W zakres obowiązków Redakcji Naukowej wchodzi:

  • Podjęcie decyzji na temat materiałów, które zostaną opublikowane. Podstawowym kryterium decydującym o przyjęciu tekstów są: wartość naukowa pracy, oryginalność ujęcia problematyki, przejrzystość wywodu.
  • Zapewnienie rzetelności naukowej publikowanych prac. W przypadku podejrzeń o nieuczciwe praktyki (plagiat, fałszowanie wyników badań) redaktor naukowy może wycofać tekst z publikacji zbiorowej.
  • Upewnienie się, że współautorzy pracy zbiorowej akceptują poprawki wynikające z pracy Redakcji Naukowej.

Redaktor Naukowy ma prawo wycofać publikację po jej wydaniu w przypadku, gdy:

  • Pojawią się dowody świadczące o braku wiarygodności wyników badań i/lub fałszowaniu danych, jak również w przypadku popełnienia niezamierzonych błędów (np. błędy metodologiczne, obliczeniowe).
  • Praca nosi znamiona plagiatu bądź narusza zasady etyki wydawniczej.