EKSPERCI   IPE

dr hab. Mariusz Ruszel, prof. PRz

Politolog, profesor uczelni w grupie pracowników badawczo - dydaktycznych w Zakładzie Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. Prezes Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza. Redaktor naczelny czasopisma naukowego „Energy Policy Studies". Pomysłodawca i przewodniczący komitetu organizacyjnego cyklicznej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju".

Laureat stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego dla wybitnego młodego naukowca (2017). Członek Niezależnej Grupy ds. Oceny Naukowej (Independent Scientific Evaluation Group, ISEG) programu „Nauka dla Pokoju i Bezpieczeństwa" NATO (2022-2024). Recenzent wielu międzynarodowych i krajowych czasopism naukowych. Specjalizuje się w bezpieczeństwie energetycznym oraz polityce energetycznej państwa.

Kontakt: mruszel@instytutpe.pl

Lista publikacji: https://mruszel.v.prz.edu.pl/

ORCID: 0000-0003-1546-6754

prof. dr hab. Andrzej Podraza

Politolog, dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych KUL. Główne obszary zainteresowań to stosunki globalne, integracja europejska, relacje transatlantyckie, bezpieczeństwo międzynarodowe, w tym pojęcie i zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego oraz bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni z uwzględnieniem ochrony infrastruktury krytycznej.

W przeszłości pracownik naukowy Królewskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w Londynie (Chatham House) i ekspert Komisji Europejskiej. Członek Team Europe przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Warszawie. Członek wielu krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń naukowych. Wykłady w wielu ośrodkach zagranicznych. Autor wielu publikacji naukowych wydanych w kraju i za granicą, w tym na temat bezpieczeństwa energetycznego i w cyberprzestrzeni.

Kontakt: podraza@kul.pl

dr hab. inż. Adam Szurlej, prof. AGH

Adiunkt w Katedrze Inżynierii Gazowniczej na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo - Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Ukończył Wydział Paliw i Energii AGH (obecnie Wydział Energetyki i Paliw). Kierownik studiów podyplomowych: Rynek gazu ziemnego - szanse i bariery rozwoju.

Tematyka zainteresowań naukowych jest związana z rynkiem gazu ziemnego, bezpieczeństwem energetycznym, polityką energetyczną oraz szeroko rozumianą gospodarką surowcami energetycznymi. Autor lub współautor ponad 100 publikacji.

Kontakt: szua@agh.edu.pl

ORCID: 0000-0003-3872-9019

dr hab. Tomasz Młynarski, prof. UJ

Politolog, adiunkt w Katedrze Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących problematyki bezpieczeństwa energetycznego, współczesnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Francji.

Autor monografii i artykułów m.in. Bezpieczeństwo energetyczne w pierwszej dekadzie XXI w. Mozaika interesów i geostrategii (2011), Francja w procesie uwspólnotowienia bezpieczeństwa energetycznego i polityki klimatycznej Unii Europejskiej (2013), Energetyka jądrowa wobec globalnych wyzwań bezpieczeństwa energetycznego i reżimu nieproliferacji w erze zmian klimatu (2016).

Kontakt: tmlynarski@instytutpe.pl

ORCID: 0000-0002-7713-6307

kmdr por. dr Rafał Miętkiewicz

Adiunkt w Katedrze Operacji Morskich w Instytucie Operacji Morskich na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni. Absolwent Akademii Morskiej (Uniwersytet Morski) w Gdyni (Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo i Zarządzanie Kryzysowe).

Autor kilku monografii i kilkudziesięciu artykułów z dziedziny działań sił morskich, wykorzystania nowoczesnych technologii autonomicznych w środowisku morskim. Obszar zainteresowań obejmuje także elementy bezpieczeństwa infrastruktury morskiej oraz problematykę dostaw surowców energetycznych drogą morską.

Kontakt: r.mietkiewicz@amw.gdynia.pl

ORCID: 0000-0002-3129-7092

dr inż. Tomasz Mirowski

Pracownik naukowy w Pracowni Zrównoważonego Rozwoju Gospodarki Surowcami i Energią Zakładu Polityki i Badań Strategicznych w Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN.  Zajmuje się tematyką wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności z biomasy, a także gospodarką paliwowo-energetyczną w aspekcie ekonomicznym i środowiskowym, zarówno w energetyce wielkoskalowej, jak i rozproszonej (prosumenckiej).

W latach 2001-2014 pracował na stanowisku naukowo-dydaktycznym w Wydziale Energetyki i Paliw AGH. Poza pracą naukową w Instytucie jest także ekspertem od 2009 roku w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w tematyce biopaliw oraz w Małopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym w latach 2007-2013 i 2014-2020 w zakresie Ochrona Środowiska i Odnawialne Źródła Energii oraz Efektywność Energetyczna.

Kontakt: tmirowski@instytutpe.pl

ORCID: 0000-0003-4897-9142

dr inż. Adam Masłoń, prof. PRz

Profesor uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Inżynierii i Chemii Środowiska w Politechnice Rzeszowskiej. Autor i współautor ponad 240 prac naukowych i doniesień konferencyjnych, w tym 28 publikacji indeksowanych w WoS/Scopus. Autor i współautor 8 patentów, 3 wzorów użytkowych i 12 zgłoszeń patentowych na wynalazki z zakresu oczyszczania ścieków.

Recenzent w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju i Ekspert Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Biegły sądowy z zakresu ochrony środowiska. Członek Rady Naukowej Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o., Członek Regionalnej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko w Rzeszowie. Wykonawca i kierownik kilkunastu projektów badawczych z technologii ścieków i utylizacji odpadów.

Obszar zainteresowań naukowych obejmuje technologię ścieków i utylizację odpadów, efektywność energetyczną w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych, technologie bioenergetyczne, w tym technologie biogazowe.

Kontaktamaslon@instytutpe.pl

ORCID: 0000-0002-3676-0031

dr Ewa Mataczyńska

Tytuł doktora nauk ekonomicznych nadany przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Rozprawa: „Zastosowanie metody DEA do analizy zmian efektywności technicznej  regulowanych przedsiębiorstw sieciowych. Na przykładzie krajowych spółek dystrybucji energii elektrycznej". Od 1994 roku zawodowo związana z sektorem elektroenergetycznym.

Przedstawiciel PGE Dystrybucja w europejskim stowarzyszeniu E.DSO for Smart Grids jako członek Komitetów: Technology & Knowledge Sharing, Innovation & Research, Regulation and Policy. Ekspert Instytutu Polityki Energetycznej od 2016 roku. Członek grupy roboczej WG1 Reliable, economic and efficient energy system w ETIP SNET (European Technology & Innovation Platforms, Smart Networks for Energy Transition). Obszar zainteresowań naukowych związany z sektorem elektroenergetycznym, między innymi z regulacyjnymi dla sektora na poziomie UE oraz z rozwojem nowych technologii na rynku energii.

Kontakt: emataczynska@instytutpe.pl

ORCID: 0000-0002-8367-9914

dr Anna Witkowska

Doktor nauk społecznych w dziedzinie nauk o polityce, asystent w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz ekspert Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza. Stypendystka na Uniwersytecie Duisburg-Essen w Niemczech, członkini Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych i Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych.

Autorka wielu publikacji naukowych, analiz i raportów eksperckich. Obszar zainteresowań naukowych obejmuje politykę i bezpieczeństwo energetyczne ze szczególnym uwzględnieniem państw niemieckojęzycznych.

Kontakt: awitkowska@instytutpe.pl

ORCID: 0000-0002-5184-0902

Funkcja: Koordynator międzynarodowego projektu "Polish-Hungarian Cooperation for Energy Security in the context of Energy Transition and Economy Competitiveness"

dr Honorata Nyga-Łukaszewska

Ekonomistka, adiunkt w Instytucie Ekonomii Międzynarodowej, Kolegium Gospodarki światowej, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Recenzentka międzynarodowych i krajowych czasopism naukowych.

Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych związanych z bezpieczeństwem energetycznym. Zajmuje się w bezpieczeństwem energetycznym, polityką energetyczną, rynkiem gazu ziemnego, dyplomacją gospodarczą i ekonomią międzynarodową.

Kontakt: hlukaszewska@instytutpe.pl

ORCID: 0000-0003-1615-9991

dr Justyna Marzec

Politolog, adiunkt w Katedrze Stosunków Międzynarodowych Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Wydział Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Autorka i współautorka  monografii i artykułów naukowych z zakresu polityki energetycznej. Specjalizuje się w kilku obszarach: polityka energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne, w szczególności w regionie Europy Środkowej, zarządzanie kryzysowe oraz systemy wczesnego ostrzegania.

Kontakt: jmarzec@instytutpe.pl

ORCID: 0000-0001-6508-0580

Katarzyna Pamuła-Wróbel

Absolwentka Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 2015 r. wykładowczyni Studiów Podyplomowych Pomocy Publicznej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Współautorka i współredaktorka książki „Pomoc publiczna dla przedsiębiorców. Wybrane zagadnienia". Ekspertka wspierająca rozwój i wdrażanie prawa pomocy publicznej na Ukrainie, w ramach projektu finansowanego przez Komisję Europejską na rzecz Komitetu Antymonopolowego Ukrainy.

Przez prawie 11 lat pracowała w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej, gdzie przez ostatnie 4 lata pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora. Posiada wieloletnie doświadczenie w badaniu występowania pomocy publicznej oraz zapewnianiu jej zgodności z rynkiem wewnętrznymObecnie pracuje na stanowisku Dyrektora departamentu pomocy publicznej w firmie doradczej Olesiński i Wspólnicy. Zawodowo zajmują ją istotne projekty, które są przedmiotem wspólnego europejskiego zainteresowania (IPCEI), a także pomoc na energetykę oraz projekty badawczo-rozwojowe. W szczególności wspiera przedsiębiorców w realizacji projektów związanych z technologiami i infrastrukturą wodorową, OZE, rozwojem infrastruktury elektromobilności oraz CCUS.

Uczestniczyła w szeregu postępowań notyfikacyjnych przed Komisją Europejską, a także reprezentowała stronę polską w sprawach skarg oraz monitoringów Komisji Europejskiej. Z sukcesem prowadziła postępowania notyfikacyjne w sprawie IPCEI w sektorze bateryjnym oraz wodorowym, a także pomocy antykryzysowej, w tym tarcz finansowych PFR. Współtworzyła i komentowała prawo unijne oraz krajowe w obszarze pomocy publicznej.

Kontakt: katarzyna.pamula@olesinski.com

 

kmdr ppor. mgr inż. Tomasz Chyła

Pracuje jako starszy wykładowca na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich Polskiej Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na rozwoju energii (zwłaszcza odnawialnych źródeł energii i gazu) w kontekście bezpieczeństwa narodowego i wdrażaniu nowoczesnych technologii energetycznych.

Kontakt: tchyla@instytutpe.pl

ORCID: 0000-0002-3489-1185

mgr Dominik Brodacki

Absolwent europeistyki na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie doktorant w Instytucie Europeistyki na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW.

Główne zainteresowania badawcze koncentrują się na polityce energetycznej, rynku gazu ziemnego, elektromobilności, a także prawie energetycznym ze szczególnym uwzględnieniem prawa Unii Europejskiej.

Kontakt: dbrodacki@instytutpe.pl

mgr Przemysław Ogarek

Doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Inżynieryjno-Technicznych na Politechnice Rzeszowskiej. Członek Młodzieżowej Rady Klimatycznej przy Ministrze Klimatu i Środowiska.

Zainteresowania naukowe koncentruje wokół bezpieczeństwa energetycznego, polityki klimatyczno-energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii.

Kontakt: pogarek@instytutpe.pl 

ORCID: 0000-0003-0737-2010

MŁODSI   EKSPERCI   IPE

mgr inż. Jakub Jacyszyn

Inżynier, absolwent studiów I stopnia na kierunku Energetyka na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Politechniki Wrocławskiej. Aktualnie student dwóch kierunków II stopnia na Politechnice Łódzkiej: Zarządzanie i Inżynieria  Produkcji na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji oraz  Inżynieria Środowiska na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska.

Zainteresowania naukowe koncentruje wokół szeroko pojętej energetyki i rozwoju odnawialnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem technologii biogazowych.

Kontaktjjacyszyn@instytutpe.pl

ORCID: 0000-0002-3028-8450

mgr Paweł Węgrzyn 

Magister, absolwent studiów II stopnia na kierunkach: bezpieczeństwo wewnętrzne w Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza i ekonomia na Uniwersytecie Rzeszowskim. Młodszy Ekspert Instytutu Polityku Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza. Członek Studenckiego Koła Naukowego „Eurointegracja”.

Zainteresowania naukowe koncentruje wokół bezpieczeństwa energetycznego, cyberbezpieczeństwa i ekonomii.

Kontakt: pwegrzyn@instytutpe.pl 

ORCID: 0000-0002-3645-1343

mgr Jakub Prugar

 

Magister, absolwent studiów I stopnia na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w specjalności Bezpieczeństwo ekonomiczne. Absolwent studiów II stopnia na Uniwersytecie Rzeszowskim na kierunku Ekonomia w specjalności Ekonomia Usług Biznesowych. Członek Studenckiego Koła Naukowego „Eurointegracja”. 

 

Zainteresowania naukowe koncentruje wokół bezpieczeństwa energetycznego, geopolityki, ekonomii oraz psychologii społecznej.

 

Kontakt: jprugar@instytutpe.pl

 

ORCID: 0000-0003-2113-0958

inż. Karol Tałan

Inżynier, absolwent interdyscyplinarnych studiów I stopnia na kierunku Biogospodarka prowadzonych wspólnie przez Wojskową Akademię Techniczną, Politechnikę Warszawską i Politechnikę Łódzką. Aktualnie student kierunku II stopnia na Politechnice Łódzkiej: Inżynieria Środowiska o spec. Ekologiczne Źródła Energii na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska. Członek Zarządu Koła Naukowego Biomass na Politechnice Łódzkiej.

Zainteresowania naukowe koncentruje wokół zagadnień związanych z energetyką, w szczególności energetyką odnawialną ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju energetyki rozproszonej oraz technologii biogazowych i biopaliw.

Kontakt: ktalan@instytutpe.pl

ZESPÓŁ   IPE

mgr Anna Kozicka-Kołaczkowska

Autorka powieści „Ekstrawagantki” , felietonów „Rzeczpospolitej”, artykułów teatrologicznych i recenzji naukowych. Absolwentka slawistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, logopedii ogólnej Uniwersytetu Wrocławskiego, logopedii medialnej Uniwersytetu Gdańskiego oraz studium emisji głosu Uniwersytetu Wrocławskiego. Właścicielka Laboratorium Kształcenia Głosu i Logopedii Artystycznej „Profesor Higgins.

Kontakt: kozickakolaczkowska@instytutpe.pl

Funkcja: Redaktor IPE

dr inż. Artur Stec

Adiunkt w Zakładzie Ekonomii na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. Tytuł doktora nauk ekonomicznych z zakresu ekonomii uzyskał na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Autor lub współautor kilkudziesięciu publikacji z zakresu ekonomii. Od kilku lat pełni funkcję wiceprzewodniczącego komitetu organizacyjnego Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju". Zajmuje się zagadnieniami związanymi z historią sektora energetycznego oraz ekonomiką turystyki.

Kontaktastec@instytutpe.pl

ORCID: 0000-0001-8553-202X

Funkcja: Koordynator Projektu Historia Sektora Energii

dr inż. Sławomir Stec

Ekonomista, adiunkt w Zakładzie Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. Tytuł doktora nauk ekonomicznych z zakresu ekonomii uzyskał na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Ekspert ds. innowacji i innowacyjności. Ekspert ds. transferu technologii. Ekspert w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oceniający wnioski w ramach PO WER PO IR. Ekspert Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Ekspert w Rzeszowskim Ośrodku Rozwoju Ekonomii Społecznej. Niezależny Doradca Biznesowy w Podkarpackiej Platformie Wsparcia Biznesu.

W latach 2017 – 2019 był Dyrektorem Centrum Transferu Technologii Politechniki Rzeszowskiej. W latach 2015 – 2016 pełnił obowiązki Dziekana Wydziału Ekonomii, Gospodarki Przestrzennej i Transportu Podkarpackiej Szkoły Wyższej im. Bł. Ks. Władysława Findysza w Jaśle. Autor lub współautor 65 publikacji.

Jego obecne zainteresowania naukowe koncentrują się w dziedzinie transportu nisko i zeroemisyjnego, w tym wykorzystanie wodoru.

Kontakt: sstec@instytutpe.pl 

ORCID: 0000-0002-5645-7507 

Funkcja: Koordynator Ogólnopolskiego Konkursu dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd

dr Jolanta Stec-Rusiecka

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu (Wydział Nauk Ekonomicznych UE we Wrocławiu). Obecnie adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Zarządzania  Przedsiębiorstwem na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej.

Doświadczenie w ramach realizacji projektów badawczych i dydaktycznych m.in. dotyczącego wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w województwie podkarpackim, staży dla studentów oraz wsparcia przedsiębiorczości akademickiej. Współpraca w ramach projektów obejmująca doradztwo indywidualne dla przedsiębiorstw.

Główne zainteresowania naukowe obejmują problematykę zarządzania projektami, zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności organizacji.

Kontaktjrusiecka@instytutpe.pl 

ORCID: 0000-0003-4273-8743

Funkcja: Koordynator ds. mediów

mgr inż. Lidia Mazurkiewicz

Absolwent kierunku Ekonomia na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Obecnie pracownik Zakładu Prawa i Administracji na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej. Koordynator międzynarodowego projektu "Polish-Hungarian Cooperation for Energy Security in the context of Energy Transition and Economy Competitiveness".

Członek Redakcji Czasopisma Naukowego „Energy Policy Studies” i Komitetu Organizacyjnego Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”.

Kontakt: lmazurkiewicz@instytutpe.pl

Funkcja: Koordynator Projektów IPE