EKSPERCI   IPE

dr hab. Mariusz Ruszel, prof. PRz

Prezes Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza, profesor uczelni w grupie pracowników badawczo - dydaktycznych w Zakładzie Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. Redaktor naczelny czasopisma naukowego „Energy Policy Studies". Pomysłodawca i przewodniczący komitetu organizacyjnego cyklicznej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju". Laureat stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego dla wybitnego młodego naukowca (2017). Członek Niezależnej Grupy ds. Oceny Naukowej (Independent Scientific Evaluation Group, ISEG) programu „Nauka dla Pokoju i Bezpieczeństwa" NATO (2022-2024). Recenzent wielu międzynarodowych i krajowych czasopism naukowych. Samodzielny autor kilku monografii naukowych i ponad 60 artykułów naukowych.

Kontakt: mruszel@instytutpe.pl

Lista publikacji: https://mruszel.v.prz.edu.pl/

ORCID: 0000-0003-1546-6754

prof. dr hab. Andrzej Podraza

Politolog, dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych KUL. Główne obszary zainteresowań to stosunki globalne, integracja europejska, relacje transatlantyckie, bezpieczeństwo międzynarodowe, w tym pojęcie i zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego oraz bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni z uwzględnieniem ochrony infrastruktury krytycznej.

W przeszłości pracownik naukowy Królewskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w Londynie (Chatham House) i ekspert Komisji Europejskiej. Członek Team Europe przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Warszawie. Członek wielu krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń naukowych. Wykłady w wielu ośrodkach zagranicznych. Autor wielu publikacji naukowych wydanych w kraju i za granicą, w tym na temat bezpieczeństwa energetycznego i w cyberprzestrzeni.

Kontakt: podraza@kul.pl

dr hab. inż. Adam Szurlej, prof. AGH

Adiunkt w Katedrze Inżynierii Gazowniczej na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo - Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Ukończył Wydział Paliw i Energii AGH (obecnie Wydział Energetyki i Paliw). Kierownik studiów podyplomowych: Rynek gazu ziemnego - szanse i bariery rozwoju.

Tematyka zainteresowań naukowych jest związana z rynkiem gazu ziemnego, bezpieczeństwem energetycznym, polityką energetyczną oraz szeroko rozumianą gospodarką surowcami energetycznymi. Autor lub współautor ponad 100 publikacji.

Kontakt: szua@agh.edu.pl

ORCID: 0000-0003-3872-9019

dr hab. Tomasz Młynarski, prof. UJ

Politolog, adiunkt w Katedrze Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących problematyki bezpieczeństwa energetycznego, współczesnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Francji.

Autor monografii i artykułów m.in. Bezpieczeństwo energetyczne w pierwszej dekadzie XXI w. Mozaika interesów i geostrategii (2011), Francja w procesie uwspólnotowienia bezpieczeństwa energetycznego i polityki klimatycznej Unii Europejskiej (2013), Energetyka jądrowa wobec globalnych wyzwań bezpieczeństwa energetycznego i reżimu nieproliferacji w erze zmian klimatu (2016).

Kontakt: tmlynarski@instytutpe.pl

ORCID: 0000-0002-7713-6307

kmdr por. dr Rafał Miętkiewicz

Adiunkt w Katedrze Operacji Morskich w Instytucie Operacji Morskich na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni. Absolwent Akademii Morskiej (Uniwersytet Morski) w Gdyni (Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo i Zarządzanie Kryzysowe).

Autor kilku monografii i kilkudziesięciu artykułów z dziedziny działań sił morskich, wykorzystania nowoczesnych technologii autonomicznych w środowisku morskim. Obszar zainteresowań obejmuje także elementy bezpieczeństwa infrastruktury morskiej oraz problematykę dostaw surowców energetycznych drogą morską.

Kontakt: r.mietkiewicz@amw.gdynia.pl

ORCID: 0000-0002-3129-7092

dr inż. Tomasz Mirowski

Pracownik naukowy w Pracowni Zrównoważonego Rozwoju Gospodarki Surowcami i Energią Zakładu Polityki i Badań Strategicznych w Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN.  Zajmuje się tematyką wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności z biomasy, a także gospodarką paliwowo-energetyczną w aspekcie ekonomicznym i środowiskowym, zarówno w energetyce wielkoskalowej, jak i rozproszonej (prosumenckiej).

W latach 2001-2014 pracował na stanowisku naukowo-dydaktycznym w Wydziale Energetyki i Paliw AGH. Poza pracą naukową w Instytucie jest także ekspertem od 2009 roku w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w tematyce biopaliw oraz w Małopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym w latach 2007-2013 i 2014-2020 w zakresie Ochrona Środowiska i Odnawialne Źródła Energii oraz Efektywność Energetyczna.

Kontakt: tmirowski@instytutpe.pl

ORCID: 0000-0003-4897-9142

dr inż. Adam Masłoń, prof. PRz

Profesor uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Inżynierii i Chemii Środowiska w Politechnice Rzeszowskiej. Autor i współautor ponad 240 prac naukowych i doniesień konferencyjnych, w tym 28 publikacji indeksowanych w WoS/Scopus. Autor i współautor 8 patentów, 3 wzorów użytkowych i 12 zgłoszeń patentowych na wynalazki z zakresu oczyszczania ścieków.

Recenzent w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju i Ekspert Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Biegły sądowy z zakresu ochrony środowiska. Członek Rady Naukowej Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o., Członek Regionalnej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko w Rzeszowie. Wykonawca i kierownik kilkunastu projektów badawczych z technologii ścieków i utylizacji odpadów.

Obszar zainteresowań naukowych obejmuje technologię ścieków i utylizację odpadów, efektywność energetyczną w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych, technologie bioenergetyczne, w tym technologie biogazowe.

Kontaktamaslon@instytutpe.pl

ORCID: 0000-0002-3676-0031

dr Ewa Mataczyńska

Tytuł doktora nauk ekonomicznych nadany przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Rozprawa: „Zastosowanie metody DEA do analizy zmian efektywności technicznej regulowanych przedsiębiorstw sieciowych. Na przykładzie krajowych spółek dystrybucji energii elektrycznej". Od 1994 roku zawodowo związana z sektorem elektroenergetycznym. Ekspert Instytutu Polityki Energetycznej od 2016 roku. Zawodowo związana z PGE Dystrybucja, gdzie pełni funkcję kierownika biura ds. modelowania pracy sieci. Przedstawiciel PGE Dystrybucja w stowarzyszeniu E.DSO (europejskich operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych) jako członek Komitetów: Technology & Knowledge Sharing, Innovation & Research, Regulation and Policy. Członek grup eksperckich EU DSO Entity: Distributed Flexibility, Existing Network Codes, Digital Energy Sector Action Plan. Była wiceprzewodnicząca grupy WG1 Reliable, economic and efficient energy system w ETIP SNET (European Technology & Innovation Platforms, Smart Networks for Energy Transition). Ekspert w grupie Demand Side Flexibility powołanej przez ACER. Ekspert w grupie WG6: Stationary Applications and Integration stowarzyszenia Batteries Europe. Obszar zainteresowań naukowych związany z sektorem elektroenergetycznym, między innymi z regulacyjnymi dla sektora na poziomie UE oraz z rozwojem nowych technologii na rynku energii. Wiodący temat to różne aspekty elastyczności systemu elektroenergetycznego, w tym techniczne oraz regulacyjne. Zaangażowana w prace na poziomie UE w zakresie tworzenia regulacji związanych z nowymi oraz obecnymi kodeksami sieci. Dodatkowo w kręgu zainteresowań znajdują się społeczności energetyczne, cyfryzacja sektora oraz nowe technologie w tym magazyny energii oraz wodór.

Kontakt: emataczynska@instytutpe.pl

ORCID: 0000-0002-8367-9914

dr Anna Witkowska

Doktor nauk społecznych w dziedzinie nauk o polityce i administracji, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, stypendystka na Uniwersytecie Duisburg-Essen w Niemczech. Ekspert w grupie roboczej "Innovation implementation in the business environment" w European Technology & Innovation Platform Smart Networks for Energy Transition (ETIP SNET). Specjalizuje się w obszarze transformacji energetycznej oraz polityki i bezpieczeństwa energetycznego w Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem państw niemieckojęzycznych.

Kontakt: awitkowska@instytutpe.pl

ORCID: 0000-0002-5184-0902

Funkcja: Koordynator międzynarodowego projektu "Polish-Hungarian Cooperation for Energy Security in the context of Energy Transition and Economy Competitiveness"

dr Honorata Nyga-Łukaszewska

Ekonomistka, adiunkt w Instytucie Ekonomii Międzynarodowej, Kolegium Gospodarki światowej, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Recenzentka międzynarodowych i krajowych czasopism naukowych.

Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych związanych z bezpieczeństwem energetycznym. Zajmuje się w bezpieczeństwem energetycznym, polityką energetyczną, rynkiem gazu ziemnego, dyplomacją gospodarczą i ekonomią międzynarodową.

Kontakt: hlukaszewska@instytutpe.pl

ORCID: 0000-0003-1615-9991

dr Justyna Marzec

Politolog, adiunkt w Katedrze Stosunków Międzynarodowych Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Wydział Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Autorka i współautorka  monografii i artykułów naukowych z zakresu polityki energetycznej. Specjalizuje się w kilku obszarach: polityka energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne, w szczególności w regionie Europy Środkowej, zarządzanie kryzysowe oraz systemy wczesnego ostrzegania.

Kontakt: jmarzec@instytutpe.pl

ORCID: 0000-0001-6508-0580

Katarzyna Pamuła-Wróbel

Absolwentka Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 2015 r. wykładowczyni Studiów Podyplomowych Pomocy Publicznej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Współautorka i współredaktorka książki „Pomoc publiczna dla przedsiębiorców. Wybrane zagadnienia". Ekspertka wspierająca rozwój i wdrażanie prawa pomocy publicznej na Ukrainie, w ramach projektu finansowanego przez Komisję Europejską na rzecz Komitetu Antymonopolowego Ukrainy.

Przez prawie 11 lat pracowała w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej, gdzie przez ostatnie 4 lata pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora. Posiada wieloletnie doświadczenie w badaniu występowania pomocy publicznej oraz zapewnianiu jej zgodności z rynkiem wewnętrznymObecnie pracuje na stanowisku Dyrektora departamentu pomocy publicznej w firmie doradczej Olesiński i Wspólnicy. Zawodowo zajmują ją istotne projekty, które są przedmiotem wspólnego europejskiego zainteresowania (IPCEI), a także pomoc na energetykę oraz projekty badawczo-rozwojowe. W szczególności wspiera przedsiębiorców w realizacji projektów związanych z technologiami i infrastrukturą wodorową, OZE, rozwojem infrastruktury elektromobilności oraz CCUS.

Uczestniczyła w szeregu postępowań notyfikacyjnych przed Komisją Europejską, a także reprezentowała stronę polską w sprawach skarg oraz monitoringów Komisji Europejskiej. Z sukcesem prowadziła postępowania notyfikacyjne w sprawie IPCEI w sektorze bateryjnym oraz wodorowym, a także pomocy antykryzysowej, w tym tarcz finansowych PFR. Współtworzyła i komentowała prawo unijne oraz krajowe w obszarze pomocy publicznej.

Kontakt: katarzyna.pamula@olesinski.com

 

kmdr ppor. mgr inż. Tomasz Chyła

Absolwent studiów magisterskich z zakresu nawigacji i uzbrojenia okrętowego oraz studiów podyplomowy z zakresu hydrografii na Wydziale Nawigacji Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni. Słuchacz studiów podyplomowych „Morska Energetyka Wiatrowa" na Politechnice Gdańskiej. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie okrętowe na które składała się służba na okrętach rakietowych, korwecie i fregacie oraz uprawnienia oficera wachtowego floty cywilnej. Obecnie doktorant i starszy wykładowca w Katedrze Operacji Morskich na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich AMW. Obszar zainteresowań obejmuje rozwój morskiej energetyki wiatrowej na obszarach morskich RP, elementy bezpieczeństwa infrastruktury morskiej oraz problematykę dostaw surowców energetycznych drogą morską. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się również na wpływie wdrażanych nowoczesnych technologii energetycznych na poziom bezpieczeństwa narodowego. Ekspert Instytutu Polityki Energetycznej im. I.Łukasiewicza. Uczestnik „Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce" przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska (Grupa robocza nr 2: Badania i rozwój). Autor opracowań i analiz dotyczących sektora energetycznego. Zastępca redaktora naczelnego Energy Policy Studies. Uczestnik projektu NATO SAS-163 (Energy Security in the Era of Hybrid Warfare) oraz współpracownik NATO Energy Security Centre of Excellence w Wilnie.

Kontakt: tchyla@instytutpe.pl

ORCID: 0000-0002-3489-1185

mgr Dominik Brodacki

Absolwent europeistyki na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie doktorant w Instytucie Europeistyki na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW.

Główne zainteresowania badawcze koncentrują się na polityce energetycznej, rynku gazu ziemnego, elektromobilności, a także prawie energetycznym ze szczególnym uwzględnieniem prawa Unii Europejskiej.

Kontakt: dbrodacki@instytutpe.pl

mgr Przemysław Ogarek

Doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Inżynieryjno-Technicznych na Politechnice Rzeszowskiej. Członek Młodzieżowej Rady Klimatycznej przy Ministrze Klimatu i Środowiska.

Zainteresowania naukowe koncentruje wokół bezpieczeństwa energetycznego, polityki klimatyczno-energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii.

Kontakt: pogarek@instytutpe.pl 

ORCID: 0000-0003-0737-2010

MŁODSI   EKSPERCI   IPE

mgr inż. Jakub Jacyszyn

Inżynier, absolwent studiów I stopnia na kierunku Energetyka na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Politechniki Wrocławskiej. Aktualnie student dwóch kierunków II stopnia na Politechnice Łódzkiej: Zarządzanie i Inżynieria  Produkcji na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji oraz  Inżynieria Środowiska na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska.

Zainteresowania naukowe koncentruje wokół szeroko pojętej energetyki i rozwoju odnawialnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem technologii biogazowych.

Kontaktjjacyszyn@instytutpe.pl

ORCID: 0000-0002-3028-8450

mgr Paweł Węgrzyn 

Magister, absolwent studiów II stopnia na kierunkach: bezpieczeństwo wewnętrzne w Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza i ekonomia na Uniwersytecie Rzeszowskim. Młodszy Ekspert Instytutu Polityku Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza. Członek Studenckiego Koła Naukowego „Eurointegracja”.

Zainteresowania naukowe koncentruje wokół bezpieczeństwa energetycznego, cyberbezpieczeństwa i ekonomii.

Kontakt: pwegrzyn@instytutpe.pl 

ORCID: 0000-0002-3645-1343

mgr Jakub Prugar

 

Magister, absolwent studiów I stopnia na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w specjalności Bezpieczeństwo ekonomiczne. Absolwent studiów II stopnia na Uniwersytecie Rzeszowskim na kierunku Ekonomia w specjalności Ekonomia Usług Biznesowych. Członek Studenckiego Koła Naukowego „Eurointegracja”. 

 

Zainteresowania naukowe koncentruje wokół bezpieczeństwa energetycznego, geopolityki, ekonomii oraz psychologii społecznej.

 

Kontakt: jprugar@instytutpe.pl

 

ORCID: 0000-0003-2113-0958

ZESPÓŁ   IPE

mgr Anna Kozicka-Kołaczkowska

Autorka powieści „Ekstrawagantki” , felietonów „Rzeczpospolitej”, artykułów teatrologicznych i recenzji naukowych. Absolwentka slawistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, logopedii ogólnej Uniwersytetu Wrocławskiego, logopedii medialnej Uniwersytetu Gdańskiego oraz studium emisji głosu Uniwersytetu Wrocławskiego. Właścicielka Laboratorium Kształcenia Głosu i Logopedii Artystycznej „Profesor Higgins.

Kontakt: kozickakolaczkowska@instytutpe.pl

Funkcja: Redaktor IPE

dr inż. Artur Stec

Adiunkt w Zakładzie Ekonomii na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. Tytuł doktora nauk ekonomicznych z zakresu ekonomii uzyskał na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Autor lub współautor kilkudziesięciu publikacji z zakresu ekonomii. Od kilku lat pełni funkcję wiceprzewodniczącego komitetu organizacyjnego Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju". Zajmuje się zagadnieniami związanymi z historią sektora energetycznego oraz ekonomiką turystyki.

Kontaktastec@instytutpe.pl

ORCID: 0000-0001-8553-202X

Funkcja: Koordynator Projektu Historia Sektora Energii

dr inż. Sławomir Stec

Ekonomista, adiunkt w Zakładzie Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. Tytuł doktora nauk ekonomicznych z zakresu ekonomii uzyskał na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Ekspert ds. innowacji i innowacyjności. Ekspert ds. transferu technologii. Ekspert w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oceniający wnioski w ramach PO WER PO IR. Ekspert Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Ekspert w Rzeszowskim Ośrodku Rozwoju Ekonomii Społecznej. Niezależny Doradca Biznesowy w Podkarpackiej Platformie Wsparcia Biznesu.

W latach 2017 – 2019 był Dyrektorem Centrum Transferu Technologii Politechniki Rzeszowskiej. W latach 2015 – 2016 pełnił obowiązki Dziekana Wydziału Ekonomii, Gospodarki Przestrzennej i Transportu Podkarpackiej Szkoły Wyższej im. Bł. Ks. Władysława Findysza w Jaśle. Autor lub współautor 65 publikacji.

Jego obecne zainteresowania naukowe koncentrują się w dziedzinie transportu nisko i zeroemisyjnego, w tym wykorzystanie wodoru.

Kontakt: sstec@instytutpe.pl 

ORCID: 0000-0002-5645-7507 

Funkcja: Koordynator Ogólnopolskiego Konkursu dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd

dr Jolanta Stec-Rusiecka

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu (Wydział Nauk Ekonomicznych UE we Wrocławiu). Obecnie adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Zarządzania  Przedsiębiorstwem na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej.

Doświadczenie w ramach realizacji projektów badawczych i dydaktycznych m.in. dotyczącego wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w województwie podkarpackim, staży dla studentów oraz wsparcia przedsiębiorczości akademickiej. Współpraca w ramach projektów obejmująca doradztwo indywidualne dla przedsiębiorstw.

Główne zainteresowania naukowe obejmują problematykę zarządzania projektami, zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności organizacji.

Kontaktjrusiecka@instytutpe.pl 

ORCID: 0000-0003-4273-8743

mgr inż. Lidia Mazurkiewicz

Absolwent kierunku Ekonomia na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Obecnie pracownik Zakładu Prawa i Administracji na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej. Koordynator międzynarodowego projektu "Polish-Hungarian Cooperation for Energy Security in the context of Energy Transition and Economy Competitiveness".

Członek Redakcji Czasopisma Naukowego „Energy Policy Studies” i Komitetu Organizacyjnego Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”.

Kontakt: lmazurkiewicz@instytutpe.pl

Funkcja: Koordynator Projektów IPE

mgr inż. Paulina Bednarska

Absolwentka studiów I i II stopnia na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza na kierunku logistyka. Absolwentka IV edycji programu rozwojowego Top Young 100 skierowanego do najlepszych studentów związanych z łańcuchem dostaw w Polsce.
Dzięki działalności w organizacjach studenckich oraz programowi Top Young 100 uczestniczyła w wielu projektach w środowisku naukowym oraz biznesowym.

Kontakt: pbednarska@instytutpe.pl