WARSZTATY – KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)

REGULAMIN KONKURSU JST 2022 / KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)

Załącznik 1 – Kryteria formalne Konkurs JST 2022
Załącznik 2a – Kryteria merytoryczne – I kategoria Konkursu JST 2022
Załącznik 2b – Kryteria merytoryczne – II kategoria Konkursu JST 2022
Załącznik 3a – Formularz zgłoszeniowy – I kategoria Konkursu JST 2022
Załącznik 3b – Formularz zgłoszenia – II kategoria JST 2022
Załącznik 4 – Karta oceny formalnej – Konkurs JST 2022
Załącznik 5a – Karta oceny merytorycznej – I kategoria Konkursu JST 2022
Załącznik 5b – Karta oceny merytorycznej – II kategoria Konkursu JST 2022

 

Na prośbę Państwa, w celu ułatwienia przygotowania zgłoszeń przez kilka referatów/wydziałów w Państwa Urzędzie, udostępniamy edytowalny formularz zgłoszenia. Prosimy jednak pamiętać, że ostatecznego zgłoszenia dokonujemy przy pomocy elektronicznego formularza dostępnego pod adresem: https://tiny.pl/whdp7

Załącznik 3a – Formularz zgłoszeniowy – I kategoria Konkursu JST 2022 (word)
Załącznik 3b – Formularz zgłoszenia – II kategoria JST 2022 (word)

 

Najczęściej zadawane pytania:

 1. Kto może wziąć udział w Konkursie?

Uczestnikami Konkursu mogą być wszystkie gminy z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, tj. wszystkie gminy miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie, niezależnie od położenia, powierzchni oraz liczby mieszkańców.

 1. Czy udział w Konkursie jest bezpłatny?

Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

Organizator nie pokrywa jedynie kosztów przyjazdu i ewentualnych noclegów przedstawicieli samorządów uczestniczących w uroczystym wręczeniu nagród.

 1. Czy można zrezygnować z udziału w Konkursie po wcześniejszym zgłoszeniu?

Każda gmina może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez złożenie do Organizatora wniosku o usunięcie jej z udziału w Konkursie – wniosek taki może zostać przesłany za pomocą wiadomości e-mail na adres: konkursjst@instytutpe.pl . Rezygnacja gminy z udziału w Konkursie nie pociąga ze sobą jakichkolwiek zobowiązań.

 1. W jaki sposób można dokonać zgłoszenia?

Zgłoszenie udziału w Konkursie będzie przyjmowane od 22.06.2022 r. (godz. 0.00)
do 19.08.2022 r. (godz. 23.59) i następuje poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie Konkursu:  https://www.instytutpe.pl/konkursjst-ii/formularz-zgloszeniowy/

 1. Co jest przedmiotem Konkursu?

Przedmiotem Konkursu są zrealizowane w 2021 roku przedsięwzięcia, inicjatywy, projekty i zadania (a także ich rezultaty), które  przyczyniły się do realizacji założeń polityki klimatyczno-energetycznej w ramach trzech obszarów:

 • Inwestycja Roku z zakresu budownictwa;
 • Inwestycja Roku z zakresu transportu;
 • Akcja Społeczna Roku, przyczyniająca się do podnoszenia wiedzy i świadomości społecznej w zakresie efektywności energetycznej,
 • Aspirujący Innowator Roku w dziedzinie ciepłownictwa.
 1. Na czym polega podzielenie Konkursu na dwie Kategorie?

W bieżącej, II edycji Konkursu, Organizator podzielił je na dwie Kategorie:

– pierwszą Kategorią jest Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd, w ramach którego będziemy wybierać jednostki terytorialne, które są liderem w realizacji polityki klimatyczno-energetycznej.

– dugą Kategorią jest Aspirujący Innowator Roku w dziedzinie ciepłownictwa, w ramach której wybierzemy samorząd, który rozpoczął działania w ramach realizacji polityki klimatyczno-energetycznej w dziedzinie ciepłownictwa. Przykładowo zamierza dokonać działań w zakresie modernizacji, unowocześnienia lub zmiany zasilania własnych Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej.

 1. Co będzie brane pod uwagę podczas oceny w Konkursie?

W ramach pierwszej Kategorii, oceniane w Konkursie przedsięwzięcia, inicjatywy, projekty i zadania mogą mieć charakter innowacji produktowych, procesowych, organizacyjnych, ekologicznych, marketingowych, społecznych, publicznych itp.

W ramach drugiej Kategorii, oceniane będą koncepcje projektów, które wpisują się w uznany katalog działań na rzecz czystego powietrza, wskażą gminę gotową do realizacji w najbliższej przyszłości założeń polityki klimatyczno-energetycznej w obszarze ciepłownictwa.

 1. Czy można brać udział w dwóch Kategoriach?

W tegorocznej edycji Konkursu można brać udział zarówno w dwóch kategoriach, albo w wybranej Kategorii. Zatem Gmina może dokonać zgłoszenia tylko do I kategorii Konkursu; tylko do II kategorii Konkursu; lub jednocześnie do I i II kategorii Konkursu.

 1. Czy można zgłosić inwestycję, która realizowana była kilka lat?

Do Konkursu można zgłosić wybraną:

 • Inwestycję Roku obejmująca dwa sektory: transport i budownictwo;
 • Akcję Społeczna Roku, przyczyniająca się do podnoszenia wiedzy i świadomości społecznej w zakresie efektywności energetycznej;
 • Innowację Roku – czyli nowatorstwo energetyczne,

które zostały zakończone i oddane do użytku lub mające swój finał w 2021 roku. Zatem powyższe inicjatywy mogły być rozpoczęte rok lub kilka lat wcześniej.

 1. Czy można dokonać kilku zgłoszeń, w tym kilka inwestycji lub akcji społecznych?

Gmina może wysłać zgłoszenie tylko jeden raz. Jednak zgodnie z odpowiedzią w pytanie 8, Gmina może wziąć udział w jednej lub dwóch Kategoriach. W przypadku kilkukrotnego zgłoszenia, do oceny zostanie wybrane tylko pierwsze zgłoszenie.

 1. Kiedy i gdzie nastąpi rozstrzygnięcie Konkursu?

Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas VII Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” w dniu 12 września 2022 r.  w Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza przy ul. Powstańców Warszawy 12. Szczegóły zostaną podane bliżej terminu rozstrzygnięcia. Strona internetowa Konferencji: https://www.instytutpe.pl/konferencja2022/

 1. W jakiej formie przewidywana jest organizacja uroczystego wręczenia nagród?

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się podczas VII Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” w dniu 12 września 2022 r.  w Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza przy ul. Powstańców Warszawy 12. Jednak Organizator zastrzega, że w przypadku niekorzystnej sytuacji epidemiologicznej ogłoszenie wyników i wręczenie nagród, może odbyć się w formie zdalnej podczas ogólnodostępnej transmisji na żywo. Decyzja ta zostanie podjęta na 14 dni przed planowanym terminem uroczystości.

Planowana jest transmisja „na żywo” z uroczystości za pośrednictwem Internetu. Dokładne informacje, w tym adresy stron, na której będzie transmitowana uroczystość zostaną podane na 7 dni przed planowanym terminem uroczystości.

 1. Jakie przewidziane są nagrody za uczestnictwo w Konkursie?

Kapituła Konkursu, w ramach I Kategorii nagrodzi łącznie 10 wyłonionych w ramach Konkursu gmin, które otrzymały status nominowanych do nagrody głównej.

Za pierwsze miejsce, zwycięzca Konkursu otrzyma statuetkę, dyplom oraz status Lidera Najbardziej Innowacyjnego Energetycznie Samorządu w Polsce. Za drugie miejsce, uczestnik Konkursu otrzyma statuetkę, dyplom oraz status Vice-Lidera Najbardziej Innowacyjnego Energetycznie Samorządu w Polsce. Za trzecie miejsce, uczestnik otrzyma statuetkę, dyplom oraz status drugiego Vice-Lidera Najbardziej Innowacyjnego Energetycznie Samorządu w Polsce.

Uczestnicy, którzy zajmą miejsca od czwartego do dziesiątego otrzymają dyplom oraz statuetkę.

W celu uhonorowania gmin szczególnie zasłużonych w danym obszarze, Kapituła Konkursu spośród gmin, które uzyskają maksymalną liczbę punktów w poszczególnych obszarach przyzna wyróżnienia trzem samorządom oraz tytuły:

 1. Energetyczny Inwestor Roku
 2. Propagator Wiedzy o Energii Roku
 3. Energetyczny Innowator Roku.

Wyróżnione gminy, które otrzymały tytuły wymienione w ust. 8 otrzymają statuetkę oraz dyplom.

Dodatkowo każda gmina, która uzyska podczas II etapu oceny zgłoszeń co najmniej 50% możliwych punktów do zdobycia, otrzyma Certyfikat Innowacyjnego Energetycznie Samorządu.

Dla zakwalifikowanych gmin do II etapu Konkursu, które wyraziły chęć udziału w II kategorii Konkursu, zostanie przeprowadzony warsztat na temat możliwości pozyskania środków z programu ELENA, który przeprowadzi Krajowa Agencja Poszanowania Energii.

W ramach II Kategorii Konkursu zwycięska gmina, która otrzyma tytuł Aspirujący Innowator Roku w dziedzinie ciepłownictwa dostanie dyplom, statuetkę oraz nagrodę w postaci zaproszenia do realizacji przedsięwzięcia tj. procesu inwestycyjnego dla wybranej ciepłowni w oparciu o instrument ELENA bez kosztów wejściowych – tj. gmina nie ponosi kosztów przygotowania dokumentacji inwestycyjnej do transformacji energetycznej ciepłowni (SIWZ, studium wykonalności, doradztwo inwestycyjne) pod warunkiem akceptacji i spełnienia warunków wymaganych do udzielenia wsparcia w ramach instrumentu ELENA.