261/WG 2).

Prof. dr hab. Andrzej Podraza

Kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych i Bezpieczeństwa – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Politolog, socjolog. Studia w KUL oraz w Oxford University. Staże w Parlamencie Europejskim (1988 r.) i Komisji Europejskiej (1992 r.). Pracownik naukowy w Królewskim Instytucie Spraw Międzynarodowych w Londynie (1991/1992) a od 1993 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Wykłady i pobyty badawcze w wielu ośrodkach uniwersyteckich i badawczych w Europie i Stanach Zjednoczonych, m. in. w Oxford University, KU Leuven, Universidad de Alcalá, Università degli Studi di Firenze. Współpraca ekspercka m. in. z Królewskim Instytutem Spraw Międzynarodowych w Londynie, Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce (członek Team Europe), Sojuszniczym Dowództwem ds. Transformacji (NATO) w Norfolk (USA). Udział w licznych konferencjach międzynarodowych i ogólnopolskich. Członek Komitetu Nauk Politycznych PAN (2020-2023), Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, Wiceprzewodniczący Oddziału w Lublinie Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych. Od 2021 r. ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Główne obszary zainteresowań badawczych: stosunki transatlantyckie, polityka zagraniczna i obrony USA, integracja europejska, bezpieczeństwo międzynarodowe, bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, Europa Środkowa i Wschodnia. Autor sześciu monografii autorskich, jedenastu pod redakcją i współredakcją oraz wielu rozdziałów w książkach i artykułów naukowych w czasopismach. Wybrane monografie: A. Podraza (red.), Transatlantic or European perspective of world affairs: NATO and the European Union towards problems of international security in the 21st century, Universidad de Alcala, Alcala de Henares – Madrid 2018; J. Gryz, A. Podraza, M. Ruszel (red.), Bezpieczeństwo energetyczne. Koncepcje - wyzwania – interesy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018; A. Podraza, P. Potakowski. K. Wiak (red.), Cyberterroryzm zagrożeniem XXI wieku: perspektywa politologiczna i prawna, Difin SA, Warszawa 2013; A. Podraza, Unia Europejska w procesie reform traktatowych, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007; A. Podraza, Stosunki polityczne i gospodarcze Wspólnoty Europejskiej z państwami Europy Środkowej i Wschodniej, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1996. E-mail: podraza@kul.pl.

Prof. dr hab. Tomasz Grzegorz Grosse

Uniwersytet Warszawski

Socjolog, politolog i historyk. Wykłada na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się w analizie polityk gospodarczych w UE i w państwach członkowskich, a także w zarządzaniu publicznym, geoekonomii, europeizacji, i myśli teoretycznej dotyczącej integracji europejskiej.

Ostatnio opublikował: „Suwerenność i polityczność. Studium integracji europejskiej (Warszawa 2022), „Cztery wymiary integracji” (Warszawa 2021), „Pokryzysowa Europa” (Warszawa 2018), „W poszukiwaniu geoekonomii w Europie” (Warszawa 2014) oraz zredagował książki: „Polityki europejskie w dobie kryzysu” (Warszawa 2016), „Oblicza kryzysu” (razem z M.A. Cichockim, Warszawa 2016) oraz „Paliwo dla dominacji. O ekonomicznych podstawach supremacji geopolitycznej” (Warszawa 2020).

Stypendysta Uniwersytetu w Oxfordzie, Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji, Uniwersytetu Yale, Uniwersytetu Georgetown, a także Instytutu Nauk Społecznych im. Max’a Planck’a w Kolonii.

Prof. dr hab. Piotr Franaszek

Kierownik Pracowni Historii Gospodarczej i Społecznej, Uniwersytet Jagielloński / Zastępca Przewodniczącego Kolegium IPN

Profesor zwyczajny w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kierownik Katedry Historii Nowoczesnej Instytutu Historii UJ, w ramach której kieruje Pracownią Historii Gospodarczej i Społecznej. W latach 2002-2008 dyrektor Instytutu Historii UJ.

Podstawowymi obszarami badawczymi prof. Franaszka są dzieje społeczne i gospodarcze Polski i świata, w XIX i XX w. oraz historia zdrowia publicznego i dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Prowadzi również badania nad zagadnieniem inwigilacji społeczeństwa polskiego przez UB/SB w czasach PRL-u.

Dr Yevhen Mahda, prof. uczelni

Dyrektor Instytutu Polityki Światowej

Doktor nauk politycznych, profesor nadzwyczajny w Instytucie Wydawnictw i Druku NTUU - Kijowski Instytut Politechniczny.

Dr hab. inż. Jakub Kupecki, prof. IEn

Kierownik Centrum Technologii Wodorowych (CTH2) i Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (HiTEP) – Instytut Energetyki - Instytut Badawczy

Kierownik i wykonawca prac w ponad 40 projektach z obszaru technologii wodorowych finansowanych ze środków KE, NCBR, NCN, MNiSW, DoE i DoS USA oraz bezpośrednio przez przemysł. Wraz z zespołem współtworzył 5 instalacji demonstracyjnych z ogniwami paliwowymi i elektrolizerami. Autor i współautor kilkudziesięciu ekspertyz na rzecz przemysłu, ponad 150 publikacji i wystąpień konferencyjnych, 6 patentów i zgłoszeń patentowych, w tym skomercjalizowanych wynalazków. Prowadzi wykłady w krajowych i zagranicznych ośrodkach akademickich.

Laureat nagród Siemensa, Nernsta i Hydrogen Europe Research za działalność B+R. Stypendysta Komisji Fulbrighta i NAWA oraz laureat Stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców MNiSW. Przedstawiciel Polski w States Representatives Group, Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking w Brukseli. W dniu 31.12.2020 powołany przez Ministra Klimatu i Środowiska na koordynatora grupy roboczej ds. rozwoju krajowego łańcucha wartości gospodarki wodorowej, działającej na rzecz realizacji postanowień Polskiej Strategii Wodorowej (PSW). Kierował interdyscyplinarnym zespołem przygotowującym analityczny dokument uzupełniający do PSW Analiza potencjału technologii wodorowych w Polsce do roku 2030 z perspektywą do 2040 roku. Uzyskał dyplomy Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Islandzkiego oraz Haas School of Business, University of California, Berkeley.

Dr hab. inż. Tadeusz Olkuski, prof. AGH

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od ponad 30 lat związany z górnictwem i energetyką. Zajmuje się między innymi polityką energetyczną, rynkami energii, prawem energetycznym oraz zagadnieniami ekonomicznymi. Autor około 150 publikacji naukowych.

Dr hab. Paweł Borkowski, prof. UŁa

Uczelnia Łazarskiego

Dr hab. nauk politycznych (UW 2015), od 2021 profesor w Uczelni Łazarskiego. W badaniach zajmuje się teoriami integracji, politycznym i świadomościowym wymiarem integracji europejskiej oraz polityką zagraniczną UE.

Od 2011 r. autor rozdziału poświęconego UE w Roczniku Strategicznym. Ostatnio opublikował: Europa. Metafory pesymistyczne (Elipsa 2021).

Dr hab. Krzysztof Tomaszewski, prof. UW

Uniwersytet Warszawski

Wieloletni wykładowca, badacz i dydaktyk. Praktyka zawodowa w administracji publicznej i biznesie. Zainteresowania zawodowe: polityka energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne, Unia Europejska, obszar B+R+I w sektorze energetycznym.

Kierownik grantów: „Bezpieczeństwo energetyczne we Francji i Unii Europejskiej” (finansowanie Rząd Republiki Francuskiej) oraz „Unia Europejska – w poszukiwaniu skutecznego mechanizmu zarządzania” (finansowanie Rząd Konfederacji Szwajcarskiej). Promotor aplikacyjnych prac dyplomowych realizowanych we współpracy z biznesem.

Współpracownik naukowy m.in. Uniwersytetu w Genewie, SciencesPo Bordeaux oraz Akademii Obrony Narodowej. Senior Associate w Kancelarii Prawnej Hermes – koordynacja i realizacja projektów dla firm sektora energetycznego

Dr hab. Cezary Kościelniak, prof. UAM 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Pracownik Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu. Obszary zainteresowań naukowych: kulturowe uwarunkowania polityk zrównoważonego rozwoju, kultura gospodarcza, międzynarodowe stosunki kulturowe, filozofia i socjologia zmian cywilizacyjnych, bezpieczeństwo kulturowe.

Dr inż. Paweł Gajda

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Pracownik Katedry Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego na Wydziale Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. Naukowo zajmuje się głównie fizyką reaktorową, technologiami reaktorów nowej generacji oraz rolą energetyki jądrowej w niskoemisyjnych systemach energetycznych.

Pracował w wielu międzynarodowych projektach badawczych z zakresu nowych technologii reaktorowych, zwłaszcza układów podkrytycznych (ADS) oraz reaktorów wysokotemperaturowych (HTR). Uczestniczył w stażach i szkoleniach organizowanych miedzy innymi przez: Nuclear Technology and Education Center JAEA, Karlsruhe Institute of Technology czy Saclay Nuclear Research Centre CEA.

Zajmuje się również polaryzacją wiedzy z zakresu klimatu i energetyki, zwłaszcza jądrowej. Członek zarządu fundacji Instytut Zrównoważonej Energetyki, w ramach której prowadzi projekty związane z edukacją i popularyzacją wiedzy, w tym program lekcji o energetyce dla szkół. Jest również sekretarzem generalnym Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego oraz członkiem zarządu European Nuclear Society.

Dr inż. Adam Masłoń, prof. PRz

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Profesor uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Inżynierii i Chemii Środowiska w Politechnice Rzeszowskiej. Autor i współautor ponad 240 prac naukowych i doniesień konferencyjnych, w tym 28 publikacji indeksowanych w WoS/Scopus. Autor i współautor 8 patentów, 3 wzorów użytkowych i 12 zgłoszeń patentowych na wynalazki z zakresu oczyszczania ścieków. Recenzent w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju i Ekspert Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Biegły sądowy z zakresu ochrony środowiska. Członek Rady Naukowej Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o., Członek Regionalnej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko w Rzeszowie. Wykonawca i kierownik kilkunastu projektów badawczych z technologii ścieków i utylizacji odpadów. Obszar zainteresowań naukowych obejmuje technologię ścieków i utylizację odpadów, efektywność energetyczną w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych, technologie bioenergetyczne, w tym technologie biogazowe.

Dr inż. Artur Stec

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Adiunkt w Zakładzie Ekonomii na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. Tytuł doktora nauk ekonomicznych z zakresu ekonomii uzyskał na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Autor lub współautor kilkudziesięciu publikacji z zakresu ekonomii.

Od kilku lat pełni funkcję wiceprzewodniczącego komitetu organizacyjnego Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju". Zajmuje się zagadnieniami związanymi z historią sektora energetycznego oraz ekonomiką turystyki.

Kmdr por. dr Rafał Miętkiewicz

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Adiunkt w Katedrze Operacji Morskich w Instytucie Operacji Morskich na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni. Absolwent Akademii Morskiej (Uniwersytet Morski) w Gdyni (Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo i Zarządzanie Kryzysowe).

Autor kilku monografii i kilkudziesięciu artykułów z dziedziny działań sił morskich, wykorzystania nowoczesnych technologii autonomicznych w środowisku morskim. Obszar zainteresowań obejmuje także elementy bezpieczeństwa infrastruktury morskiej oraz problematykę dostaw surowców energetycznych drogą morską.

kmdr ppor. mgr inż. Tomasz Chyła

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Pracuje jako starszy wykładowca na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich Polskiej Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na rozwoju energii (zwłaszcza odnawialnych źródeł energii i gazu) w kontekście bezpieczeństwa narodowego i wdrażaniu nowoczesnych technologii energetycznych.

Por. mar. Łukasz Grzyb

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Jest Absolwentem Dęblińskiej Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych kierunku Pilot operator bezzałogowych statków powietrznych i wskazywania celów naziemnych. Posiada 10 letnie doświadczenie w służbie inżynieryjno-lotniczej w Lotnictwie Marynarki Wojennej. W 2019 roku został ustanowiony biegłym sądowym z zakresu Lotnictwa Bezzałogowych Statków Powietrznych przy Sądzie okręgowym w Gdańsku.

Jest autorem wielu własnych konstrukcji dronów. W 2019 roku ukończył studia Studia podyplomowe z Cyberbezpieczeństwa w Akademii Marynarki Wojennej. Jest licencjonowanym instruktorem pilotów bezzałogowych statków powietrznych. Od 2018 roku jest wykładowcą akademickim oraz doktorantem w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

Dr Ewa Mataczyńska

Ekspert Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza

Tytuł doktora nauk ekonomicznych nadany przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Rozprawa: „Zastosowanie metody DEA do analizy zmian efektywności technicznej  regulowanych przedsiębiorstw sieciowych. Na przykładzie krajowych spółek dystrybucji energii elektrycznej". Od 1994 roku zawodowo związana z sektorem elektroenergetycznym.

Przedstawiciel PGE Dystrybucja w europejskim stowarzyszeniu E.DSO for Smart Grids jako członek Komitetów: Technology & Knowledge Sharing, Innovation & Research, Regulation and Policy. Ekspert Instytutu Polityki Energetycznej od 2016 roku. Członek grupy roboczej WG1 Reliable, economic and efficient energy system w ETIP SNET (European Technology & Innovation Platforms, Smart Networks for Energy Transition). Obszar zainteresowań naukowych związany z sektorem elektroenergetycznym, między innymi z regulacyjnymi dla sektora na poziomie UE oraz z rozwojem nowych technologii na rynku energii.

Dr Michał Paszkowski

Instytut Europy Środkowej

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Ukończył Wydział Politologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (doktorat) oraz Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (studia podyplomowe). W pracy zawodowej zdobył doświadczenie, pracując w administracji publicznej oraz firmie sektora naftowego.

Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki bezpieczeństwa energetycznego w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, polityki energetycznej, myśli politycznej oraz partii politycznych w Polsce. Autor licznych artykułów naukowych, analiz i ekspertyz z zakresu funkcjonowania rynku energii.

Wojciech Jakóbik

Redaktor Naczelny BiznesAlert.pl

Analityk sektora energetycznego. Wykładowca Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

Mariusz Marszałkowski

Dziennikarz i analityk portalu BiznesAlert.pl

W swojej pracy zawodowej skupia się przede wszystkim na regionie Europy Wschodniej i tematyce szeroko pojętego bezpieczeństwa.

Wcześniej związany z Kolegium Europejskim w Natolinie, gdzie odpowiadał za realizację projektu dotyczącego transformacji politycznej na Ukrainie. Współpracownik Instytutu Jagiellońskiego.

Absolwent Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

Michał Makowski

Dziennikarz, Radio ZET

Reporter Radia ZET, wcześniej w Radiu Eska i Radiu Łódź. Ostatni raz do Rzeszowa sprowadziła go wizyta prezydenta USA Joe Bidena.

Na co dzień obraca się wokół cen paliw i energii, inflacji, podatków, a także innych kwestii związanych z zasobnością naszych portfeli.

Relacjonował m.in akcje ratunkowe w kopalniach Pniówek i Zofiówka oraz tragiczny wypadek autobusu z polskimi pielgrzymami w Chorwacji.

Anna Kozicka-Kołaczkowska

Redaktor Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza

Magister filologii słowiańskiej. Autorka powieści „Ekstrawagantki” , felietonów „Rzeczpospolitej”, artykułów teatrologicznych i recenzji naukowych.

Absolwentka slawistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, logopedii ogólnej Uniwersytetu Wrocławskiego, logopedii medialnej Uniwersytetu Gdańskiego oraz studium emisji głosu Uniwersytetu Wrocławskiego.

Właścicielka Laboratorium Kształcenia Głosu i Logopedii Artystycznej „Profesor Higgins".

FIPR 2022 BANERY_WWW 1.cdr12 1306x600