Księga Posterów – VIII Konferencja IPE 2023 (PDF) 

Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza we współpracy z Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza serdecznie zapraszają do czynnego udziału w Sesji Posterowej, która odbędzie się 29 maja 2023 r. w formule online w ramach VIII Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”. 

Sesja posterowa to część Konferencji, polegająca na przedstawieniu w formie graficznej (tj. plakatu naukowego) najważniejszych tez, wniosków, wyników badań lub analiz dotyczących rozpatrywanego zagadnienia. Prezentacja taka umożliwia bieżącą wymianę poglądów oraz wskazówek, prowadzoną z osobami uczestniczącymi w niej w roli widzów. 

Integralną częścią tego wydarzenia jest Konkurs na Najlepszy Poster Naukowy VIII Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”, w ramach którego dla zwycięzców przewidujemy: 

  • nagrody pieniężne,
  • udział w panelu dyskusyjnym,
  • praktyki w Instytucie Polityki Energetycznej.

Udział czynny jest bezpłatny. 

Ważne terminy 

  • 29 maja 2023 r. – spotkanie z autorami posterów 

Biorąc udział w Sesji Posterowej, istnieje możliwość opublikowania wyników swojej pracy w renomowanych czasopismach. 

Czasopisma naukowe, które współpracowały z nami podczas VII edycji Konferencji (2022): Central European Management Journal, International Agrophysics, Journal of Elementology, Studia Wschodnioeuropejskie, Przegląd Europejski, Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, TEKA of Political Science and International Relations, Studia i Materiały, Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie, Modern Management Review, Polityka Energetyczna, Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk, Energy Policy Studies. 

Ważne dokumenty dot. sesji posterowej 

Regulamin Sesji Posterowej 

Formularz oceny posteru 

Oświadczenie autora posteru

SESJA POSTEROWA (5)