Instytut Polityki Energetycznej im. I Łukasiewicza kieruje pracę zgłoszoną przez Autora do recenzji naukowej do specjalistów z danej dyscypliny naukowej posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego. Podejmując decyzję o wyborze recenzenta, IPE może skorzystać z listy potencjalnych recenzentów wskazanych przez Autora publikacji we wniosku o wydanie publikacji.

 

Informacje dla recenzentów

Standardy i zasady recenzowania utworów:

 1. Przesłane do Instytutu Polityki Energetycznej teksty podlegają ocenie przeprowadzonej przez co najmniej dwóch niezależnych recenzentów powoływanych spoza jednostki, w której afiliowani są autorzy publikacji.
 2. Recenzentami są osoby o wysokich kwalifikacjach w zakresie problemu badawczego, któremu artykuł jest poświęcony.
 3. Każda recenzja musi cechować się rzetelnością, należytą starannością sporządzenia oraz spełniać wymogi merytoryczne i formalne.
 4. Recenzja ma formę pisemną. Wnioski z recenzji są prezentowane przy wykorzystaniu obowiązującego w Redakcji formularza recenzji (link), którego treść została ustalona w Załączniku nr 1. Recenzja kończy się rekomendacją recenzenta w przedmiocie publikacji Utworu, konieczności naniesienia w nim zgłoszonych uwag, bądź też jego odrzucenia.
 5. Wypełniony przez recenzenta formularz recenzji jest przekazywany Autorowi, który następnie w ciągu 14 dni od dnia jego otrzymania zobowiązany jest nanieść zgłoszone w trakcie postępowania recenzyjnego uwagi.
 6. W razie zaistnienia kwestii spornych Redakcja ma prawo wyznaczyć dodatkowego recenzenta spośród innych osób spełniających kryteria określone w pkt. 2. Dotyczy to w szczególności przypadku uzyskania przez artykuł zarówno negatywnej, jak i pozytywnej recenzji, co uniemożliwia zespołowi redakcyjnemu podjęcie decyzji w przedmiocie przyjęcia tekstu do druku.
 7. Recenzenci mają prawo do powtórnej weryfikacji poprawionego tekstu.
 8. Formalne kryteria przyjęcia utworu do publikacji lub odrzucenia utworu są zawarte w umowie wydawniczej.
 9. Zespół redakcyjny, na podstawie zebranych opinii recenzentów, podejmuje decyzję o przyjęciu utworu do druku.
 10. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu lub odrzuceniu utworu podejmuje Redaktor Naczelny Instytutu Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza.

Do obowiązków recenzenta należy:

 1. Upewnienie się, że między nim a Autorem recenzowanej publikacji nie zachodzi konflikt interesów.
 2. Terminowe wykonanie zleconej recenzji. Recenzent zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić wydawcę o trudnościach z dotrzymaniem wyznaczonego terminu.
 3. Zachowanie poufności. Recenzent nie może ujawnić recenzowanych prac osobom, które nie biorą udziału w procesie wydawniczym.
 4. Obiektywna ocena przedłożonej pracy poparta odpowiednią argumentacją.
 5. Niezwłoczne zgłoszenie wydawcy fragmentów tekstu, co do których zachodzi podejrzenie nierzetelności naukowej oraz wskazanie na podobieństwo do innych praz noszące znamiona plagiatu.

Sposób opracowywania recenzji:

 1. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznaczną opinią o dopuszczeniu pracy do publikacji lub jej odrzucenia.
 2. W recenzji ocenia się poziom merytoryczny, oryginalność stawianych tez i zasadność podejmowanych badań, metodologię, poprawność formułowanych wniosków i sposób ich realizacji.
 3. Recenzja powinna być sprawiedliwa, obiektywna, rzetelna, konstruktywna, zgodna z posiadaną wiedza i wykonana terminowo.
 4. Recenzent jest zobowiązany ujawniania ewentualnych plagiatów, podejrzenia o plagiat lub zbędną (zduplikowaną) publikację, a także uchybień w przytaczaniu danych (manipulacji danymi).
 5. Recenzent jest zobowiązany do nieudzielenia informacji o treści publikacji osobom nieupoważnionym.
 6. W przypadku negatywnej bądź niejednoznacznie pozytywnej oceny recenzenta Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza ma prawo odmówić publikacji przedłożonego tekstu.