ENERGY POLICY STUDIES

Informacja dla autorów zgłaszających artykuł do publikacji

Czasopismo Energy Policy Studies jest czasopismem publikowanym na zasadach otwartego dostępu (Open Access).
Czasopismo publikowane jest na licencji Creative Commons (CC BY-NC-ND 4.0)

 

Więcej informacji na temat licencji CC można znaleźć na stronie: creativecommons.org/about/licenses

Właścicielem praw autorskich do publikowanych artykułów jest Instytut Polityki Energetycznej.

 

Procedura publikowania

 1. Podstawą opublikowania artykułu w czasopiśmie Energy Policy Studies jest zawarta między Wydawnictwem a Autorem pisemna umowa, określająca wzajemne prawa i obowiązki Stron, warunki i sposób ich realizacji, przejście majątkowych praw autorskich do wykonanego opracowania oraz, w skład której wchodzą oświadczenia Autora m. in. o samodzielnym wykonaniu Utworu, nienaruszaniu praw osób trzecich oraz o wyrażeniu zgody na publikację artykułu. Podpisane dokumenty należy przesyłać na adres: eps@instytutpe.pl
 1. Artykuł w wersji elektronicznej należy przesyłać w terminie uzgodnionym przez Strony na adres poczty elektronicznej Wydawnictwa (eps@instytutpe.pl) w formacie Microsoft Word. W treści wiadomości należy podać dane adresowe autora/ autorów, numer telefonu oraz adres e-mail do korespondencji.
 1. Po otrzymaniu od Autora artykułu Redakcja dokonuje jego wstępnej oceny formalnej, językowej i tematycznej. Wydawca ma prawo zwrócić artykuł Autorowi w celu dostosowania go do przyjętych wymogów publikacji lub odrzucić.
 1. W terminie tygodniowym od dnia otrzymania artykułu Wydawca poinformuje Autora o przekazaniu przesłanego opracowania do postępowania recenzyjnego. Postępowanie recenzyjne zostanie przeprowadzone w trybie procedury peer review.
 1. W ramach postępowania recenzyjnego artykuł zostanie poddany formalnej i merytorycznej ocenie przez dwie niezależnie działające osoby o wysokich kwalifikacjach w zakresie problemu badawczego, któremu artykuł jest poświęcony.
 1. Warunkiem przyjęcia artykułu do publikacji jest uzyskanie przez niego dwóch pozytywnych recenzji. W przypadku uzyskania jednej negatywnej recenzji artykuł może zostać skierowany do trzeciego recenzenta lub zostać odrzucony. Ostateczną decyzję w tym zakresie podejmuje Redaktor Naczelny.
 1. Zgodnie z umową zawartą między Wydawnictwem a Autorem, o której mowa powyżej, Autor nanosi zgłoszone w trakcie postępowania recenzyjnego uwagi w terminie 14 dni od dnia otrzymania recenzji, względnie uzasadnia odmowę ich uwzględnienia.
 1. Po dokonaniu stosownych korekt i naniesieniu zgłoszonych uwag, artykuł zostanie przekazany Autorowi do korekty autorskiej, którą Autor zobowiązuje się wykonać w terminie 14 dni od dnia otrzymania powyższej wiadomości.
 1. Po przyjęciu artykułu do publikacji Redakcja przekaże Autorowi jeden egzemplarz Utworu w formacie .pdf.

 

Wymogi edytorskie

 1. Objętość artykułu nie powinna przekraczać 40 tys. znaków ze spacjami (wliczając w to tytuł, streszczenie, słowa kluczowe, tekst właściwy, materiał ilustracyjny – w tym zestawienia tabelaryczne i wykresy, przypisy oraz bibliografię).
 1. Artykuł powinien być napisany czcionką Times New Roman (12 pkt.); interlinia: 1.5 z odstępami między wierszami 0 pkt.; marginesy: 2.5 cm, bez pogrubień.
 1. Tekst powinien być przygotowany w języku angielskim oraz zawierać następujące elementy:
  1. imię i nazwisko autora wraz z afiliacją;
  2. tytuł;
  3. streszczenie;
  4. słowa kluczowe;
  5. wstęp;
  6. część właściwą (w tym śródtytuły);
  7. podsumowanie/ zakończenie;
  8. bibliografię.
 1. Imię i nazwisko autora należy zapisać kursywą bezpośrednio pod tytułem. Afiliację (obejmującą tytuł lub stopień naukowy, miejsce zatrudnienia wraz z adresem e-mail) należy umieścić w przypisie dolnym na pierwszej stronie artykułu (wraz z numerem ORCID).
 1. Streszczenie nie powinno przekraczać objętości 1 200 znaków ze spacjami. Należy umieścić je bezpośrednio pod imieniem autora przed częścią właściwą tekstu.
 1. Liczba słów kluczowych powinna mieścić się w przedziale od 4 do 8 wyrazów.

Sposób cytowania

Cytaty, to jest fragmenty innych dokumentów, tekstów źródłowych, bądź opracowań naukowych, muszą być zapisane w cudzysłowie. Bezpośrednio za cytatem należy w nawiasie zamieścić nazwisko jego autora. Każdy cytat musi mieć odpowiedni przypis źródłowy. Jeżeli w tekście cytatu wymieniane są tytuły opracowań bądź dokumentów wówczas powinny być zapisane kursywą.

Zapis wzorów

Stosowane w artykule wzory powinny być umieszczane na środku strony, w osobnych liniach (z odstępem od innych wierszy wynoszącym 6 pkt.) oraz oznaczone numerem pojedynczym wzoru i tytułem. W przypadku posługiwania się we wzorze symbolami, pod wzorem należy umieścić legendę, w której zostaną one objaśnione. Jeżeli źródłem wzoru jest inne opracowanie bądź dokument, pod wzorem należy podać jego źródło.

Zamieszczenie w tekście materiału ilustracyjnego

Wszystkie materiały ilustracyjne, tabele, rysunki, wykresy itp. powinny być umieszczane na środku strony, w osobnych liniach (z odstępem od innych wierszy wynoszącym 6 pkt.) oraz oznaczone numerem pojedynczym materiału i tytułem. Pod materiałem należy podać jego źródło (czcionka 10 pkt. Times New Roman, kursywa, interlinia 1.5). W miarę możliwości materiały powinny zostać przygotowane w odcieniach kolorów czarnego i szarego.

Przypisy

W artykule należy zastosować przypisy bibliograficzne zamieszczane w nawiasach okrągłych bezpośrednio po fragmencie tekstu, do którego przypis się odwołuje (tzw. przypisy harwardzkie).

Wzory przypisów:

 1. monografia: nazwisko autora/ autorów, rok wydania, strona – (Kowalski, Nowak 2016: 12);
 2. artykuł w czasopiśmie: nazwisko autora/ autorów, rok wydania, strona – (Nowak 2013: 33);
 3. artykuł w pracy zbiorowej: nazwisko autora/ autorów, rok wydania, strona – (Kowalski 2016: 14);
 4. akt normatywny – (Dz. U 1964: 16/93);
 5. artykuł ze strony internetowej – (Nowak 2009: 4)

Bibliografia

Bibliografię obejmującą wszystkie źródła pracy należy umieścić na końcu artykułu (czcionka 10 pkt. Times New Roman, interlinia 0 pkt.).

Przykłady:

 1. monografia – Kowalski K., Nowak N, Gospodarka Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.
 2. praca zbiorowa pod redakcją – Gospodarka Polski, K. Kowalski., N. Nowak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 2017.
 3. artykuł w monografii zbiorowej – Kowalski K., Historia polskiej gospodarki, [w:] Gospodarka Polski, K. Kowalski., N. Nowak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 2017.
 4. artykuł w czasopiśmie – Kowalski K., Historia polskiej gospodarki, „Gospodarki świata” nr 1(2017).
 5. akt normatywny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
 6. artykuł ze strony internetowej – Wancerz M., Miller P., Analiza pracy farmy wiatrowej w kontekście parametrów jakości energii elektrycznej, “Rynek Energii”, czerwiec 2017, http://www.cire.pl/pokaz-pdf-%252Fpliki%252F2%252F2017%252F03___wancerz_miller_ree17.pdf (dostęp: 09.08.2017).
 7. strona internetowa – Chajewska: Cyberatak na wizerunek w sieci?, biznesalert.pl/cyberatak-na-wizerunek-w-sieci/ (dostęp: 09.08.2017).