Misją Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza jest wspieranie i upowszechnianie działań związanych z budową społeczeństwa obywatelskiego i rozwój działalności upowszechniającej naukę i wiedzę o polityce energetycznej.

 

Celami Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza są:

 • Wspieranie budowania społeczeństwa obywatelskiego, a zwłaszcza działalność na rzecz rozwoju świadomości i wiedzy w zakresie szeroko pojętego sektora energii, w tym w szczególności polityki energetyczno-klimatycznej, bezpieczeństwa energetycznego oraz otoczenia regulacyjnego i ekonomicznego.
 • Informowanie, propagowanie, rozpowszechnianie oraz edukowanie społeczeństwa w zakresie problematyki związanej z polityką energetyczną oraz szeroko pojętą tematyką sektora energii.
 • Działalność naukowo-badawcza, dydaktyczna, ekspercka, doradcza i wydawnicza.
 • Podejmowanie działalności na rzecz współpracy międzynarodowej.
 • Rozwijanie współpracy międzyinstytucjonalnej krajowej i zagranicznej

 

Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza realizuje swoje cele poprzez:

 • inicjowanie, organizowanie lub przeprowadzanie badań, analiz i studiów przypadku;
 • organizowanie i koordynowanie pilotażowych programów badawczych oraz pracy grup ekspertów;
 • opracowywanie opinii, ekspertyz, studiów wykonalności, analiz technicznych oraz biuletynów;
 • projektowanie rozwiązań dla podmiotów publicznych i prywatnych;
 • prowadzenie programów badawczych mających na celu dostarczyć wiedzę na temat zjawisk będących celem działania Instytutu;
 • organizowanie wymiany kadr, staży, stypendiów, praktyk zawodowych i naukowych krajowych i zagranicznych;
 • organizowanie i przeprowadzanie doradztwa, coachingu i mentoringu;
  wspieranie i organizowanie kursów, szkoleń, warsztatów tematycznych;
 • upowszechnianie dorobku naukowego, technologicznego, technicznego i praktyk w drodze wydawnictw i publikacji;
 • tworzenie serwisów internetowych;
 • prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie celów działania Instytutu;
 • pozyskiwanie, zarządzanie i rozdzielanie funduszy na cele statutowe Instytutu;
 • prowadzenie działalności naukowej, w szczególności przez organizowanie wykładów, seminariów, konferencji i szkół letnich;
 • inicjowanie lub wspieranie programów informacyjnych;
 • wspieranie polskich branżowych organizacji społecznych i gospodarczych;
 • wspomaganie społecznych inicjatyw zbieżnych z celami Instytutu;
 • współpracę z podmiotami publicznymi i prywatnymi.