ENERGY POLICY STUDIES

Standardy i zasady recenzowania artykułów naukowych:

 1. Każde przesłane do Redakcji Czasopisma opracowanie podlega ocenie przeprowadzonej przez co najmniej dwóch niezależnych recenzentów powoływanych spoza jednostki, w której afiliowani są autorzy publikacji.
 2. Recenzentami są osoby o wysokich kwalifikacjach w zakresie problemu badawczego, któremu artykuł jest poświęcony.
 3. Nazwiska recenzentów, którzy współpracowali z Redakcją w danym roku kalendarzowym są publikowane na stronie internetowej Czasopisma w następnym roku kalendarzowym.
 4. Proces recenzyjny jest przeprowadzany w trybie procedury peer review. Autorzy artykułu i osoby recenzujące nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review proces). Wybór recenzentów dokonywany jest z poszanowaniem zasady zapobiegania konfliktom interesów.
 5. Każda recenzja musi cechować się rzetelnością, należytą starannością sporządzenia oraz spełniać wymogi merytoryczne i formalne.
 6. Recenzja ma formę pisemną. Wnioski z recenzji są prezentowane przy wykorzystaniu obowiązującego w Redakcji formularza recenzji (link), którego treść została ustalona w Załączniku nr 1. Recenzja kończy się rekomendacją recenzenta w przedmiocie publikacji artykułu, konieczności naniesienia w nim zgłoszonych uwag, bądź też jego odrzucenia.
 7. Wypełniony przez recenzenta formularz recenzji jest przekazywany Autorowi, który następnie w ciągu 14 dni od dnia jego otrzymania zobowiązany jest nanieść zgłoszone w trakcie postępowania recenzyjnego uwagi.
 8. W razie zaistnienia kwestii spornych Redakcja ma prawo wyznaczyć dodatkowego recenzenta spośród innych osób spełniających kryteria określone w pkt. 2. Dotyczy to w szczególności przypadku uzyskania przez artykuł zarówno negatywnej, jak i pozytywnej recenzji, co uniemożliwia zespołowi redakcyjnemu podjęcie decyzji w przedmiocie przyjęcia tekstu do druku.
 9. Recenzenci mają prawo do powtórnej weryfikacji poprawionego tekstu.
 10. Formalne kryteria przyjęcia artykułu do publikacji lub odrzucenia artykułu są zawarte w umowie wydawniczej.
 11. Zespół redakcyjny, na podstawie zebranych opinii recenzentów, podejmuje decyzję o przyjęciu tekstu do druku.
 12. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu lub odrzuceniu artykułu podejmuje Redaktor Naczelny Czasopisma.