Najczęściej zadawane pytania:

Kto może wziąć udział w Konkursie?

Uczestnikami Konkursu mogą być wszystkie gminy z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, tj. wszystkie gminy miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie, niezależnie od położenia, powierzchni oraz liczby mieszkańców.

Jakie są koszty udziału w Konkursie?

Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

Organizator nie pokrywa jedynie kosztów przyjazdu i ewentualnych noclegów przedstawicieli samorządów uczestniczących w uroczystym wręczeniu nagród.

Czy można zrezygnować z udziału w Konkursie po wcześniejszym zgłoszeniu?

Każda gmina może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez złożenie do Organizatora wniosku o usunięcie jej z udziału w Konkursie – wniosek taki może zostać przesłany za pomocą wiadomości e-mail na adres: konkursjst@instytutpe.pl . Rezygnacja gminy z udziału w Konkursie nie pociąga ze sobą jakichkolwiek zobowiązań.

W jaki sposób można dokonać zgłoszenia?

Zgłoszenie udziału w Konkursie będzie przyjmowane od 7.08.2023 r. (godz. 0.00) do 31.10.2023 r. (godz. 23.59) i następuje poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie Konkursu:  https://www.instytutpe.pl/konkursjst-iii/formularz-zgloszeniowy/

Co jest przedmiotem Konkursu?

Przedmiotem Konkursu są zrealizowane w 2022 roku przedsięwzięcia, inicjatywy, projekty i zadania (a także ich rezultaty), które  przyczyniły się do realizacji założeń polityki klimatyczno-energetycznej w ramach trzech obszarów:

 • Inwestycja Roku z zakresu budownictwa;
 • Inwestycja Roku z zakresu transportu;
 • Akcja Społeczna Roku, przyczyniająca się do podnoszenia wiedzy i świadomości społecznej w zakresie efektywności energetycznej,

Na czym polega podzielenie Konkursu na dwie Kategorie?

W bieżącej, III edycji Konkursu, Organizator podzielił je na dwie Kategorie:

 • pierwszą Kategorią jest Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd, w ramach którego będziemy wybierać jednostki terytorialne, które są liderem w realizacji polityki klimatyczno-energetycznej.
 • dugą Kategorią jest Aspirujący Innowator Roku w dziedzinie ciepłownictwa, w ramach której wybierzemy samorząd, który rozpoczął działania w ramach realizacji polityki klimatyczno-energetycznej w dziedzinie ciepłownictwa. Przykładowo zamierza dokonać działań w zakresie modernizacji, unowocześnienia lub zmiany zasilania własnych Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej.

Gmina może wziąć udział w pierwszej i/lub drugiej kategorii. Czyli Gmina może wziąć udział w jednej lub dwóch kategoriach Konkursu.

Co będzie brane pod uwagę podczas oceny w Konkursie?

W ramach pierwszej Kategorii (Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd), oceniane w Konkursie przedsięwzięcia, inicjatywy, projekty i zadania mogą mieć charakter innowacji produktowych, procesowych, organizacyjnych, ekologicznych, marketingowych, społecznych, publicznych itp.

W ramach drugiej Kategorii (Aspirujący Innowator Roku w dziedzinie ciepłownictwa), oceniane będą koncepcje projektów, które wpisują się w uznany katalog działań na rzecz czystego powietrza, wskażą gminę gotową do realizacji w najbliższej przyszłości założeń polityki klimatyczno-energetycznej w obszarze ciepłownictwa.

Czy można brać udział w dwóch Kategoriach?

W tegorocznej edycji Konkursu można brać udział zarówno w dwóch kategoriach, albo w wybranej Kategorii. Zatem Gmina może dokonać zgłoszenia tylko do I kategorii Konkursu; tylko do II kategorii Konkursu; lub jednocześnie do I i II kategorii Konkursu.

Czy można zgłosić inwestycję, która realizowana była kilka lat?

Do Konkursu można zgłosić wybraną:

 • Inwestycję Roku obejmująca dwa sektory: transport i budownictwo;
 • Akcję Społeczna Roku, przyczyniająca się do podnoszenia wiedzy i świadomości społecznej w zakresie efektywności energetycznej;
 • Innowację Roku – czyli nowatorstwo energetyczne,

które zostały zakończone i oddane do użytku lub mające swój finał w 2022 roku. Zatem powyższe inicjatywy mogły być rozpoczęte rok lub kilka lat wcześniej.

Czy można dokonać kilku zgłoszeń, w tym kilka inwestycji lub akcji społecznych?

Gmina może wysłać zgłoszenie tylko jeden raz. Jednak zgodnie z odpowiedzią w pytanie 8, Gmina może wziąć udział w jednej lub dwóch Kategoriach. W przypadku kilkukrotnego zgłoszenia, do oceny zostanie wybrane tylko pierwsze zgłoszenie.

Kiedy i gdzie nastąpi rozstrzygnięcie Konkursu?

Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 27 listopada 2023 r. – podczas III Kongresu 3W w Warszawie (DoubleTree by Hilton Hotel & Conference Centre Warsaw).

Szczegóły zostaną podane bliżej terminu rozstrzygnięcia.

W jakiej formie przewidywana jest organizacja uroczystego wręczenia nagród?

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 27 listopada 2023 r. – podczas III Kongresu 3W w Warszawie (DoubleTree by Hilton Hotel & Conference Centre Warsaw).

Przewidujemy osobisty udział laureatów w odbiorze nagród.

Jakie przewidziane są nagrody za uczestnictwo w Konkursie?

Kapituła Konkursu, w ramach I Kategorii nagrodzi łącznie 10 wyłonionych w ramach Konkursu gmin, które otrzymały status nominowanych do nagrody głównej.

Za pierwsze miejsce, zwycięzca Konkursu otrzyma statuetkę, dyplom oraz status Lidera Najbardziej Innowacyjnego Energetycznie Samorządu w Polsce. Za drugie miejsce, uczestnik Konkursu otrzyma statuetkę, dyplom oraz status Vice-Lidera Najbardziej Innowacyjnego Energetycznie Samorządu w Polsce. Za trzecie miejsce, uczestnik otrzyma statuetkę, dyplom oraz status drugiego Vice-Lidera Najbardziej Innowacyjnego Energetycznie Samorządu w Polsce.

Uczestnicy, którzy zajmą miejsca od czwartego do dziesiątego otrzymają dyplom oraz statuetkę.

W celu uhonorowania gmin szczególnie zasłużonych w danym obszarze, Kapituła Konkursu spośród gmin, które uzyskają maksymalną liczbę punktów w poszczególnych obszarach przyzna wyróżnienia trzem samorządom oraz tytuły:

 • Energetyczny Inwestor Roku
 • Propagator Wiedzy o Energii Roku
 • Energetyczny Innowator Roku.

Wyróżnione gminy, które otrzymały tytuły wymienione w ust. 8 otrzymają statuetkę oraz dyplom.

Dodatkowo każda gmina, która uzyska podczas II etapu oceny zgłoszeń co najmniej 50% możliwych punktów do zdobycia, otrzyma Certyfikat Innowacyjnego Energetycznie Samorządu.

Dla zakwalifikowanych gmin do II etapu Konkursu, które wyraziły chęć udziału w II kategorii Konkursu, 9 października 2023 r. zostanie zorganizowany warsztat na temat możliwości pozyskania środków na inwestycje energetyczne, który zostanie przeprowadzony wspólnie przez: Krajową Agencję Poszanowania Energii, Bank Gospodarstwa Krajowego, Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza.

W ramach II Kategorii Konkursu zwycięska gmina, która otrzyma tytuł Aspirujący Innowator Roku w dziedzinie ciepłownictwa dostanie dyplom, statuetkę oraz nagrodę w postaci zaproszenia do realizacji przedsięwzięcia tj. procesu inwestycyjnego dla wybranej ciepłowni w oparciu o instrument ELENA bez kosztów wejściowych – tj. gmina nie ponosi kosztów przygotowania dokumentacji inwestycyjnej do transformacji energetycznej ciepłowni (SIWZ, studium wykonalności, doradztwo inwestycyjne) pod warunkiem akceptacji i spełnienia warunków wymaganych do udzielenia wsparcia w ramach instrumentu ELENA.

 

Dokumenty: https://www.instytutpe.pl/konkursjst-iii/regulamin/