ENERGY POLICY STUDIES

Informacja dla autorów zgłaszających artykuł do publikacji

Procedura publikowania

 1. Podstawą opublikowania artykułu w czasopiśmie Energy Policy Studies jest zawarta między Wydawnictwem a Autorem pisemna umowa, określająca wzajemne prawa i obowiązki Stron, warunki i sposób ich realizacji, przejście majątkowych praw autorskich do wykonanego opracowania oraz, w skład której wchodzą oświadczenia Autora m. in. o samodzielnym wykonaniu Utworu, nienaruszaniu praw osób trzecich oraz o wyrażeniu zgody na publikację artykułu. Podpisane dokumenty należy przesyłać na adres: eps@instytutpe.pl
 1. Artykuł w wersji elektronicznej należy przesyłać w terminie uzgodnionym przez Strony na adres poczty elektronicznej Wydawnictwa (eps@instytutpe.pl) w formacie Microsoft Word. W treści wiadomości należy podać dane adresowe autora/ autorów, numer telefonu oraz adres e-mail do korespondencji.
 1. Po otrzymaniu od Autora artykułu Redakcja dokonuje jego wstępnej oceny formalnej, językowej i tematycznej. Wydawca ma prawo zwrócić artykuł Autorowi w celu dostosowania go do przyjętych wymogów publikacji lub odrzucić.
 1. W terminie tygodniowym od dnia otrzymania artykułu Wydawca poinformuje Autora o przekazaniu przesłanego opracowania do postępowania recenzyjnego. Postępowanie recenzyjne zostanie przeprowadzone w trybie procedury peer review.
 1. W ramach postępowania recenzyjnego artykuł zostanie poddany formalnej i merytorycznej ocenie przez dwie niezależnie działające osoby o wysokich kwalifikacjach w zakresie problemu badawczego, któremu artykuł jest poświęcony.
 1. Warunkiem przyjęcia artykułu do publikacji jest uzyskanie przez niego dwóch pozytywnych recenzji. W przypadku uzyskania jednej negatywnej recenzji artykuł może zostać skierowany do trzeciego recenzenta lub zostać odrzucony. Ostateczną decyzję w tym zakresie podejmuje Redaktor Naczelny.
 1. Zgodnie z umową zawartą między Wydawnictwem a Autorem, o której mowa powyżej, Autor nanosi zgłoszone w trakcie postępowania recenzyjnego uwagi w terminie 14 dni od dnia otrzymania recenzji, względnie uzasadnia odmowę ich uwzględnienia.
 1. Po dokonaniu stosownych korekt i naniesieniu zgłoszonych uwag, artykuł zostanie przekazany Autorowi do korekty autorskiej, którą Autor zobowiązuje się wykonać w terminie 14 dni od dnia otrzymania powyższej wiadomości.
 1. Po przyjęciu artykułu do publikacji Redakcja przekaże Autorowi jeden egzemplarz Utworu w formacie .pdf.

 

Wymogi edytorskie

 1. Objętość artykułu nie powinna przekraczać 40 tys. znaków ze spacjami (wliczając w to tytuł, streszczenie, słowa kluczowe, tekst właściwy, materiał ilustracyjny – w tym zestawienia tabelaryczne i wykresy, przypisy oraz bibliografię).
 1. Artykuł powinien być napisany czcionką Times New Roman (12 pkt.); interlinia: 1.5 z odstępami między wierszami 0 pkt.; marginesy: 2.5 cm, bez pogrubień.
 1. Tekst powinien być przygotowany w języku angielskim oraz zawierać następujące elementy:
  1. imię i nazwisko autora wraz z afiliacją;
  2. tytuł;
  3. streszczenie;
  4. słowa kluczowe;
  5. wstęp;
  6. część właściwą (w tym śródtytuły);
  7. podsumowanie/ zakończenie;
  8. bibliografię.
 1. Imię i nazwisko autora należy zapisać kursywą bezpośrednio pod tytułem. Afiliację (obejmującą tytuł lub stopień naukowy, miejsce zatrudnienia wraz z adresem e-mail) należy umieścić w przypisie dolnym na pierwszej stronie artykułu (wraz z numerem ORCID).
 1. Streszczenie nie powinno przekraczać objętości 1 200 znaków ze spacjami. Należy umieścić je bezpośrednio pod imieniem autora przed częścią właściwą tekstu.
 1. Liczba słów kluczowych powinna mieścić się w przedziale od 4 do 8 wyrazów.

Sposób cytowania

Cytaty, to jest fragmenty innych dokumentów, tekstów źródłowych, bądź opracowań naukowych, muszą być zapisane w cudzysłowie. Bezpośrednio za cytatem należy w nawiasie zamieścić nazwisko jego autora. Każdy cytat musi mieć odpowiedni przypis źródłowy. Jeżeli w tekście cytatu wymieniane są tytuły opracowań bądź dokumentów wówczas powinny być zapisane kursywą.

Zapis wzorów

Stosowane w artykule wzory powinny być umieszczane na środku strony, w osobnych liniach (z odstępem od innych wierszy wynoszącym 6 pkt.) oraz oznaczone numerem pojedynczym wzoru i tytułem. W przypadku posługiwania się we wzorze symbolami, pod wzorem należy umieścić legendę, w której zostaną one objaśnione. Jeżeli źródłem wzoru jest inne opracowanie bądź dokument, pod wzorem należy podać jego źródło.

Zamieszczenie w tekście materiału ilustracyjnego

Wszystkie materiały ilustracyjne, tabele, rysunki, wykresy itp. powinny być umieszczane na środku strony, w osobnych liniach (z odstępem od innych wierszy wynoszącym 6 pkt.) oraz oznaczone numerem pojedynczym materiału i tytułem. Pod materiałem należy podać jego źródło (czcionka 10 pkt. Times New Roman, kursywa, interlinia 1.5). W miarę możliwości materiały powinny zostać przygotowane w odcieniach kolorów czarnego i szarego.

Przypisy

W artykule należy zastosować przypisy bibliograficzne zamieszczane w nawiasach okrągłych bezpośrednio po fragmencie tekstu, do którego przypis się odwołuje (tzw. przypisy harwardzkie).

Wzory przypisów:

 1. monografia: nazwisko autora/ autorów, rok wydania, strona – (Kowalski, Nowak 2016: 12);
 2. artykuł w czasopiśmie: nazwisko autora/ autorów, rok wydania, strona – (Nowak 2013: 33);
 3. artykuł w pracy zbiorowej: nazwisko autora/ autorów, rok wydania, strona – (Kowalski 2016: 14);
 4. akt normatywny – (Dz. U 1964: 16/93);
 5. artykuł ze strony internetowej – (Nowak 2009: 4)

Bibliografia

Bibliografię obejmującą wszystkie źródła pracy należy umieścić na końcu artykułu (czcionka 10 pkt. Times New Roman, interlinia 0 pkt.).

Przykłady:

 1. monografia – Kowalski K., Nowak N, Gospodarka Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.
 2. praca zbiorowa pod redakcją – Gospodarka Polski, K. Kowalski., N. Nowak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 2017.
 3. artykuł w monografii zbiorowej – Kowalski K., Historia polskiej gospodarki, [w:] Gospodarka Polski, K. Kowalski., N. Nowak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 2017.
 4. artykuł w czasopiśmie – Kowalski K., Historia polskiej gospodarki, „Gospodarki świata” nr 1(2017).
 5. akt normatywny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
 6. artykuł ze strony internetowej – Wancerz M., Miller P., Analiza pracy farmy wiatrowej w kontekście parametrów jakości energii elektrycznej, „Rynek Energii”, czerwiec 2017, http://www.cire.pl/pokaz-pdf-%252Fpliki%252F2%252F2017%252F03___wancerz_miller_ree17.pdf (dostęp: 09.08.2017).
 7. strona internetowa – Chajewska: Cyberatak na wizerunek w sieci?, biznesalert.pl/cyberatak-na-wizerunek-w-sieci/ (dostęp: 09.08.2017).