REGULAMIN PRZYZNAWANIA PATRONATU INSTYTUTU POLITYKI
ENERGETYCZNEJ IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA

Zasady przyznawania patronatu honorowego
Instytutu Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza

§ 1.
Regulamin określa zasady i tryb przyznawania patronatu honorowego Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza zwanego dalej „Instytutem”.

§ 2.
Objęcie patronatem przez Instytut jest wyróżnieniem honorowym podkreślającym szczególny charakter wydarzenia
o wysokiej wartości naukowej lub eksperckiej. Patronatem honorowym mogą być objęte: konferencje, olimpiady, konkursy, festiwale naukowe, wydarzenia gospodarcze, targi, a także wydawnictwa. Przedsięwzięcia mogą mieć zasięg lokalny, regionalny, ogólnopolski lub międzynarodowy.

§ 3.
Patronatem Instytutu mogą zostać objęte wydarzenia związane z misją i działalnością statutową Instytutu, przede wszystkim mające na celu rozwój świadomości i wiedzy w zakresie szeroko pojętego sektora energii, w tym: bezpieczeństwa energetycznego, polityki energetycznoklimatycznej, wspólnego rynku energii, nowych technologii, odnawialnych źródeł energii, magazynowaniu energii, promocji historii polskiego sektora energii.

§ 4.
W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat przyznawany jest odrębnie dla każdej edycji wydarzenia. Należy pamiętać, że wniosek o patronat honorowy nie może dotyczyć wydarzeń mających cechy komercyjne, lobbystyczne lub reklamowe.

§ 5.
Objęcie patronatem nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego dla organizatora.

§ 6.
Informacja o przyznaniu oraz cofnięciu przez Instytut patronatu jest umieszczana na stronie internetowej Instytutu (https://www.instytutpe.pl/). O podjętej decyzji w sprawie patronatu organizator zostaje powiadomiony w formie elektronicznej na adres mailowy organizatora wskazany we wniosku. Przy pozytywnie rozpatrzonym wniosku Instytut przekazuje właściwy logotyp Instytutu organizatorowi.

Procedura przyznawania patronatu honorowego Instytutu Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza

§ 7.
Występując o patronat honorowy Instytutu Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza należy wypełnić odpowiedni wniosek (do pobrania ze strony Instytutu: https://www.instytutpe.pl/patronathonorowy/) z prośbą o patronat honorowy. Wniosek należy przesłać drogą pocztową na adres: Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza, ul. Morawskiego 19, 35-321 Rzeszów lub przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: biuro@instytutpe.pl.
Z wnioskiem o patronat występuje organizator nie później niż 3 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem wydarzenia. Wniosek złożony po tym terminie może nie zostać rozpatrzony.

§ 8.
Decyzja o objęciu danego wydarzenia patronatem jest decyzją Instytutu na podstawie analizy wniosku, a odmowa jest ostateczna i nie wymaga uzasadnienia. Warunki związane z realizacją patronatu honorowego Instytutu Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza

§ 9.
W przypadku otrzymania patronatu honorowego Instytutu organizator przedsięwzięcia jest zobowiązany
do poinformowania o tym uczestników oraz współorganizatorów.

§ 10.
Organizator zobowiązany jest do zamieszczenia w materiałach informacyjno-promocyjnych (zaproszenia, plakaty, ulotki etc.) informacji o objęciu wydarzenia patronatem honorowym oraz logotypu Instytutu otrzymanego mailowo od Instytutu zgodnie z § 6. Dodatkowo organizator zobowiązuje się do dołączenia informacji o honorowym patronacie na swojej stronie internetowej (jeżeli taka istnieje) wraz z linkiem do strony Instytutu (https://www.instytutpe.pl/).

Wycofanie patronatu honorowego
Instytutu Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza

§ 11.
W szczególnych przypadkach, zwłaszcza gdy zaszły okoliczności, o których organizator nie poinformował Instytutu, decyzja o przyznaniu patronatu może zostać cofnięta. O tym fakcie organizator jest informowany niezwłocznie drogą elektroniczną, na wskazany przez organizatora adres mailowy.

§ 12.
Cofnięcie patronatu oznacza obowiązek organizatora do niezwłocznego usunięcia jakichkolwiek informacji o przyznanym patronacie we wszelkich materiałach promocyjnych oraz informujących o wydarzeniu oraz na stronach internetowych związanych z przedsięwzięciem. Cofniecie patronatu wiąże się z usunięciem wszelkich informacji na temat wydarzenia na stronie internetowej Instytutu.

ZAŁĄCZNIKI:

PDF Regulamin – patronat honorowy IPE

PDF Wniosek – patronat honorowy IPE