WYDAWNICTWO IPE LOGO 1Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza (IPE) prowadzi od sierpnia 2017 r. działalność wydawniczą, rozpoczętą z inicjatywy dra hab. Mariusza Ruszel. Profil działalności wydawniczej jest zbieżny z celami IPE i służy wspieraniu oraz upowszechnianiu działań związanych z budową społeczeństwa obywatelskiego, a także rozwojem działalności upowszechniającej naukę i wiedzę o polityce energetycznej.

Dotychczas Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza opublikował wszystkie publikacje naukowe w formie elektronicznej, dostępnej on-line w trybie otwartego dostępu (licencja: CC BY-NC-ND 4.0). Działalność wydawnicza IPE ma charakter interdyscyplinarny, gdyż w ten sposób jest stanie odzwierciedlać współczesny kontekst polityki energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego, a także inżynierii środowiska, górnictwa i energetyki konwencjonalnej i niekonwencjonalnej. Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza zaprasza do nadsyłania swoich prac naukowców, ekspertów oraz przedstawicieli administracji publicznej i branży energetycznej.

Wydawcą i podmiotem zarządzającym jest Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza.


Bez tytułu


 

Okładka-klastry-energiiPolecamy Państwa uwadze najnowszą publikację:

Klastry energii. Regulacje, teoria i praktyka,
red. E. Mataczyńska, A. Kucharska, wyd. Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza, Rzeszów 2020.

ISBN: 978-83-946727-7-5

e-ISBN: 978-83-946727-8-2

Recenzenci:

Piotr D. Moncarz, Ph.D., PE, NAE, Stanford University
Dr hab. Marzena Czarnecka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Pobierz streszczenie:

Pobierz streszczenie – Klastry energii. Regulacje, teoria i praktyka

Pobierz bezpłatną wersję e-book:

Pobierz e-book – Klastry energii. Regulacje, teoria i praktyka

Wydawca:                      Partner wydania:

Logo Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza

PSE logo


Bez tytułu


 

Informacje o działalności wydawniczej Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza

Etyka wydawnicza

Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza stosuje najwyższe standardy publikacyjne oraz kieruje się zasadami etyki wydawniczej, mającym na celu zapobieganie nieuczciwym praktykom publikacyjnym.

Zasady etyki IPE zostały oparte na zaleceniach Committee on Publication Ethics (COPE).

Etyka a Autorzy

Wszystkie teksty nadesłane do IPE muszą być samodzielnymi, oryginalnymi działami Autorów. Autor powinien poinformować Redakcję o źródłach finansowania publikacji oraz wszystkich podmiotach, które brały czynny udział w jej tworzeniu. W przypadku wykrycia przez Autorów ewentualnych błędów są oni zobowiązani do niezwłocznego zgłoszenia ich do redakcji.

Zdublowana publikacja

Prace, które zostały opublikowane na łamach innych wydawnictw, książek lub czasopism, a także złożone w innych redakcjach nie będą rozważane do publikacji w ramach Instytutu Polityki Energetycznej im. I. Łuksiewicza. W sytuacji, w której na którymś z etapów prac redakcyjnych zajdzie podejrzenie, że praca została opublikowana lub złożona do publikacji Redakcja IPE będzie dokładnie badać sprawę, a zakres jej postępowania będzie zgodny z zalecenia COPE.

Plagiat

Redakcja IPE potępia wszelkie przejawy plagiatu. Wszystkie dane i publikacje wykorzystane w trakcie powstawania pracy powinny zostać wskazane przez Autorów. W przypadku podejrzenia o plagiat sprawa zostanie dokładnie zbadana. Zostaną zastosowane odpowiednie ścieżki postępowania. Dokładnej ocenie podlegać będzie stopień plagiatu. W zależności od jego stopnia wdrożone zostanie odpowiednie postępowanie. Redakcja zastrzega, że w przypadku rozpoznania ewidentnego plagiatu praca zostanie nie tylko odrzucona, ale informowani będą o sytuacji również przełożeni Autora.

W 2019 r. Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza zawarł umowę z firmą Plagiat.pl celem sprawdzania przesłanych tekstów przez system antyplagiatowy.

Sfabrykowanie danych

Redakcja IPE stoi na straży rzetelności wyników badań naukowych. Wszyscy Autorzy zgłaszający pracę do IPE powinni dokładnie przedstawić proces badawczy oraz wykorzystane przez siebie dane. Wszystkie przejawy manipulowania wynikami zostaną potępione, a o sprawie poinformowani przełożeni Autora/Autorów.

Autorstwo pracy i zmiany na liście autorów

Wszyscy badacze wymienieni, jako Autorzy pracy muszą mieć realny wkład w jej powstanie. Redakcja IPE potępia wszystkie przejawy autorstwa widmo, autorstwa gościnnego i grzecznościowego.

W przypadku autorstwa gościnnego i grzecznościowego zaleca się przenoszenie nazwiska do sekcji podziękowania. W przypadku wykrycia autora widmo zalecone jest ujęcie go na liście autorów np. autora opracowania statystycznego itp. W przypadku próśb o zmianę listy autorów danej pracy następujących na każdym etapie prac redakcyjnych redakcja zastrzega sobie konieczność dokładniejszego zbadania sprawy przed przychyleniem się do prośby.

Etyka a praca redakcji

Redakcja Instytutu Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza bierze odpowiedzialność za proces redakcyjny i wszystkie jego etapy, a także za treści publikowane na jego łamach. W trakcie prac redakcyjnych posługuje się przede wszystkim zasadą rzetelności naukowej. W przypadku kwestii etycznych Redakcja i Recenzenci postępują zgodnie z zasadami COPE. Istnieje, zatem możliwość wprowadzania korekt, odrzucenia, wycofania utworu z druku w przypadku poważnych wątpliwości dotyczących kwestii etycznych.

Konflikt interesów

Wszystkie wykryte lub zgłoszone konflikty interesów zostaną sprawdzone przez Redakcję, do czasu wyjaśnienia sprawy wszystkie prace redakcyjne nad utworem zostaną wstrzymane.

Etyka a praca recenzenta

Recenzja powinna być obiektywna, zgodna z zasadami rzetelności naukowej. Krytyka odnosząca się bezpośrednio do osoby Autora uznawana jest za niewłaściwą. Recenzent nie powinien pozostawać w żadnej relacji z Autorami tekstu. Tekst, nad którym pracuje Recenzent, nie może przez niego zostać wykorzystany w żaden sposób do czasu jego publikacji.