Informacje dla autorów zgłaszających tekst do publikacji.

 

Zgłoszenie utworu do publikacji

W celu zgłoszenia utworu do publikacji należy wypełnić kwestionariusz (dostępny do pobrana tutaj) i przesłać do Instytutu Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza na adres: wydawnictwo@instytutpe.pl

 

Informacje na temat licencji

Właścicielem praw autorskich do publikowanych tekstów jest Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza.

Na podstawie indywidualnej umowy z Autorem, Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza publikuje na zasadach otwartego lub ograniczonego dostępu według poniższych rodzajów licencji.

Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0)

Licencja ta pozwala na kopiowanie, zmienianie, rozprowadzanie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie pod warunkiem oznaczenia autorstwa. Jest to licencja gwarantująca najszersze swobody licencjobiorcy.

Więcej o tej licencji: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl

Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)

Licencja ta zezwala na rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych oraz pod warunkiem zachowania go w oryginalnej postaci (nie tworzenia utworów zależnych).

Więcej o tej licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pl

 

Koszt publikacji

Koszty publikacji obejmują wszystkie czynności od momentu przekazania maszynopisu przez Autora do Redakcji konieczne do ukazania się książki oraz działania promocyjne. Zaliczają się do tego koszty:

 • opracowania graficznego ilustracji i rycin,
 • korekty językowej, składu i łamania tekstu,
 • honoraria dla Recenzentów,
 • projektu okładki,
 • druku,
 • działań promocyjnych przed i po ukazaniu się książki,
 • osobowe i pośrednie Redakcji.

Wycena jest indywidualna dla każdego zgłoszonego opracowania i zależy również od posiadanego wkładu własnego.

Podstawą do przedstawienia przez Redakcję szacunkowych kosztów publikacji jest kwestionariusz (dostępny do pobrana tutaj).

 

Obowiązki autora

Do obowiązków autora należy:

 1. Zapewnienie rzetelności i oryginalności przedstawionych w publikacji wyników badań.
 2. Umożliwienie identyfikacji źródeł cytowanych w pracy badań.
 3. Udzielenie dostępu do prezentowanych w pracy danych nawet po publikacji tekstu.
 4. W przypadku publikacji wieloautorskich ujawnienie wkładu poszczególnych autorów w ich powstanie oraz przeciwdziałanie przypadkom nierzetelności naukowej.
 5. Pozyskanie praw do zamieszczenia w publikacji wszystkich praw trzecich w tym do ilustracji, tabel, grafów, cytatów etc.
 6. Załączenie do pracy bibliografii, uwzględniającej publikacje, które zostały przez niego wykorzystane w tekście.
 7. Niezwłoczne poprawienie wszystkich błędów merytorycznych w tekście, wskazanych przez redaktora na każdym etapie procesu wydawniczego bądź odkrytych przez autora już po publikacji pracy.

 

Wymogi edytorskie

 1. Minimalna objętość Utworu powinna być nie krótsza niż 6 arkuszy wydawniczych (wliczając w to tytuł, streszczenie, słowa kluczowe, tekst właściwy, materiał ilustracyjny – w tym zestawienia tabelaryczne i wykresy, przypisy oraz bibliografię).
 2. Utwór powinien być napisany czcionką Times New Roman (12 pkt.); interlinia: 1.5 z odstępami między wierszami 0 pkt.; marginesy: 2.5 cm, bez pogrubień.
 3. Tekst powinien być przygotowany w języku polskim/angielskim oraz zawierać następujące elementy:
 • imię i nazwisko autora wraz z afiliacją;
 • tytuł;
 • streszczenie w języku polskim i angielskim;
 • słowa kluczowe;
 • wstęp;
 • część właściwą (w tym śródtytuły);
 • podsumowanie/ zakończenie;
 • bibliografię.
 1. Imię i nazwisko autora należy zapisać kursywą bezpośrednio pod tytułem.
 2. Streszczenie nie powinno przekraczać objętości 1 200 znaków ze spacjami. Należy umieścić je bezpośrednio pod imieniem autora przed częścią właściwą tekstu.
 3. Liczba słów (lub fraz) kluczowych powinna mieścić się w przedziale od 4 do 8 wyrazów.

 

Do maszynopisu należy dołączyć w osobnych plikach:

 1. Informację dla Redakcji zawierającą prezentację tematyki pracy, układ treści, atuty książki wyróżniające ją spośród innych (nowatorstwo, aktualność merytoryczna itp.). Objętość tekstu nie przekraczająca 1 strony A4 znormalizowanego maszynopisu.
 2. Biogram autora/autorów wraz z afiliacją, obejmującą tytuł lub stopień naukowy, miejsce zatrudnienia wraz z numerem ORCID. Jeden biogram nie powinien przekraczać 500 znaków ze spacjami.
 3. Streszczenia w języku polskim i w języku angielskim. Streszczenie nie powinno przekraczać objętości 1 200 znaków ze spacjami. Należy umieścić je bezpośrednio pod imieniem autora przed częścią właściwą tekstu.
 4. Notkę o książce o objętości nie przekraczającej 1 000 znaków ze spacjami w języku publikacji z przeznaczeniem do wykorzystania na okładce. Może to być tekst autorski lub wybrany fragment recenzji pod warunkiem uzyskania zgody recenzenta na jej opublikowanie i ewentualne wprowadzenie korekty.

 

Sposób cytowania

Cytaty, to jest fragmenty innych dokumentów, tekstów źródłowych, bądź opracowań naukowych, muszą być zapisane w cudzysłowie. Bezpośrednio za cytatem należy w nawiasie zamieścić nazwisko jego autora. Każdy cytat musi mieć odpowiedni przypis źródłowy. Jeżeli w tekście cytatu wymieniane są tytuły opracowań bądź dokumentów wówczas powinny być zapisane kursywą.

Zapis wzorów

Stosowane w artykule wzory powinny być umieszczane na środku strony, w osobnych liniach (z odstępem od innych wierszy wynoszącym 6 pkt.) oraz oznaczone numerem pojedynczym wzoru i tytułem. W przypadku posługiwania się we wzorze symbolami, pod wzorem należy umieścić legendę, w której zostaną one objaśnione. Jeżeli źródłem wzoru jest inne opracowanie bądź dokument, pod wzorem należy podać jego źródło.

Zamieszczenie w tekście materiału ilustracyjnego

Wszystkie materiały ilustracyjne, tabele, rysunki, wykresy itp. powinny być umieszczane na środku strony, w osobnych liniach (z odstępem od innych wierszy wynoszącym 6 pkt.) oraz oznaczone numerem pojedynczym materiału i tytułem. Pod materiałem należy podać jego źródło (czcionka 10 pkt. Times New Roman, kursywa, interlinia 1.5). W miarę możliwości materiały powinny zostać przygotowane w odcieniach kolorów czarnego i szarego.

Przypisy

W artykule należy zastosować przypisy bibliograficzne zamieszczane w nawiasach okrągłych bezpośrednio po fragmencie tekstu, do którego przypis się odwołuje (tzw. przypisy harwardzkie).

Wzory przypisów:

 • monografia: nazwisko autora/ autorów, rok wydania, strona – (Kowalski, Nowak 2016: 12);
 • artykuł w czasopiśmie: nazwisko autora/ autorów, rok wydania, strona – (Nowak 2013: 33);
 • artykuł w pracy zbiorowej: nazwisko autora/ autorów, rok wydania, strona – (Kowalski 2016: 14);
 • akt normatywny – (Dz. U 1964: 16/93);
 • artykuł ze strony internetowej – (Nowak 2009: 4)

Bibliografia

Bibliografię obejmującą wszystkie źródła pracy należy umieścić na końcu artykułu (czcionka 10 pkt. Times New Roman, interlinia 0 pkt.).

Przykłady:

 1. monografia – Kowalski K., Nowak N, Gospodarka Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.
 2. praca zbiorowa pod redakcją – Gospodarka Polski, K. Kowalski., N. Nowak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 2017.
 3. artykuł w monografii zbiorowej – Kowalski K., Historia polskiej gospodarki, [w:] Gospodarka Polski, K. Kowalski., N. Nowak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 2017.
 4. artykuł w czasopiśmie – Kowalski K., Historia polskiej gospodarki, „Gospodarki świata” nr 1(2017).
 5. akt normatywny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
 6. artykuł ze strony internetowej – Wancerz M., Miller P., Analiza pracy farmy wiatrowej w kontekście parametrów jakości energii elektrycznej, “Rynek Energii”, czerwiec 2017, http://www.cire.pl/pokazpdf%252Fpliki%252F2%252F2017%252F03___wancerz_miller_ree17.pdf (dostęp: 09.08.2017).
 7. strona internetowa – Chajewska: Cyberatak na wizerunek w sieci?, biznesalert.pl/cyberatak-na-wizerunek-w-sieci/ (dostęp: 09.08.2017).