Zapraszamy do udziału w IV Ogólnopolskim Konkursie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd!

Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie tych gmin, które najbardziej zaangażowały się w modernizację sektora energii oraz przyczyniają się do realizacji założeń polityki klimatyczno-energetycznej. Chcemy popularyzować wiedzę o działaniach podejmowanych przez samorządy lokalne w zakresie energetyki i ochrony środowiska, a także wpływać na kształtowanie świadomości lokalnych społeczności. Dążymy do zachęcania mieszkańców do pełnienia roli aktywnych konsumentów i pobudzania ruchów na rzecz przyspieszania transformacji energetycznej w Polsce.

Osiągnięcie celów polityki klimatyczno-energetycznej, zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej, wymaga zaangażowania w różnych sektorach gospodarki. Nasz konkurs motywuje do stałego wspierania rozwoju niskoemisyjnego transportu, zwiększania udziału energii odnawialnej, redukcji zanieczyszczeń powietrza oraz uświadamiania społeczności w zakresie ekologii. To kluczowy element w dążeniu do obniżania emisyjności i podnoszenia lokalnego bezpieczeństwa energetycznego.

Konkurs jest impulsem dla samorządów do aktywnego poszukiwania i implementowania innowacji energetycznych. Wyróżniając się, możesz przyczynić się do przyspieszenia transformacji energetycznej w Polsce i wpłynąć na przyszłość energetyczną naszego kraju.

Oto kluczowe obszary, które będziemy oceniać:

1) Energetyczna Inwestycja Budowlana Roku:

 • Poprawa efektywności energetycznej budynków.
 • Redukcja zużycia energii w budynkach mieszkalnych dla ogrzewania i ciepłej wody.
 • Inicjatywy mające na celu zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.
 • Modernizacja lokalnego sektora energii.
 • Inwestycje w odnawialne źródła energii i rozwój energetyki rozproszonej.

2) Energetyczna Inwestycja Transportowa Roku:

a) Transport publiczny:

 • Przejście na flotę elektryczną/gazową.
 • Innowacyjne zarządzanie ruchem.
 • Promocja zrównoważonej mobilności.
 • Rozwój współdzielenia pojazdów i efektywnego energetycznie transportu:

b) Wsparcie transportu prywatnego:

 • Ułatwienia dla stref czystego transportu.
 • Promocja niskoemisyjnych środków transportu i elektromobilności.
 • Rozbudowa infrastruktury dla pojazdów niskoemisyjnych.

3) Energetyczna Inwestycja w Ciepłownictwo:

 • Modernizacja i budowa sieci ciepłowniczych.
 • Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
 • Rozwój inteligentnych systemów zarządzania ciepłem.
 • Programy oszczędności energii cieplnej.
 • Współpraca z sektorem prywatnym i naukowym.

4) Energetyczna Akcja Społeczna Roku:

 • Wzrost aktywności mieszkańców jako konsumentów energii.
 • Edukacja na temat zmian klimatu i efektywności energetycznej.
 • Zwiększanie świadomości o rynkach energii.
 • Kształtowanie postaw proekologicznych.
 • Tworzenie punktów doradztwa energetycznego i promowanie aktywizacji lokalnych przedsiębiorstw w dziedzinie polityki energetycznej.

Nowość! W czwartej edycji stworzyć nową kategorię konkursu, skierowaną do dużych miast pn.: „Metropoli Mocy: Pionier Energetyki Miejskiej”. Chcemy podkreślić rolę polskich metropolii jako liderów w innowacjach energetycznych na dużą skalę.

Celem kategorii konkursu “Metropolis Mocy: Pionierzy Energetyki Miejskiej” jest promowanie i nagradzanie inicjatyw oraz projektów, które demonstrują wyjątkowe podejście do rozwoju zrównoważonych i innowacyjnych systemów energetycznych w dużych miastach. Konkurs ma na celu:

 1. Podkreślenie roli dużych miast jako liderów w przejściu na zrównoważone źródła energii: Duże miasta mają unikalną możliwość wprowadzania innowacyjnych technologii i modeli zarządzania energią, które mogą zmniejszać zależność od paliw kopalnych, obniżać emisję gazów cieplarnianych i poprawiać jakość powietrza.
 2. Wsparcie dla innowacyjnych rozwiązań w zakresie energetyki miejskiej: Zachęcanie do tworzenia i wdrażania nowatorskich technologii i metod zarządzania energią, które mogą zrewolucjonizować miejską infrastrukturę energetyczną i zapewnić trwałe źródła energii dla przyszłych pokoleń.
 3. Promowanie zrównoważonego rozwoju i efektywności energetycznej: Rozpoznawanie projektów, które skutecznie integrują odnawialne źródła energii, wykorzystują innowacje w dziedzinie efektywności energetycznej i minimalizują negatywny wpływ na środowisko.
 4. Zwiększenie świadomości społecznej i zaangażowania: Podnoszenie świadomości na temat znaczenia zrównoważonego zarządzania energią w mieście, a także motywowanie mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w tworzeniu zielonej przyszłości ich miast.
 5. Fostering współpracy międzysektorowej: zachęcanie do współpracy między organami publicznymi, sektorem prywatnym, instytucjami akademickimi i obywatelami w celu opracowania i wdrożenia kompleksowych rozwiązań energetycznych, które przyniosą korzyści całej społeczności miejskiej.
 6. Wskazywanie drogi dla innych miast: Działanie jako inspiracja i przykład do naśladowania dla innych miast na świecie w zakresie realizacji skutecznych i innowacyjnych projektów energetycznych.

Przez koncentrację na tych celach, kategoria konkursu “Metropolis Mocy: Pionierzy Energetyki Miejskiej” ma ambicję nie tylko docenić istniejące osiągnięcia, ale również inspirować inne miasta do przyjęcia i rozwijania innowacyjnych praktyk w dziedzinie energetyki, co przyczyni się do globalnego ruchu na rzecz zrównoważonego rozwoju.

W ramach tego kryterium oceniać będziemy:

 1. Innowacyjność
 • Zastosowanie nowych technologii: Ocena, w jakim stopniu projekt wykorzystuje najnowsze technologie (np. inteligentne sieci energetyczne, magazynowanie energii, zaawansowane systemy zarządzania energią).
 • Oryginalność rozwiązania: Jak unikatowe lub nowatorskie są podejścia do rozwiązywania problemów energetycznych.
 1. Wkład w zrównoważony rozwój
 • Redukcja emisji CO2: Mierzalne efekty w zakresie zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.
 • Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE): Stopień integracji OZE z miejskim systemem energetycznym.
 • Efektywność energetyczna: Poprawa efektywności energetycznej w infrastrukturze miejskiej.
 1. Wpływ na społeczność
 • Zaangażowanie społeczności lokalnej: W jaki sposób projekt angażuje mieszkańców i promuje świadomość energetyczną.
 • Dostępność i inkluzja: Dostępność rozwiązań dla różnych grup społecznych, w tym dla osób o niższych dochodach.
 1. Skalowalność i potencjał replikacji
 • Możliwość zastosowania w innych kontekstach: Jak łatwo rozwiązania mogą być adaptowane i wdrożone w innych miastach lub regionach.
 • Potencjał rozwoju: Możliwości dalszego rozwoju i ulepszenia projektu.
 1. Ekonomiczna wykonalność
 • Koszt wdrożenia w stosunku do korzyści: Analiza kosztów inicjatywy w porównaniu do jej długoterminowych korzyści ekonomicznych i środowiskowych.
 • Samowystarczalność finansowa: Zdolność projektu do generowania oszczędności lub przychodów, które mogą pokryć koszty operacyjne i inwestycyjne.

Dodatkowe punkty:

 • Współpraca międzysektorowa: Inicjatywy, które demonstrują efektywną współpracę między różnymi sektorami (publicznym, prywatnym, akademickim).

Dołącz do nas i pokaż, jak Twoja gmina przyczynia się do budowania zrównoważonej przyszłości energetycznej!

Nabór zgłoszeń rozpoczniemy w maju br.! Nie przegap szansy na wyróżnienie i nagrodzenie wysiłków Twojej gminy w dążeniu do lepszej przyszłości. Już dzisiaj przygotuj się do zgłoszenia.


Ta strona jest przewodnikiem dla wszystkich potencjalnych uczestników, którzy chcą dowiedzieć się więcej o konkursie, jego celach, kryteriach oraz procesie zgłaszania.

Zapraszamy do wzięcia udziału i dołączenia do grona samorządów, które nieustannie pracują na rzecz lepszej przyszłości energetycznej naszego kraju.

Startujemy w maju 2024 r.