Udział w VII Konferencji Naukowej "Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju" potwierdzili:

Dr Piotr Naimski

Sekretarz Stanu – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów / Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej

Polityk, biochemik, nauczyciel akademicki, działacz opozycji niepodległościowej w PRL, publicysta. Komendant 1 Warszawskiej Drużyny Harcerzy im. Romualda Traugutta i całego szczepu 1 WDH, zwanej „Czarną Jedynką”. Współzałożyciel w 1976 r. Komitetu Obrony Robotników. W 1992 r. szef Urzędu Ochrony Państwa w rządzie Jana Olszewskiego. Prezes Klubu Atlantyckiego (1992-1996), zabiegającego o przyjęcie Polski do NATO.

1999-2001 – Doradca ds. Bezpieczeństwa Energetycznego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

2005-2007 – Wiceminister Gospodarki i Pełnomocnik Rządu odpowiedzialny za bezpieczeństwo dostaw surowców energetycznych.

2008-2010 – Doradca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego i Członek Zespołu ds. Bezpieczeństwa Energetycznego w kancelarii śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Poseł na Sejm VII i VIII kadencji. Od 2015 r. pełni funkcję Sekretarza Stanu w KPRM, Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

Dr Michał Kurtyka

Minister Klimatu i Środowiska (w latach 2019-2021)

Jest absolwentem prestiżowej paryskiej École Polytechnique oraz stypendystą w dziedzinie optyki kwantowej National Institute of Standards and Technologies, mieszczącego się w pobliżu Waszyngtonu, gdzie pracował pod kierownictwem laureata Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki Williama D. Phillipsa. W trakcie studiów specjalizował się również w ekonomii, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji przemysłu i rynku, studiując pod kierunkiem prof. Jeana Tirole'a, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii z 2014 r. W zakresie ekonomii międzynarodowej studiował na Uniwersytecie w Louvain-la-Neuve. 

Od 1 stycznia 2016 r. pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Energii, gdzie był bezpośrednio odpowiedzialny za rozwój technologiczny i wdrażanie innowacji w sektorze energetycznym, realizację polityki klimatyczno-energetycznej w sektorze paliw i gazu, prowadzenie relacji międzynarodowych z państwami i organizacjami międzynarodowymi. Odpowiadał również za nadzór nad udziałem państwa w największych polskich firmach energetycznych z branży naftowo-gazowej.

27 kwietnia 2018 r. został powołany na stanowisko Pełnomocnika Rządu do spraw Prezydencji COP24 - Szczytu Klimatycznego ONZ w Polsce. 2 grudnia 2018 r. został Prezydentem COP24, który zakończył się wielkim sukcesem umożliwiającym skuteczną realizację Porozumienia Paryskiego. 

Od lipca 2018 r. pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska. 15 listopada 2019 r. został powołany na pierwszego polskiego ministra w nowo utworzonym Ministerstwie Klimatu. W dniu 6 października 2020 r. jego tekę poszerzono, dzięki czemu stała się ona Ministerstwem Klimatu i Środowiska.

Dr hab. Marcin Warchoł

Sekretarz Stanu – Ministerstwo Sprawiedliwości

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doktorem habilitowany nauk prawnych, adwokatem. Ukończył Szkołę Prawa Włoskiego i Europejskiego przy Wydziale Prawa UW i Wydziale Prawa w Catanii i Mediolanie. W latach 2006-2007 był asystentem Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, a od 2009 r. Rzecznika Praw Obywatelskich dr Janusza Kochanowskiego. Jest wiceprezesem Fundacji Ius et Lex.

Stypendysta Instytutu Maxa Plancka we Fryburgu Bryzgowijskim w Niemczech. Dwa staże naukowe LLP – Erasmus Programme – Teaching Staff Mobility na Uniwersytecie w Padwie we Włoszech. Autor wielu publikacji naukowych w języku polskim i niemieckim z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego. Nauczyciel akademicki na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. 

Małgorzata Jarosińska-Jedynak

Sekretarz Stanu – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Nadzoruje tematykę wdrażania funduszy unijnych dla: Polski Wschodniej (Program Operacyjny Polska Wschodnia), kapitał ludzki (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) oraz Regionalnych Programów Operacyjnych. Do jej obowiązków należy także koordynacja przygotowania nowego okresu programowania na lata 2021-2027 oraz nadzór nad programem Dostępność Plus (była współautorką ustawy o dostępności).

Pełni również funkcję Pełnomocnika Rządu do spraw przygotowania Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w 2022 r. Od 15 listopada 2019 r. do 6 października 2020 r. pełniła funkcję ministra funduszy i polityki regionalnej.

Od początku swojej kariery związana jest z samorządem. Pracowała m.in. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, gdzie przeszła wszystkie szczeble – od inspektora do dyrektora Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości. Jest absolwentką Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej, gdzie uzyskała dyplom magistra inżyniera w specjalności inżynieria komunalna. Ukończyła także Studia podyplomowe z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. 

Karol Rabenda

Podsekretarz Stanu – Ministerstwo Aktywów Państwowych

Pełnomocnik ds. koordynacji działań podmiotów objętych nadzorem właścicielskim Ministra Aktywów Państwowych w procesie realizacji inwestycji w zakresie morskich farm wiatrowych.

Zbigniew Gryglas

Podsekretarz Stanu – Ministerstwo Aktywów Państwowych (w latach 2019-2021)

Ekspert rynku energii. Przez ponad dziesięć lat pracował w resortach gospodarczych m.in. jako Dyrektor Departamentu Nadzoru w Ministerstwie Skarbu Państwa (m.in. sektor energetyczny). Był współautorem Programu Restrukturyzacji Sektora Elektroenergetycznego.

Przewodniczył Radzie Nadzorczej Nafty Polskiej i Naftoport SA. Był członkiem Rady Nadzorczej H. Cegielski Poznań SA.

Dr Paweł Pikus

Dyrektor Departamentu Elektroenergetyki i Gazu – Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Doktor nauk prawa. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji i Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, a także Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Słuchacz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Od 2017 r. radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Dyrektor Departamentu Elektroenergetyki i Gazu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska z wieloletnim doświadczeniem w pracy w administracji publicznej na stanowisko eksperckich oraz na stanowisku Zastępcy Dyrektora Departamentu Ropy i Gazu w Ministerstwie Energii, a wcześniej w Ministerstwie Gospodarki. Sekretarz Rady Nadzorczej Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Członek Rady Administracyjnej Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energii (ACER).

Prowadził wykłady poświęcone zagadnieniom prawa energetycznego m.in. na Wiedeńskim Forum Europejskiego Prawa Energetycznego. Obecne swe zainteresowania zawodowe koncentruje na zagadnieniach związanych z sektorem naftowo-energetycznym, zarówno na poziomie rządowym, jak i przemysłowym.

Dr Ewa Leniart

Wojewoda Podkarpacki

W latach 1995–2000 studiowała na Wydziale Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (filia w Rzeszowie), gdzie uzyskała tytuł magistra prawa.

W latach 2002–2005 była kierownikiem Referatu Prawno-Organizacyjnego w Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie. Od grudnia 2005 r. do stycznia 2007 r. była koordynatorem, a następnie dyrektorem Gabinetu Wojewody w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. Od 1 lutego 2007 r. do 8 grudnia 2015 r. pełniła funkcję dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie. W lutym 2014 r. uzyskała stopień doktora nauk prawnych.

W latach 2015 – 2019 była Wojewodą Podkarpackim. W ostatnich wyborach parlamentarnych została wybrana na Posła RP IX kadencji. Z dniem 13 stycznia 2020 r. premier Mateusz Morawiecki ponownie powołał ją na stanowisko Wojewody Podkarpackiego.

Władysław Ortyl

Marszałek Województwa Podkarpackiego

Ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza (inżynier, specjalność - konstrukcje lotnicze). W latach 1979-1992 pracował w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym WSK PZL Mielec jako specjalista konstruktor. W latach 1992-1998 był prezesem Agencji Rozwoju Regionalnego MARR SA w Mielcu. W 1997 r. założył Stowarzyszenie Inkubator Przedsiębiorczości IN-MARR w Mielcu.

W latach 1998-2005 był radnym województwa podkarpackiego oraz członkiem zarządu (1998-2002) i wicemarszałkiem (2001-2002). Zajmował się m.in.: programowaniem i wdrażaniem programów pomocowych Unii Europejskiej. Z kolei w latach 2001-2003 zasiadał w Radzie Nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu. W 2005 r. wybrano go senatorem RP. Mandat pełnił do maja 2013 r. W tym czasie w latach 2005-2007 pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, a w Senacie był m.in przewodniczącym Komisji Obrony Narodowej oraz wiceprzewodniczącym Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

W 2013 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego powierzył mu funkcję marszałka, którą piastuje do dziś. Od 2016 roku jest członkiem Komitetu Regionów Unii Europejskiej, a w lutym 2020 został wybrany przewodniczącym grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Komitecie Regionów. Aktualnie jest także wiceprezesem Związku Województw RP oraz członkiem Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie RP. Od 1980 r. jest członkiem NSZZ „Solidarność” (był m.in.: członkiem Zarządu Regionu Rzeszowskiego, przew. Komisji Zakładowej w WSK i OBR- PZL Mielec, wiceprzew. Sekcji Krajowej Przemysłu Lotniczego).

Dr inż. Piotr D. Moncarz, prof. Stanford Univ.

CEO & President of the Geothermic Solution / Senior Fellow at Exponent / Adjunct Professor at Stanford University (USA)

Dr hab. Leszek Jesień, Prof. CC

Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej – Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Dyrektor odpowiedzialny za relacje między OSP i innowacje. Ekspert z obszaru polityki energetycznej Unii Europejskiej i Polski. Doświadczenie zawodowe w energetyce zdobywał we współpracy z m.in. TSCNET Services GmbH, PSE Innowacje, Gas-Trading, Empower Energy, EDF Polska, BPI Polska oraz Gaz-System.

Autor wielu artykułów i książek o integracji i polityce energetycznej, np. New Electricity and New Cars. The Future of the European Energy Doctrine. Doktor habilitowany nauk społecznych Polskiej Akademii Nauk. Członek Rady Naukowej Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Wcześniej doradca ds. europejskich i energetycznych trzech polskich premierów oraz ministrów gospodarki i środowiska.

Maciej Kolaczkowski

Manager Oil and Gas Industry – World Economic Forum

Community Lead, Oil & Gas Industry, Światowe Forum Ekonomiczne w Genewie, gdzie zajmuje się rozwojem relacji z szefami wiodących firm paliwowych oraz kształtuje intelektualna agenda w zakresie ropy i gazu, w szczególności odnośnie głównych trendów i związanych z nimi wyzwań. Wcześniej w Kancelarii Premiera i MSZ gdzie był zaangażowany w negocjacje gazowe, przygotowania do budowy Terminalu LNG w Świnoujściu oraz współpracę energetyczna w Grupie Wyszehradzkiej.

Karierę zaczynał w PGNiG, gdzie pracował nad strategia handlowa i dywersyfikacji dostaw. Z wykształcenia ekonomista. Studiował na Uniwersytecie Wrocławskim, Mannheim, SGH i w Genewie. Członek komitetu audytu w Geneva Petroleum Club.

Monika Morawiecka

Senior Advisor – The Regulatory Assistance Project (RAP)

Wcześniej Prezes Zarządu PGE Baltica i Szef Strategii Grupy PGE. Od 2022 roku współpracuje z Regulatory Assistance Project (RAP), niezależną organizacją pozarządową, zaangażowaną w przyspieszenie transformacji energetycznej w stronę zrównoważonej, bezpiecznej i kosztowo efektywnej przyszłości. Wcześniej przez 15 lat związana z Grupą PGE. Od 2010 roku, pełniąc funkcję dyrektora Departamentu Strategii, odpowiadała za strategię całej Grupy Kapitałowej, była odpowiedzialna za analizy otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego PGE oraz proponowanie długoterminowych planów rozwoju Grupy zarówno w zakresie energetyki konwencjonalnej, jak i OZE.

W lutym 2019 roku została Prezesem Zarządu PGE Baltica, spółki z Grupy Kapitałowej PGE koordynującej budowę trzech morskich farm wiatrowych na Bałtyku. W latach 2013-2018 była także członkiem Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, wiodącej organizacji sektora energetycznego w Polsce. Przed 2006 rokiem pracowała m.in. w firmach doradczych, realizując różnorodne projekty w sektorze elektroenergetycznym, gazowym i ciepłowniczym. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość, a także posiadaczką międzynarodowego dyplomu Master of International Management, przyznawanego przez CEMS – The Global Alliance in Management Education.

Dominik P. Jankowski

Political Adviser / Head of the Political Section / Counsellor – Permanent Delegation of the Republic of Poland to NATO

Santiago Gallego

Co-Chair of the ETIP SNET WG 1

W 1998 r. rozpoczął pracę w Iberdrola jako Kierownik ds. nowych dostaw w Alicante, Hiszpania. Od tego czasu zdobywał doświadczenie jako Senior Manager w różnych obszarach działalności dystrybucyjnej. Od 2019 r. zajmuje stanowisko Kierownika ds. Regulacji na Europę w Dziale Regulacji Globalnych Sieci. 

Ukończył Politechnikę w Walencji w 1997 r. z tytułem magistra inżyniera elektryka, posiada również tytuł magistra nauk o środowisku. W 2012 r. uzyskał tytuł MBA w zakresie zarządzania energią na Uniwersytecie Antonio Nebrija w Madrycie. W ubiegłych latach był również profesorem nadzwyczajnym na Uniwersytecie Miguela Hernandeza w Alicante, gdzie wykładał systemy elektryczne i technologię elektryczną. Obecnie pełni funkcję współprzewodniczącego Grupy Roboczej 1 ETIP SNET "Niezawodny, ekonomiczny i wydajny system energetyczny". 

Roberto Zangrandi

Secretary General at European Distribution System Operators (E.DSO) (Belgia)

 

Tzeni Varfi

Policy & Legal Director at the European Distribution System Operators (E.DSO) (Belgia)

Tzeni Varfi zajmuje obecnie stanowisko Dyrektora ds. Polityki i Prawa w Europejskim Stowarzyszeniu Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (E.DSO) w Brukseli. Jest wybitnym ekspertem w dziedzinie strategii rzecznictwa i procesu decyzyjnego w UE. Przez cały okres studiów i kariery zawodowej angażowała się w sprawy polityczne.

Uzyskała tytuł magistra w dziedzinie europejskich studiów prawnych w Kolegium Europejskim (Belgia) i przez ponad 12 lat pracowała na różnych stanowiskach w zakresie m.in. prawa ochrony środowiska, ochrony danych, polityki energetycznej, klimatu i zrównoważonego rozwoju; wykorzystując swoją wiedzę w wielu kwestiach takich, jak: efektywność energetyczna, handel emisjami, innowacje i taksonomia.

Dr Anna Mikulska

Baker Institute, Rice University (USA)

Pracownik naukowy w Centrum Studiów Energetycznych w Baker Institute for Public Policy w Rice University (USA). Jej badania koncentrują się na geopolityce bezpieczeństwa gazu ziemnego i bezpieczeństwie energetycznym w UE, byłym bloku sowieckim i Rosji. Ponadto zajmuje się tematyką rewolucji łupkowej w USA oraz globalnej transformacji energetycznej.

Pełni także funkcje senior fellow w Kleinman Center for Energy Policy na University of Pennsylvania, gdzie prowadzi seminaria w zakresie polityki energetycznej. Jest również członkiem Rady Naukowej Przeglądu Prawniczego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Posługuje się językiem polskim, angielskim, niemieckim, perskim i rosyjskim.

Uzyskała stopień magistra prawa na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, tytuł magistra stosunków międzynarodowych na University of Windsor w Kanadzie oraz stopień doktora politologii na University of Houston, USA.

Albana ILO, Associate Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn.

Institute of Energy Systems and Electrical Drives

Albana Ilo uzyskała tytuł magistra inżyniera energetyki na Uniwersytecie w Tiranie (Albania) w 1985 r. oraz tytuł doktora energetyki na Politechnice Wiedeńskiej (Austria) w 1998 r. Po zakończeniu edukacji pracowała w firmie Siemens AG Austria, gdzie z powodzeniem stworzyła temat "Analizy sieci dystrybucyjnych" w Centrum Rozwoju w Europie. Z powodzeniem pracowała jako ekspert w wielu projektach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych w obszarze dystrybucji i przesyłu, dzięki czemu awansowała na stanowisko Głównego Konsultanta Eksperta Kluczowego.

Od października 2013 roku jest związana z TU Wien w Austrii, gdzie opracowała LINK-Paradigm. Uzyskane w ten sposób holistyczne rozwiązanie LINK umożliwia zarówno dekarbonizację gospodarki poprzez promowanie integracji systemów energetycznych za pomocą sprzężenia sektorowego, jak i demokratyzację gospodarki energetycznej poprzez promowanie wspólnot energetycznych. Ponadto Albana Ilo pełni rolę niezależnego eksperta opiniującego dla Komisji Europejskiej, sektora energetycznego i różnych rządów oraz uczestniczy w pracach różnych grup roboczych ETIP SNET. 

Grzegorz Strzelczyk

Prezes Zarządu LOTOS Petrobaltic

Studiował na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Handel Zagraniczny. Absolwent Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni, na Wydziale Zarządzania. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Wiertnictwa Nafty i Gazu - specjalność Zarządzanie w Przemyśle Naftowym i Gazowniczym.

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując m.in. jako przewodniczący Rady Nadzorczej PLO, prezes Zarządu Superfish S.A., przewodniczący Rady Nadzorczej spółki Energa Operator, przewodniczący Rady Nadzorczej spółki Energa Wytwarzanie oraz prowadząc własną działalność gospodarczą w firmie Grzegorz Strzelczyk Konsulting – GSK.

Od 2006 roku związany z LOTOS Petrobaltic gdzie pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu, dyrektora ds. restrukturyzacji i rozwoju ówczesnego PPiEZRiG Petrobaltic S.A. W 2016 r. został powołany przez Radę Nadzorczą LOTOS Petrobaltic S.A. do składu Zarządu spółki w randze wiceprezesa Zarządu, dyrektora utrzymania ruchu i logistyki. Od 2018 roku pełni stanowisko Prezesa Zarządu LOTOS Petrobaltic S.A.

Dawid Cycoń

Prezes ML System

Pomysłodawca i współzałożyciel notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie technologicznej Spółki ML System S.A., która w grudniu 2021 r. uruchomiła pierwszą na świecie linię produkcyjną transparentnych szyb z powłoką kwantową generujących energię elektryczną ze słońca. W spółce pełni funkcję Prezesa Zarządu, jest odpowiedzialny za strategię rozwoju produktów w oparciu o transfer wyników prac badawczych do skali przemysłowej. Jego firma istniejąca od ponad 15 lat, konsekwentnie utrzymuje pozycję lidera na rynku krajowym, jest również jednym z kluczowych, globalnych producentów i dostawców BIPV (fotowoltaiki zintegrowanej z budynkami). Produkty oferowane przez ML System znajdują zastosowanie zarówno w klasycznych dachowych i gruntowych instalacjach fotowoltaicznych oraz w zrównoważonym budownictwie, w transporcie lądowym i wodnym oraz branży automotive. Są idealną odpowiedzią na aktualne potrzeby procesu transformacji energetycznej - przejścia z konwencjonalnych na odnawialne źródła energii.

Dawid Cycoń jest współautorem 13 patentów oraz 6 wzorów użytkowych objętych prawem ochronnym, a także publikacji z zakresu ogniw i modułów fotowoltaicznych.

Od 2019 r. jest Członkiem Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP.

Dr hab. inż. Jakub Kupecki, prof. IEn

Kierownik Centrum Technologii Wodorowych (CTH2) i Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (HiTEP) – Instytut Energetyki - Instytut Badawczy

Kierownik i wykonawca prac w ponad 40 projektach z obszaru technologii wodorowych finansowanych ze środków KE, NCBR, NCN, MNiSW, DoE i DoS USA oraz bezpośrednio przez przemysł. Wraz z zespołem współtworzył 5 instalacji demonstracyjnych z ogniwami paliwowymi i elektrolizerami. Autor i współautor kilkudziesięciu ekspertyz na rzecz przemysłu, ponad 150 publikacji i wystąpień konferencyjnych, 6 patentów i zgłoszeń patentowych, w tym skomercjalizowanych wynalazków. Prowadzi wykłady w krajowych i zagranicznych ośrodkach akademickich.

Laureat nagród Siemensa, Nernsta i Hydrogen Europe Research za działalność B+R. Stypendysta Komisji Fulbrighta i NAWA oraz laureat Stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców MNiSW. Przedstawiciel Polski w States Representatives Group, Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking w Brukseli. W dniu 31.12.2020 powołany przez Ministra Klimatu i Środowiska na koordynatora grupy roboczej ds. rozwoju krajowego łańcucha wartości gospodarki wodorowej, działającej na rzecz realizacji postanowień Polskiej Strategii Wodorowej (PSW). Kierował interdyscyplinarnym zespołem przygotowującym analityczny dokument uzupełniający do PSW Analiza potencjału technologii wodorowych w Polsce do roku 2030 z perspektywą do 2040 roku. Uzyskał dyplomy Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Islandzkiego oraz Haas School of Business, University of California, Berkeley.

Kmdr por. dr Rafał Miętkiewicz

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Adiunkt w Katedrze Operacji Morskich w Instytucie Operacji Morskich na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni. Absolwent Akademii Morskiej (Uniwersytet Morski) w Gdyni (Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo i Zarządzanie Kryzysowe).

Autor kilku monografii i kilkudziesięciu artykułów z dziedziny działań sił morskich, wykorzystania nowoczesnych technologii autonomicznych w środowisku morskim. Obszar zainteresowań obejmuje także elementy bezpieczeństwa infrastruktury morskiej oraz problematykę dostaw surowców energetycznych drogą morską.

 

Dr inż. pil. Tomasz Balcerzak

Uczelnia Łazarskiego

Adiunkt Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, poprzednio Adiunkt Katedry Technologii Lotniczych Politechniki Śląskiej, jest Ekspertem Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC), Ekspertem Rady Naukowo-Technicznej Rządu Malty oraz Ekspertem Europejskiej Agencji Nawigacji Satelitarnej. Pełnił funkcję Prezesa Zarządu Polskiego Klubu Lotniczego, Prezesa Zarządu/Dyrektora Generalnego Eurolot S.A., Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki WRO LOT-usługi lotniskowe, Członka Zarządu ds. Operacyjno-Technicznych w Polskich Liniach Lotniczych LOT.

Wcześniej pracował jako Prezes, a następnie Członek Zarządu oraz Dyrektor Operacyjny w czarterowej linii lotniczej Enter Air. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. jako Dyrektor Operacyjny w linii lotniczej Centralwings, Dyrektor Zarządzający w spółce FDS-Flight Dispatch Services oraz Dyrektor Jakości w linii lotniczej Fly Jet., a także jako Pilot-Dowódca Załogi w 36. Specjalnym Pułku Lotnictwa Transportowego w Warszawie.

Wojciech Jakóbik

Redaktor Naczelny BiznesAlert.pl

Analityk sektora energetycznego. Wykładowca Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

Dr hab. Mariusz Ruszel, prof. PRz

Prezes Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza

Politolog, profesor uczelni w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych w Zakładzie Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. Prezes Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza. Redaktor naczelny czasopisma naukowego „Energy Policy Studies”. Pomysłodawca i przewodniczący komitetu organizacyjnego cyklicznej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”.

Laureat stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego dla wybitnego młodego naukowca (2017). Członek Niezależnej Grupy ds. Oceny Naukowej (Independent Scientific Evaluation Group, ISEG) programu „Nauka dla Pokoju i Bezpieczeństwa” NATO (2022-2024). Recenzent wielu międzynarodowych i krajowych czasopism naukowych. Specjalizuje się w bezpieczeństwie energetycznym oraz polityce energetycznej państwa.

Dr Ewa Mataczyńska

Ekspert Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza

Tytuł doktora nauk ekonomicznych nadany przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Rozprawa: „Zastosowanie metody DEA do analizy zmian efektywności technicznej  regulowanych przedsiębiorstw sieciowych. Na przykładzie krajowych spółek dystrybucji energii elektrycznej". Od 1994 roku zawodowo związana z sektorem elektroenergetycznym.

Przedstawiciel PGE Dystrybucja w europejskim stowarzyszeniu E.DSO for Smart Grids jako członek Komitetów: Technology & Knowledge Sharing, Innovation & Research, Regulation and Policy. Ekspert Instytutu Polityki Energetycznej od 2016 roku. Członek grupy roboczej WG1 Reliable, economic and efficient energy system w ETIP SNET (European Technology & Innovation Platforms, Smart Networks for Energy Transition). Obszar zainteresowań naukowych związany z sektorem elektroenergetycznym, między innymi z regulacyjnymi dla sektora na poziomie UE oraz z rozwojem nowych technologii na rynku energii.

Dr inż. Adam Masłoń, prof. PRz

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Profesor uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Inżynierii i Chemii Środowiska w Politechnice Rzeszowskiej. Autor i współautor ponad 240 prac naukowych i doniesień konferencyjnych, w tym 28 publikacji indeksowanych w WoS/Scopus. Autor i współautor 8 patentów, 3 wzorów użytkowych i 12 zgłoszeń patentowych na wynalazki z zakresu oczyszczania ścieków. Recenzent w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju i Ekspert Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Biegły sądowy z zakresu ochrony środowiska. Członek Rady Naukowej Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o., Członek Regionalnej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko w Rzeszowie. Wykonawca i kierownik kilkunastu projektów badawczych z technologii ścieków i utylizacji odpadów. Obszar zainteresowań naukowych obejmuje technologię ścieków i utylizację odpadów, efektywność energetyczną w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych, technologie bioenergetyczne, w tym technologie biogazowe.

Dr inż. Artur Stec

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Adiunkt w Zakładzie Ekonomii na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. Tytuł doktora nauk ekonomicznych z zakresu ekonomii uzyskał na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Autor lub współautor kilkudziesięciu publikacji z zakresu ekonomii.

Od kilku lat pełni funkcję wiceprzewodniczącego komitetu organizacyjnego Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju". Zajmuje się zagadnieniami związanymi z historią sektora energetycznego oraz ekonomiką turystyki.

 

FIPR 2022 BANERY_WWW 1.cdr12 1306x600