Inwestycja Roku – transport i budownictwo:

 • poprawa efektywności energetycznej budynków,
 • zmniejszanie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej w budynkach mieszkalnych,

Transport publiczny:

 • wymiana floty na elektryczną/gazową,
 • wdrażanie innowacyjnych systemów zarządzania ruchem transportowym,
 • zarządzanie popytem na ruch transportowy – promowanie wzorców zrównoważonej mobilności,
 • rozwój transportu zbiorowego i systemów współdzielenia pojazdów,
 • rozwój efektywnego energetycznie i niskoemisyjnego transportu,

Wsparcie transportu prywatnego:

 • wprowadzanie ułatwień dla tworzenia stref czystego transportu oraz zwiększanie efektywności nadzoru nad jakością spalin emitowanych przez pojazdy,
 • działania promocyjne zachęcające do użytkowania niskoemisyjnych środków transportu, w tym elektromobilności,
 • rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury transportowej przeznaczonej dla pojazdów niskoemisyjnych.

Akcja Społeczna Roku – podnoszenie wiedzy i świadomości lokalnej społeczności w zakresie efektywności energetycznej

 • pobudzanie aktywności mieszkańców gmin jako konsumentów energii (wsparcie prosumeryzmu),
 • edukacja i zwiększanie świadomości w zakresie zmian klimatu i sposobów minimalizowania ich skutków (w formie szkoleń, warsztatów itp.)
 • zwiększenie świadomości konsumentów w obszarze zasad działania rynków energii i paliw gazowych,
 • kształtowanie postaw proekologicznych wśród lokalnych społeczności,
 • tworzenie punktów informacyjnych doradztwa energetycznego (informacje o dotacjach i innych źródłach finansowania),
 • zachęcanie lokalnych przedsiębiorstw do większej aktywizacji na rzecz działań polityki klimatyczno-energetycznej.

Innowacja Roku – nowatorstwo energetyczne:

 • innowacje energetyczne wprowadzane przez samorządy na rzecz modernizacji lokalnego sektora energii,
 • działania zorientowane na redukcję zanieczyszczeń powietrza,
 • przedsięwzięcia w obszarze unowocześniania lokalnego sektora energii,
 • inwestycje w odnawialne źródła energii,
 • rozwój energetyki rozproszonej,
 • bieżące opracowywanie planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
 • projekty zorientowane na rozwój innowacyjności we współpracy z lokalnymi przedsiębiorstwami (tworzenie partnerstw publiczno-prywatnych).

Kryteria oceny:

Kryteria merytoryczne

Kryteria formalne