Michał Kurtyka - Ministerstwo Energii

Z dniem 1 stycznia 2016 r. Prezes Rady Ministrów powołał Michała Kurtykę na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Energii. Jest absolwentem paryskiej Ecole Polytechnique i Szkoły Głównej Handlowej. Obronił pracę doktorską z zakresu restrukturyzacji polskich spółek energetycznych na wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Karierę zawodową rozpoczął w 1998 r. w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej (UKIE). W negocjacjach akcesyjnych odpowiadał za kwestie związane z energetyką i transportem. Po odejściu z UKIE przez dwa lata pracował naukowo na Uniwersytecie Warszawskim. W 2002 r. przeniósł się do sektora prywatnego i został prezesem polskiej filii międzynarodowej firmy doradczej BPI Group. W 2012 r. odszedł ze stanowiska prezesa BPI i został szefem rady nadzorczej firmy. W 2011 r. założył spółkę Energy Design, zajmującą się długoterminową analizą rynku energii.

Ireneusz Łazor - Towarowa Giełda Energii

Obecnie odpowiada za realizację strategii rozwoju Towarowej Giełdy Energii S.A. w ramach Grupy Kapitałowej GPW S.A. Pełni również funkcję członka zarządu EUROPEX - organizacji zrzeszającej wszystkie aktywne giełdy energii w Europie. Od 1991 roku związany jest z rynkiem kapitałowym, pracował w bankach PKO BP i PEKAO S.A. Posiada licencję maklera papierów wartościowych. W latach 1995 - 1999 piastował stanowisko Dyrektora Działu Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Od 1999 do 2011 roku pełnił funkcję wiceprezesa Towarowej Giełdy Energii S.A. Od 2008 r. do lipca 2012 r. był Prezesem Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. Od 5 lipca 2012 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A.

Olgierd Roman Dziekoński - ekspert w zakresie gospodarki lokalnej i samorządności

Architekt, urbanista; Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej;1975, absolwent; Salzburg Seminar 1987 r. (również wykładowca  -1993 r.), Harvard Graduate School of Design – 1993 r. Asystent na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, w Instytucie Planowania Przestrzennego; 1974 – 1984. Wiceprezydent Miasta st. Warszawy w latach 1990-1994 oraz 1999-2000. Współtworzył warszawską samorządność po demokratycznym przełomie w 1990 r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i Budownictwa; 2000-2001. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury; 2007-2010, odpowiedzialny za budownictwo, gospodarkę  przestrzenną i  nieruchomości, nadzór budowlany. Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP; 2010-2015,  odpowiedzialny za koordynacją prac doradców Prezydenta, organizację Forum Debaty Publicznej, legislację w sferze innowacyjności, samorządu terytorialnego i ładu przestrzennego,  a także za problematykę rozwoju  gospodarczą, rynku energii i MŚP. Posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w planowaniu, projektowaniu i zarządzaniu rozwojem miejskim oraz wdrażaniu publicznych projektów inwestycyjnych i strategii rozwoju. Ekspert programów rozwoju lokalnego i regionalnego w Europie i na Bliskim Wschodzie. 

Zygmunt Łukaszczyk - Katowicki Holding Węglowy

Absolwent fizyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Następnie ukończył podyplomowe studia ekonomiczne i menadżerskie „Gospodarka samorządowa" w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Prawno-Samorządowe PAN, „Wycena nieruchomości" w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie i studia menadżerskie na Uniwersytecie Warszawskim. W 2012 roku uzyskał tytuł doktora nauk technicznych na Politechnice Śląskiej. W 1990 roku objął funkcję wiceprezydenta Żor, a następnie w 1992 roku został prezydentem tego miasta. Funkcję prezydenta pełnił do listopada 1998 roku. W 1998 roku zdał egzamin na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. W 1999 roku objął stanowisko dyrektora zespołu przekształceń strukturalnych, a po dwóch latach wiceprezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA. Był także dyrektorem Biura Restrukturyzacji, Nadzoru Właścicielskiego i Strategii Kapitałowej w JSW SA. W 2006 roku został prezesem Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego, spółki powiązanej z JSW SA. W latach 2007-2014 piastował stanowisko wojewody śląskiego. Od kwietnia 2014 do września 2014 był wiceprezesem ds. rozwoju spółki JSW KOKS SA (spółki zależnej Jastrzębskiej Spółki Węglowej). Od 24 października 2014 roku jest prezesem Zarządu Katowickiego Holdingu Węglowego. W latach 2015 – 2016 roku był prezesem European Association for Coal and Lignite (EURACOAL) z siedzibą w Brukseli, która zrzesza 35 członków z 20 krajów: Belgii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Francji, Finlandii, Niemiec, Grecji, Węgier, Włoch, Polski, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Szwecji, Turcji, Ukrainy, Czech oraz Wielkiej Brytanii. Zainteresowania – żeglarstwo. Posiada patent sternika jachtowego.

Mikołaj Budzanowski - Grupa Boryszew

Członek zarządu Boryszew S.A. Dyrektor ds. Rozwoju. Minister Skarbu Państwa w latach 2011 – 2013, wiceminister w latach 2009 – 2011. Sprawował nadzór nad strategicznymi spółkami w sektorze ropy i gazu oraz projektami dywersyfikacyjnymi. Inicjator nowych projektów energetycznych oraz wydobywczych w Polsce. Odpowiedzialny za integracje sektora chemicznego wokół Grupy Azoty. Nadzorował i sfinalizował proces negocjacji cenowych kontraktu jamalskiego w 2012 r. W poprzednich latach dyrektor departamentu w Ministerstwie Skarbu Państwa i Ministerstwie Środowiska oraz doradca w polskiej delegacji do Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Słuchacz na Stanford Executive Institute, Stanford University (Management Science and Engineering). Stypendysta japońskiej fundacji Sasakawy (Nippon Foundation), Deutsch Akademischer Austausch Dienst (DAAD).

Marek Balcer - Geotermia Mazowiecka

Mgr inż. Marek Balcer – urodzony 15 kwietnia 1960 r. w Żyrardowie. Absolwent Wydziału Budownictwa i Maszyn Rolniczych w zakresie Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Studia ukończył w 1985 r. W latach 1990-1994 pełnił funkcję Wiceprezydenta Miasta Żyrardowa. W zakres obowiązków służbowych wchodziła odpowiedzialność za całą infrastrukturę techniczną miasta ze szczególnym uwzględnieniem spraw energetycznych. Współtwórca powstałej w 1995 r. "Geotermii Mazowieckiej" S.A. z siedzibą w Mszczonowie. Do chwili obecnej pełni w niej funkcję Prezesa Zarządu.

Maciej Kołaczkowski - World Economic Forum

Senior Manager w Światowym Forum Ekonomicznym w Genewie, gdzie odpowiada za rozwój biznesu w sektorze paliwowym oraz relacje z szefami wiodących firm naftowych. Ponadto, kształtuje intelektualna agenda w zakresie ropy i gazu, w szczególności odnośnie głównych trendów i związanych z nimi wyzwań. W 2015 roku zarządzał wielostronnym projektem mającym na celu drastyczne obniżenie kosztów oraz skrócenie czasu niezbędnego do produkcji ropy i gazu, w którym uczestniczą zarządzający ok. 25% światowej produkcji ropy. Wcześniej w Kancelarii Premiera i MSZ gdzie był zaangażowany w polsko-rosyjskie negocjacje gazowe, przygotowania do budowy Terminalu LNG w Świnoujściu oraz rozporządzenie KE ws. bezpieczeństwa dostaw gazu i współprace energetyczna w Grupie Wyszehradzkiej. Karierę zaczynał w PGNiG, gdzie pracował nad strategia handlowa i dywersyfikacji dostaw. Z wykształcenia ekonomista. Studiował na Uniwersytecie Wrocławskim, SGH oraz w Mannheim. Uzyskał dyplom Advanced Studies in Commodity Trading na Uniwersytecie Genewskim. Czlonek komietetu audytu w Geneva Petroleum Club.

Dawid Cycoń – ML System S. A.

Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Współwłaściciel utworzonej w 2007 roku firmy ML System, gdzie pełni funkcję Prezesa oraz Dyrektora ds. Badań i Rozwoju. Zajmuje się głównie transferem innowacyjnych  technologii, będących wynikiem własnych prac badawczo rozwojowych. Autor 12 zgłoszeń patentowych oraz 4 wzorów użytkowych. Wartość zrealizowanych unijnych projektów badawczych przekracza 25 mln zł. Wartość wdrożeń będących wynikiem własnych prac B+R przekracza 70 mln zł. Najważniejsze publikacje naukowe: Enkapsulacja ogniw DSSC warunkiem ich pomyślnej komercjalizacji (Fotowoltaika 4/2014), Zastosowanie fryt szklanych w fotowoltaice zintegrowanej z budownictwem, (Świat Szkła, 12/2014), „I-V measurements of dye-senstized solar celss (DSSC) – effects  of scan rate and scan direction”, Proc. 29th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, 22-26 September 2014, Amsterdam, Netherlands. Jest również autorem opracowanego w dziale B+R produktu, za który ML System otrzymała nagrodę w kategorii "Wzorowy Produkt" - "Carport Solar System". Nagroda została przyznana za integrację nowoczesnych rozwiązań technologicznych w przestrzeni publicznej oraz za możliwość wprowadzania dalszych funkcji użytkowych w ww. rozwiązaniach.

Paweł Turowski - Biuro Bezpieczeństwo Narodowego

Absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. W BBN pracuje od 2007 r., obecnie w Departamencie Prawa i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego. Zajmuje się m.in. tematyką bezpieczeństwa energetycznego.

Przemysław Zaleski - Politechnika Wrocławska

Doktor nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu Politechniki Częstochowskiej, Wydział Zarządzania i Informatyki, mgr Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek zarządzanie i marketing, absolwent studiów MBA WSFiZ w Warszawie, absolwent studiów Zarządzania Projektami PMA George Washington University, Washington DC (Dyplom Associate’s Certfikate Project Menagement), absolwent kursu Energy Portfolio Management and Optymimisation, Honkong, oraz licznych kursów biznesowych i kursów związanych z sektorem energetycznym i paliwowym. Od 1999 r. związany zawodowo z sektorem energetycznym, najpierw jako doradca w firmach konsultingowych, następnie w latach 2001-2007 menadżer na stanowiskach operacyjnych w Zakładzie Wykonawstwa Siecie Elektroenergetycznych SA, EconTrade SA i EnergiaPro SA, Grupa Tauron. Następnie w latach 2008-2013 Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych i Finansowych w Enea Operator, następnie 2013-2015 Prezes Zarządu Enea Trading Grupa Enea. Członek Rad Nadzorczych Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Śrem SA, ENEOS SA, Enea Wytwarzanie SA. Pracownik naukowy Politechniki Wrocławskiej. Prowadzi blog poświęcony bezpieczeństwu energetycznemu na portalu energetyka.defence24.pl, autor licznych publikacji poświęconych tej tematyce.