Ważne dokumenty:

 

 

 

 

Najczęściej zadawane pytania:

 1. Kto może wziąć udział w Konkursie?

Uczestnikami Konkursu mogą być wszystkie gminy z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, tj. wszystkie gminy miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie, niezależnie od położenia, powierzchni oraz liczby mieszkańców.

 

 1. Czy udział w Konkursie jest bezpłatny?

Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Organizator jednak nie pokrywa kosztów przyjazdu i ewentualnych noclegów przedstawicieli samorządów uczestniczących w uroczystym wręczeniu nagród. Będzie istniała możliwość uczestnictwa w tej uroczystości za pomocą zdalnych środków komunikacji.

 

 1. Czy można zrezygnować z udziału w Konkursie po wcześniejszym zgłoszeniu?

Każda gmina może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez złożenie do Organizatora wniosku o usunięcie jej z udziału w Konkursie – wniosek taki może zostać przesłany za pomocą wiadomości e-mail na adres: konkursjst@instytutpe.pl . Rezygnacja gminy z udziału w Konkursie nie pociąga ze sobą jakichkolwiek zobowiązań.

 

 1. W jaki sposób można dokonać zgłoszenia?

Zgłoszenie udziału w Konkursie będzie przyjmowane od 15.04.2021 r. (godz. 0.00)
do 15.07.2021 r. (godz. 23.59) i następuje poprzez wysłanie uzupełnionego i podpisanego przez osobę uprawnioną formularza (skan w pliku *pdf) na adres organizatora: konkursjst@instytyutpe.pl . W tytule wiadomości należy wpisać: zgłoszenie_nazwa_gminy.

 

 1. Co jest przedmiotem Konkursu?

Przedmiotem Konkursu są zrealizowane w 2020 roku przedsięwzięcia, inicjatywy, projekty
i zadania (a także ich rezultaty), które  przyczyniły się do realizacji założeń polityki klimatyczno-energetycznej w ramach trzech obszarów:

 • Inwestycja Roku obejmująca dwa sektory: transport i budownictwo;
 • Akcja Społeczna Roku, przyczyniająca się do podnoszenia wiedzy i świadomości społecznej w zakresie efektywności energetycznej;
 • Innowacja Roku – czyli nowatorstwo energetyczne.

 

 1. Co będzie brane pod uwagę podczas oceny w Konkursie?

Oceniane w Konkursie przedsięwzięcia, inicjatywy, projekty i zadania mogą mieć charakter innowacji produktowych, procesowych, organizacyjnych, ekologicznych, marketingowych, społecznych, publicznych itp.

 

 1. Czy można zgłosić inwestycję, która realizowana była kilka lat?

Do Konkursu można zgłosić wybraną:

 • Inwestycję Roku obejmująca dwa sektory: transport i budownictwo;
 • Akcję Społeczna Roku, przyczyniająca się do podnoszenia wiedzy i świadomości społecznej w zakresie efektywności energetycznej;
 • Innowację Roku – czyli nowatorstwo energetyczne,

które zostały zakończone i oddane do użytku lub mające swój finał w 2020 roku. Zatem powyższe inicjatywy mogły być rozpoczęte rok lub kilka lat wcześniej.

 

 1. Czy można dokonać kilku zgłoszeń, w tym kilka inwestycji lub akcji społecznych?

Gmina może wysłać zgłoszenie tylko jeden raz. W przypadku kilkukrotnego zgłoszenia, do oceny zostanie wybrane tylko pierwsze zgłoszenie.

 

 1. Kiedy i gdzie nastąpi rozstrzygnięcie Konkursu?

Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas VI Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” w dniu 20 września 2021 r.  w Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza przy ul. Powstańców Warszawy 12. Szczegóły zostaną podane bliżej terminu rozstrzygnięcia. Strona internetowa Konferencji: https://www.instytutpe.pl/konferencja2021/

 

 1. W jakiej formie przewidywana jest organizacja uroczystego wręczenia nagród?

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się podczas VI Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” w dniu 20 września 2021 r.  w Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza przy ul. Powstańców Warszawy 12. Jednak Organizator zastrzega, że w przypadku niekorzystnej sytuacji epidemiologicznej ogłoszenie wyników i wręczenie nagród, może odbyć się w formie zdalnej podczas ogólnodostępnej transmisji na żywo. Decyzja ta zostanie podjęta na 14 dni przed planowanym terminem uroczystości.

Dodatkowo, w przypadku korzystnej sytuacji epidemiologicznej, będzie istniała możliwość zdalnego uczestnictwa w uroczystości poprzez środki komunikacji bezpośredniej. Planowana jest też transmisja „na żywo” z uroczystości za pośrednictwem Internetu. Dokładne informacje, w tym adresy stron, na której będzie transmitowana uroczystość zostaną podane na 14 dni przed planowanym terminem uroczystości.

 

 1. Jakie przewidziane są nagrody za uczestnictwo w Konkursie?

Kapituła Konkursu nagrodzi łącznie 10 wyłonionych w ramach Konkursu gmin, które otrzymały status nominowanych do nagrody głównej.

Za pierwsze miejsce, zwycięzca Konkursu otrzyma statuetkę, dyplom oraz status Lidera Najbardziej Innowacyjnego Energetycznie Samorządu w Polsce. Za drugie miejsce, uczestnik Konkursu otrzyma statuetkę, dyplom oraz status Vice-Lidera Najbardziej Innowacyjnego Energetycznie Samorządu w Polsce. Za trzecie miejsce, uczestnik otrzyma statuetkę, dyplom oraz status drugiego Vice-Lidera Najbardziej Innowacyjnego Energetycznie Samorządu w Polsce.

Uczestnicy, którzy zajmą miejsca od czwartego do dziesiątego otrzymają dyplom oraz statuetkę.

W celu uhonorowania gmin szczególnie zasłużonych w danym obszarze, Kapituła Konkursu spośród gmin, które uzyskają maksymalną liczbę punktów w poszczególnych obszarach (max. 60 pkt pytanie zamknięte + otwarte) przyzna wyróżnienia trzem samorządom oraz tytuły:

 1. Energetyczny Inwestor Roku
 2. Propagator Wiedzy o Energii Roku
 3. Energetyczny Innowator Roku.

Wyróżnione gminy, które otrzymały tytuły wymienione w ust. 8 otrzymają statuetkę oraz dyplom.

Dodatkowo każda gmina, która uzyska podczas II etapu oceny zgłoszeń co najmniej 48 punktów (60% możliwych do zdobycia), otrzyma Certyfikat Innowacyjnego Energetycznie Samorządu.