Artykuły naukowe przygotowane przez uczestników konferencji, które uzyskają pozytywne recenzje naukowe zostaną opublikowane w:

a) w monografii wieloautorskiej – zaproszeni zostaną wybrani autorzy – (20 punktów) – publikacja zostanie opublikowana w 2017 r. (5-6 autorów);

b) w zeszytach naukowych “Humanities and Social Science” (14 punktów) – artykuły w języku angielskim po pozytywnych recenzja zostaną opublikowane w 2017 r. (3-5 artykułów) – http://www.oficyna.portal.prz.edu.pl/pl/zeszyty-naukowe/humanities-and-social-sciences/

c) w czasopiśmie naukowym „Przegląd Organizacji” (13 punktów) – po pozytywnych recenzjach artykuły zostaną opublikowane w 2016 lub 2017 r. –  http://www.przegladorganizacji.pl/

d) w czasopiśmie naukowym “Gaz, Woda i Technika Sanitarna” (11 punktów) – po pozytywnych recenzjach artykuły zostaną opublikowane w 2017 r. – http://www.gazwoda.pl/

e) w czasopiśmie naukowym “Polityka energetyczna” (10 punktów) – po pozytywnych recenzjach artykułu zostaną opublikowane w 2017 r. – http://www.min-pan.krakow.pl/czasopisma/polityka-energetyczna.html

f) w “Zeszytach Naukowych Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk” (9 punktów) – po pozytywnych recenzjach artykuły zostaną opublikowane w 2017 r. – https://www.min-pan.krakow.pl/czasopisma/zeszyty-naukowe.html

g) w czasopiśmie naukowym “Polityka i Społeczeństwo” (9 punktów) – po pozytywnych recenzjach artykuły zostaną opublikowane w 2017 r. – http://www.politologia.univ.rzeszow.pl/pl/polityka-i-spoleczenstwo

h) w “Poliarchii” studencko-doktoranckim czasopiśmie naukowym Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego (4 punkty) – po pozytywnych recenzjach artykuły zostaną opublikowane w 2016/2017 r. – http://www.wsmip.uj.edu.pl/poliarchia-pismo-studentow-wsmip-uj

i) monografii zbiorowej (4 punkty) za rozdział w recenzowanej publikacji naukowej, która ukaże się w 2017 r.

 

wskazówki dla autorów