W dniu 8 lipca odbyło się webinarium na temat polsko-węgierskiej współpracy w obszarze bezpieczeństwa energetycznego i transformacji sektora energii. W dyskusji wzięli udział:

  • dr Anna Mikulska – pracownik naukowy Baker Institute for Public Policy na Uniwersytecie Rice w USA,
  • dr Istvan Kalmar – współwłaściciel i dyrektor zarządzający w węgierskiej firmie Calamites Kft,
  • Dominik Jankowski – Kierownik Wydziału Politycznego w Stałym Przedstawicielstwie RP przy NATO.

Dyskusję moderowała dr Anna Kucharska, Ekspert Instytutu Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza.

Zrzut ekranu (15)

Goście rozmawiali na temat wyzwań Polski i Węgier w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa energetycznego, transformacji energetycznej, scenariuszy rozwoju gospodarek tych państw oraz możliwej współpracy między nimi.

W Polsce udział energii odnawialnej w miksie energetycznym wynosi około 12%. W dużej mierze polska energetyka opiera się na węglu, którego również sporo importuje – w 2020 roku było to prawie 13%. Z kolei Węgry są jednym z 11 krajów członkowskich, które już w 2018 roku zrealizowały swoje cele na 2020 rok. Mimo to udział energii odnawialnej spada od 2013 roku. Węgry nadal mają stosunkowo wysoki poziom importu. Stopień zależności od importu wszystkich źródeł energii wynosił nieco ponad 56% w 2020 roku.

Pomimo pewnego spadku w 2020 r. spowodowanego pandemią i zamrożeniem gospodarek, ogólne zużycie energii stale rośnie zarówno w Polsce, jak i na Węgrzech. Istnieją pewne różnice w charakterystyce tych dwóch krajów, jeśli chodzi o sektor energetyczny. Węgry mają duży potencjał w zakresie produkcji energii słonecznej, podczas gdy Polska ma duży potencjał w zakresie energii wiatrowej ze względu na dostęp do Morza Bałtyckiego.

Obecnie obserwujemy, że transformacja energetyczna silnie wpływa na gospodarkę i społeczeństwo. Tworzymy nowe gałęzie gospodarki, takie jak elektromobilność, powstaje wiele start-up’ów związanych z odnawialnymi źródłami energii i usługami energetycznymi. Ponadto, mamy coraz więcej nowoczesnych rozwiązań w naszych domach, np. w zakresie ogrzewania czy prosumeryzmu.

W odniesieniu do wszystkich tych faktów, uczestnicy debaty rozwiali na temat tego, czy zmiany, jakie obserwujemy w Europie i na świecie, dają również Polsce i Węgrom szansę na forsowanie rozwoju gospodarek. Jest to szczególnie ważne teraz, w czasach pandemii, gdzie negatywne skutki ekonomiczne są coraz bardziej odczuwalne i pojawia się konieczność poszukiwania nowych bodźców dla odbudowy gospodarek po pandemii. Rozmówcy dyskutowali także na temat słabych stron procesu transformacji energetycznej w Polsce i na Węgrzech i zagrożeniach, jakie mogą wystąpić.

Spośród licznych zagadnień, które zostały poruszone w czasie rozmowy, uczestnicy odnonieśli do m.in. takich kwestii, jak:

  • Czy Polska i Węgry mogą w przewidywalnej przyszłości zrezygnować z paliw kopalnych?
  • Jak kształtuje się zależność obu krajów od gazu ziemnego w kontekście konieczności redukcji emisji oraz relacji z Rosją?
  • Jaka jest rola sektora węglowego w energetyce przyszłości i jakie są społeczne konsekwencje jego likwidacji?
  • Jakie jest gospodarcze znaczenie emisji? Dlaczego dwutlenek węgla jest cennym surowcem?
  • W jaki sposób rozbudowa systemu rurociągów NATO na wschodniej flance może zwiększyć konkurencyjność gospodarczą Polski i Węgier? Czy może przyczynić się do transformacji energetycznej w sektorach obronnych tych państw?
  • W jaki sposób sektor obronny powinien przyczynić się do łagodzenia i przeciwdziałania zmianom klimatycznym?

Całość dyskusji jest dostępna tutaj.

Sylwetki uczestników debaty:

 

Dominik_P._Jankowski_photoDominik P. JANKOWSKI – Ekspert ds. polityki bezpieczeństwa, dyplomata oraz think-tanker. Obecnie pracuje jako doradca polityczny i kierownik Wydziału Politycznego w Stałym Przedstawicielstwie RP przy NATO. Wcześniej pracował m.in. jako naczelnik Wydziału ds. OBWE i Wschodniego Wymiaru Bezpieczeństwa w MSZ RP oraz naczelnik Wydziału Analiz Strategicznych w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Karierę zaczynał w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego. Jego publikacje, w tym w zakresie bezpieczeństwa energetycznego oraz wpływu zmian klimatycznych na bezpieczeństwo, ukazały się w ponad 20 państwach na świecie. Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Akademię Obrony Narodowej w Warszawie oraz Akademię Dyplomatyczną w Wiedniu. Prowadził badania naukowe na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji (2013) oraz ukończył Bucerius Summer School organizowaną przez Fundację „Die ZEIT” (2014). Otrzymał prestiżowe stypendia od German Marshall Fund (2012 Marshall Memorial Fellow), Ministerstwa Obrony Francji (2012 Personnalité d’avenir défense) oraz Center for European Policy Analysis (2019 James S. Denton Transatlantic Fellow). Od 2014 r. należy do Munich Young Leaders (inicjatywa Fundacji Körbera i Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa).

 

Mikulska AnnaAnna MIKULSKA, PhD – pracownik naukowy w Centrum Studiów Energetycznych w Baker Institute for Public Policy w Rice University (USA). Jej badania koncentrują się na geopolityce bezpieczeństwa gazu ziemnego i bezpieczeństwie energetycznym w UE, byłym bloku sowieckim i Rosji. Ponadto zajmuje się ona tematyką rewolucji łupkowej w USA oraz globalnej transformacji energetycznej. Mikulska pełni także funkcje senior fellow w Kleinman Center for Energy Policy na University of Pennsylvania, gdzie prowadzi seminaria w zakresie polityki energetycznej. Jest ona również członkiem Rady Naukowej Przeglądu Prawniczego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Posługuje się językiem polskim, angielskim, niemieckim, perskim i rosyjskim. Uzyskała stopień magistra prawa na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, tytuł magistra stosunków międzynarodowych na University of Windsor w Kanadzie oraz stopień doktora politologii na University of Houston, USA.

Istvan-KalmarIstvan KALMAR, PhD – Współwłaściciel i Dyrektor Zarządzający w Calamites Kft, węgierskiej firmie, której celem jest stworzenie rynku dla kopalni, eksploatującej minerały krytyczne i rzadkie, wykorzystującej węgiel i CO2 jako surowce chemiczne, a wkłady jako materiał budowlany i do magazynowania ciepła. Strategia polega na utrzymaniu koncesji na wydobycie i optymalnym planowaniu działalności kopalni, w oparciu o zarysowany powyżej rynek. Ukończył studia Dipl Ingenieur na Bergakademie Freiberg i posiada tytuł doktora ekonomii. Posiada bogate doświadczenie w przemyśle energetycznym. Oprócz ojczystej znajomości języka węgierskiego, posługuje się biegle językiem angielskim i niemieckim.

 

808_1767Anna KUCHARSKA, PhD – ekspert Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza, członkini grup roboczych w Polskim Porozumieniu Wodorowym oraz ekspert E.DSO w projekcie Smart Networks for Energy Transition w ramach European Technology & Innovation Platforms. Stypendystka na Uniwersytecie Duisburg-Essen (Niemcy), członkini Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych. Autorka wielu publikacji naukowych, analiz i ekspertyz z zakresu transformacji energetycznej i polityki bezpieczeństwa energetycznego ze szczególnym uwzględnieniem obszaru europejskiego, państw niemieckojęzycznych i Grupy Wyszehradzkiej.

 

 

 

Webinarium było częścią polsko-węgierskiego projektu realizowanego przez Institute for Energy Policy we współpracy z Towarzystwem Spraw Zagranicznych i Kultury Korwin. Projekt jest współfinansowany przez Instytut Felczaka na rzecz Współpracy Polsko-Węgierskiej.

 

Grafika