Procedura publikowania

  1. Podstawą publikacji jest zawarta między Instytutem Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza, a Autorem pisemna umowa, określająca wzajemne prawa i obowiązki Stron, warunki i sposób ich realizacji, przejście majątkowych praw autorskich do wykonanego opracowania oraz, w skład której wchodzą oświadczenia Autora m. in. o samodzielnym wykonaniu Utworu, nienaruszaniu praw osób trzecich oraz o wyrażeniu zgody na publikację artykułu. Podpisane dokumenty należy przesyłać na adres wydawcy: Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza, ul. Morawskiego 19, 35-321 Rzeszów.
  2. Utwór w wersji elektronicznej należy przesyłać w terminie uzgodnionym przez Strony na adres poczty elektronicznej Instytutu Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza (wydawnictwo@instytutpe.pl) w formacie Microsoft Word. W treści wiadomości należy podać dane adresowe autora/ autorów, numer telefonu oraz adres e-mail do korespondencji.
  3. Po otrzymaniu od Autora artykułu Redakcja dokonuje jego wstępnej oceny formalnej, językowej i tematycznej. Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza ma prawo zwrócić artykuł Autorowi w celu dostosowania go do przyjętych wymogów publikacji lub odrzucić.
  4. W terminie tygodniowym od dnia otrzymania artykułu Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza poinformuje Autora o przekazaniu przesłanego opracowania do postępowania recenzyjnego. Postępowanie recenzyjne zostanie przeprowadzone w trybie procedury peer review.
  5. W ramach postępowania recenzyjnego Utwór zostanie poddany formalnej i merytorycznej ocenie przez dwie niezależnie działające osoby o wysokich kwalifikacjach w zakresie problemu badawczego, któremu artykuł jest poświęcony.
  6. Warunkiem przyjęcia Utworu do publikacji jest uzyskanie przez niego dwóch pozytywnych recenzji. W przypadku uzyskania jednej negatywnej recenzji artykuł może zostać skierowany do trzeciego recenzenta lub zostać odrzucony. Ostateczną decyzję w tym zakresie podejmuje Redaktor Naczelny.
  7. Zgodnie z umową zawartą między Instytutem Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza a Autorem, o której mowa powyżej, Autor nanosi zgłoszone w trakcie postępowania recenzyjnego uwagi w terminie 30 dni od dnia otrzymania recenzji, względnie uzasadnia odmowę ich uwzględnienia.
  8. Po dokonaniu stosownych korekt i naniesieniu zgłoszonych uwag, artykuł zostanie przekazany Autorowi do korekty autorskiej, którą Autor zobowiązuje się wykonać w terminie 30 dni od dnia otrzymania powyższej wiadomości.
  9. Po przyjęciu artykułu do publikacji Redakcja przekaże Autorowi jeden egzemplarz Utworu w formacie .pdf.