W dniu 25 maja 2018 r. weszły w życie przepisy RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W związku z powyższym informujemy w jaki sposób przetwarzamy i chronimy Państwa dane osobowe.

Administratorem Państwa danych osobowych jest fundacja: Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza, Inkubator Technologiczny 4Jasionka 954E, 36-002 Jasionka, KRS: 0000558482, tel. +48 737 880 607, e-mail: biuro@instytutpe.pl

Państwa dane osobowe będą wykorzystywane w następujących celach:

  1. Wysyłania na podany adres e-mail Newslettera IPE zawierającego informacje związane z bieżącą działalnością, zrealizowanych projektach oraz planowanych wydarzeniach, konferencjach, seminariach organizowanych przez Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza (6 ust. 1 lit. a) RODO, art. 10 ust. 2 UŚUDE) – na podstawie wyrażonej zgody.
  2. Wykorzystania danych do celów statystycznych i analitycznych (6 ust. 1 lit. f) RODO)

Dane osobowe: imię, nazwisko, stanowisko, instytucja, numer telefonu, adres zamieszkania, adres e-mail.

Mają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody jest możliwe wyłącznie w zakresie przetwarzania danych osobowych dokonywanego na podstawie wyrażonej zgody.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Fundacji tj. usługi prawne, usługi księgowe, usługi informatyczne, usługi marketingowe, usługi reklamowe, usługi logistyczne – w zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia ww. usług.

Okres przechowywania Państwa danych osobowych w celach opisanych powyżej jest nie dłuższy niż do cofnięcia zgody.

Posiadają Państwo prawo do dostępu do Państwa danych osobowych (art. 15 RODO) przez żądanie udostępnienia danych; prawo do żądania sprostowania Państwa danych osobowych (art. 16 RODO); prawo do żądania usunięcia częściowego lub całkowitego Państwa danych osobowych (art. 17 RODO); prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych (art. 18 RODO); prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych (art. 20 RODO); prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Przysługujące Państwo prawa można realizować poprzez złożenie wniosku za pośrednictwem dowolnego kanału komunikacji: przez e-mail na adres: biuro@instytutpe.pl lub przez korespondencję pocztową: Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza, Inkubator Technologiczny 4 Jasionka 954E, 36-002 Jasionka.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa (art. 77 ust. 1 RODO).