baner-debataOgólnopolska debata studencka w ramach III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”

Interesujesz się energetyką❓ Elektromobilność jest Twoim konikiem❓A może lubisz wdać się merytoryczną dyskusję o przeszłości polskiego atomu❓Koniecznie weź udział w Debacie Studenckiej, która odbędzię się w ramach III Ogólnpolskiej Konferencji Naukowej “Bezpieczeństwo eneregtyczne – filary i perspektywa rozwoju”.

Debata odbędzie się 17 kwietnia 2018 r. a organizatorem debaty jest Studenckie Koło Naukowe „Eurointegracja”.

Celem debaty jest zainicjowanie dyskusji dotyczącej przyszłości polskiej i europejskiej energetyki.
Tematyka debaty obejmuje trzy główne zagadnienia problemowe:
Rozwój elektromobilności w Polsce
Tworzenie modelu gospodarki niskoemisyjnej w Polsce
Polski atom – wyzwania, szanse i zagrożenia.

W debacie mogą uczestniczyć doktoranci oraz absolwenci zrzeszeni w studenckich kołach naukowych oraz organizacjach studenckich o charakterze naukowo-badawczym, które działają przy wszystkich typach uczelni wyższych na terenie Polski. Zespoły powinny liczyć od 3 do 5 osób, wśród których powinien być wskazany lider.

📋Formularz zgłoszeniowy:
https://docs.google.com/forms/d/1p__9cPeRApUg7VE3QWY1z2xRvSAXPh4LrzD5Y0mm1L4/viewform?c=0&w=1&edit_requested=true

❗ Zgłoszenia zespołów zainteresowanych udziałem w debacie należy dokonać do dnia 19 marca 2018 roku

Regulamin debaty studenckiej prowadzonej w ramach III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”
17 kwietnia 2018 r., Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

§1
Organizator
1. Organizatorem debaty jest Studenckie Koło Naukowe „Eurointegracja” we współpracy z Katedrą Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza oraz Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza.
§2
Uczestnicy/Zgłoszenie
1. Uczestnikami debaty są doktoranci oraz absolwenci zrzeszeni w studenckich kołach naukowych oraz organizacjach studenckich o charakterze naukowo-badawczym, które działają przy wszystkich typach uczelni wyższych na terenie Polski.
2. Uczestnicy zaproszeni do udziału w debacie to studenci studiów doktoranckich oraz absolwenci (maksymalnie 3 lata od zakończenia studiów).
3. Drużyna powinna składać się minimalnie z 3 osób (maksymalnie z 5).
4. Każda drużyna powinna wybrać swojego Lidera.
5. Zgłoszenie zainteresowania udziałem w debacie odbywa się poprzez formularz przesłany przez organizatora mailem.
6. Zgłoszenie elektroniczne powinno zawierać informacje niezbędne organizatorom do przeprowadzenia w sposób prawidłowy procesu kwalifikacji zespołu do udziału w debacie.
7. Drużyny, które zgłoszą chęć uczestnictwa w debacie podają wszystkie niezbędne dane
konieczne do prezentacji zespołu (tj. nazwę studenckiego koła naukowego/organizacji naukowo-badawczej, nazwę uczelni i wydziału przy którym działają, imiona i nazwiska członków występujących podczas debaty, najważniejsze informacje na temat działalności naukowej koła/organizacji).
8. Zgłoszenia drużyn zainteresowanych udziałem w debacie należy dokonać do dnia 20 marca 2017 roku.
§3
Cel debaty
1. Celem debaty jest zainicjowanie dyskusji w zakresie:
a) rozwoju elektromobilności i zrównoważonego transportu,
b) rozwoju koncepcji powstania w Polsce elektrowni jądrowej,
c) procesu dekarbonizacji polskiej gospodarki,
d) niskoemisyjny model gospodarki,
e) konkurencyjności polskiej gospodarki obszarze energetycznym,
f) transformacji energetycznej.
§4
Tematyka debaty
1. Tematem debaty studenckiej są trzy główne zagadnienia problemowe:
a) rozwój elektromobilności w Polsce,
b) dekarbonizacja oraz tworzenie modelu gospodarki niskoemisyjnej w Polsce
c) polski atom – szanse, wyzwania, zagrożenia.
§5
Moderator Debaty
1. Zadaniem Moderatora jest:
a) dbałość o przestrzeganie zasad debaty przez wszystkich jej uczestników,
b) pilnowanie agendy i czasu zebrania,
c) udzielanie głosu, a także jego odbieranie, gdy pojawi się taka konieczność,
d) tworzenie przyjaznego klimatu, a w szczególności reagowanie na przypadki agresji lub wypowiedzi naruszającej godność uczestników debaty, a nawet osób nieobecnych, o których mowa w debacie.
§6
Harmonogram
1. Terminy:
20.03.2018 r.– ostateczny termin zgłoszenia drużyn (z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego).
31.03.2018 r. – informacja o zakwalifikowanych zespołach.
17.04.2018 r.– debata studencka „Polityka energetyczna Unii Europejskiej – filary i perspektywa rozwoju” podczas drugiego dnia III Ogólnopolskiej Konferencji „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”.
§7
Kryterium wyboru drużyn
1. Głównym kryterium wyboru przez organizatora drużyn jest kolejność zgłoszeń (formularza) wypełnionych przez studentów zrzeszonych w studenckich kołach naukowych.
2. Lista drużyn zakwalifikowanych do uczestnictwa w debacie zostanie ogłoszona w dniu 31.03.2018 r. na stronie internetowej SKN Eurointegracja oraz zostanie potwierdzona drogą mailową.
§8
Formularz zgłoszeniowy
1. Każda z drużyn zgłaszających się do udziału w debacie musi uzupełnić formularz zgodnie z instrukcjami.
§9
Artykuły naukowe i wymogi redakcyjne
1. Uczestnicy debaty będą mieli możliwość przygotowania i dostarczenia (po konferencji) artykułów naukowych, w recenzowanej i punktowanej monografii naukowej (4 pkt.).
Publikacja przewidziana jest w roku 2018.
2. Bezwzględnym warunkiem dopuszczenia do publikacji jest stosowanie się do wskazanych wymogów redakcyjnych oraz terminów składania artykułów do publikacji określonych przez organizatorów.
3. Szczegółowe informację na temat wymogów redakcyjnych oraz terminów zostaną zamieszczone na stronie konferencji.
4. Organizatorzy zaznaczają, że w przypadku uzyskania negatywnych recenzji naukowych artykuł nie zostanie opublikowany.
§10
Certyfikaty
Każdy z członków zakwalifikowanych zespołów biorących aktywny udział w debacie otrzyma certyfikat uczestnictwa wydany przez organizatora.
§11
Opłaty konferencyjne
1. Opłata dla studenta, który czynnie uczestniczy w debacie wynosi:
a) Opłata I – 100 zł (jedna osoba). Kwota obejmuję:
– możliwość publikacji artykułu naukowego w recenzowanej i punktowanej (4 pkt.) zbiorowej monografii (pod warunkiem otrzymania pozytywnych recenzji),
– aktywne uczestnictwo w Debacie,
– materiały konferencyjne (teczki, długopis, notatnik, materiały promocyjne),
– przerwa kawowa.
b) Opłata II – 150zł (jedna osoba). Kwota obejmuję:
– możliwość publikacji artykułu naukowego w recenzowanej i punktowanej (4 pkt.) zbiorowej monografii (pod warunkiem otrzymania pozytywnych recenzji),
– aktywne uczestnictwo w Debacie,
– uczestnictwo podczas drugiego dnia III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”,
– materiały konferencyjne (teczki, długopis, notatnik, materiały promocyjne),
– poczęstunek podczas drugiego dnia Konferencji (całodniowe przerwy kawowe, obiad z deserem).
c) Opłata III – 250 zł (jedna osoba). Kwota obejmuję:
– możliwość publikacji artykułu naukowego w recenzowanej i punktowanej (4 pkt.) zbiorowej monografii (pod warunkiem otrzymania pozytywnych recenzji),
– aktywne uczestnictwo w Debacie,
– dwudniowe uczestnictwo podczas III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”,
– możliwość wystąpienia podczas Konferencji z posterem naukowym lub referatem naukowym (obowiązek wypełnienia odpowiedniego pola w formularzu zgłoszeniowym do debaty),
– materiały konferencyjne (teczki, długopis, notatnik, materiały promocyjne),
– poczęstunek podczas konferencji (całodniowe przerwy kawowe, obiad z deserem).
2. Opłata obejmuje koszt publikacji artykułu.
3. Opłata nie obejmuje kosztów noclegu.
4. Opłaty konferencyjne prosimy wpłacać na konto bankowe:
Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza mBank
Nr konta: 26 1140 2004 0000 3002 7568 6020
Prosimy dokonywać wpłaty z dopiskiem: „Debata 16-17.04.2018 – Imię i Nazwisko”
5. Ostateczny termin przesłania opłaty konferencyjnej mija 2 kwietnia 2018 r.
6. Organizator zastrzega, że nie będzie zwracał opłat konferencyjnych wniesionych przez drużyny, które nie będą uczestniczyły w debacie.
§12
Kontakt
1. Sekretariat konferencji:
Katedra Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, Al. Powstańców Warszawy 8, 35-959 Rzeszów bud. L, pok. 252A, tel. 17-865-14-03
2. Adres do korespondencji e-mail: eurointegracja@gmail.com
§13
Miejsce debaty
1. Wydział Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, Al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów.

 

Zasady przebiegu debaty
1. Dyskusja o charakterze oksfordzkiej będzie prowadzona pomiędzy drużynami, które odpowiadają na pytania zgodnie z zakresem tematycznym wskazanym w dokumencie „Zagadnienia do debaty”.
2. Debata będzie składać z tur podczas których moderator będzie zadawał grupom pytania zgodne z zakresem tematycznym wskazanym w dokumencie „ Zagadnienia do debaty”.
3. Drużyny uczestniczące w debacie powinny składać się z członków studenckich kół naukowych/organizacji studenckich o charakterze naukowo-badawczym działających przy wszystkich typach uczelni wyższych na terenie Polski. W debacie mogą uczestniczyć, nie więcej niż 3 koła naukowe z tej samej uczelni. Drużyny, które zgłoszą chęć uczestnictwa poprzez formularz zgłoszeniowy podają wszystkie niezbędne dane do prezentacji zespołu (nazwa studenckiego koła naukowego/organizacji naukowo-badawczej, nazwę uczelni i wydziału przy którym działają, imiona i nazwiska członków występujący podczas debaty, logo studenckiego koła naukowego/organizacji studenckiej o charakterze naukowo-badawczym).
4. W sytuacji zgłoszenia się większej liczby grup – obowiązuję zasada pierwszeństwa zgłoszenia.
5. Każda z drużyn może liczyć maksymalnie 5 członków. Każdy z nich musi posiadać status: studenta studiów doktoranckich lub absolwenta, (maksymalnie 3 lata od zakończenia studiów).
6. Wyjątkowo w grupie mogą znaleźć się studenci II stopnia studiów,
7. Grupy powinny wyznaczyć Lidera, który jest odpowiedzialny za zaprezentowanie swojej drużyny (powinien on w szczególności dysponować informacjami na temat: imion, nazwisk, kierunków studiów oraz reprezentowanej uczelni, nazwy studenckiego koła naukowego/organizacji studenckiej o charakterze naukowo-badawczym).
8. Nad prawidłowym przebiegiem debaty czuwać będzie Moderator debaty.
9. Każda z grup po otrzymaniu od Moderatora debaty zagadnienia do dyskusji, ma prawo do przedstawienia swojego stanowiska w danej sprawie w oparciu o wiedzę oraz wcześniej przygotowane materiały naukowe (mapki, wykresy, grafy, tabele, statystyki, bazy danych). Czas przewidziany na prezentację to 7 minut. Sprzęt do zaprezentowania elementów multimedialnych wystąpienia zapewnia sobie samodzielnie drużyna. Organizator gwarantuję rzutnik oraz ekran projekcyjny.
10. Drużyny będą się wypowiadać w kolejności ustalonej na podstawie losowania dokonanego na początku debaty przez Liderów drużyn.
11. Po każdej wypowiedzi oponenci oraz publiczność mogą zgłaszać uwagi i pytania do zespołu. Procedura zgłaszania pytań przedstawia się następująco: przeciwnik unosi lewą rękę do góry i informuje: “Pytanie” – Mówcy mają możliwość udzielenia głosu pytającemu (mówiąc “Proszę”) lub odmówić prawa głosu (mówiąc “Dziękuję”).
12. Po każdej wypowiedzi moderator wraz z kapitułą ekspertów ocenia wypowiedź pod względem jej zgodności merytorycznej z tematyką zagadnienia i pytania. Poprawna odpowiedź premiowana jest przyznaniem punktu.
13. Każda z drużyn ma możliwość zadania jednego pytania do aktualnie prezentowanego tematu przez zespół konkurentów.

Zasady przebiegu debaty
1. Dyskusja o charakterze oksfordzkiej będzie prowadzona pomiędzy drużynami, które odpowiadają na pytania zgodnie z zakresem tematycznym wskazanym w dokumencie „Zagadnienia do debaty”.
2. Debata będzie składać z tur podczas których moderator będzie zadawał grupom pytania zgodne z zakresem tematycznym wskazanym w dokumencie „ Zagadnienia do debaty”.
3. Drużyny uczestniczące w debacie powinny składać się z członków studenckich kół naukowych/organizacji studenckich o charakterze naukowo-badawczym działających przy wszystkich typach uczelni wyższych na terenie Polski. W debacie mogą uczestniczyć, nie więcej niż 3 koła naukowe z tej samej uczelni. Drużyny, które zgłoszą chęć uczestnictwa poprzez formularz zgłoszeniowy podają wszystkie niezbędne dane do prezentacji zespołu (nazwa studenckiego koła naukowego/organizacji naukowo-badawczej, nazwę uczelni i wydziału przy którym działają, imiona i nazwiska członków występujący podczas debaty, logo studenckiego koła naukowego/organizacji studenckiej o charakterze naukowo-badawczym).
4. W sytuacji zgłoszenia się większej liczby grup – obowiązuję zasada pierwszeństwa zgłoszenia.
5. Każda z drużyn może liczyć maksymalnie 5 członków. Każdy z nich musi posiadać status: studenta studiów doktoranckich lub absolwenta, (maksymalnie 3 lata od zakończenia studiów).
6. Wyjątkowo w grupie mogą znaleźć się studenci II stopnia studiów,
7. Grupy powinny wyznaczyć Lidera, który jest odpowiedzialny za zaprezentowanie swojej drużyny (powinien on w szczególności dysponować informacjami na temat: imion, nazwisk, kierunków studiów oraz reprezentowanej uczelni, nazwy studenckiego koła naukowego/organizacji studenckiej o charakterze naukowo-badawczym).
8. Nad prawidłowym przebiegiem debaty czuwać będzie Moderator debaty.
9. Każda z grup po otrzymaniu od Moderatora debaty zagadnienia do dyskusji, ma prawo do przedstawienia swojego stanowiska w danej sprawie w oparciu o wiedzę oraz wcześniej przygotowane materiały naukowe (mapki, wykresy, grafy, tabele, statystyki, bazy danych). Czas przewidziany na prezentację to 7 minut. Sprzęt do zaprezentowania elementów multimedialnych wystąpienia zapewnia sobie samodzielnie drużyna. Organizator gwarantuję rzutnik oraz ekran projekcyjny.
10. Drużyny będą się wypowiadać w kolejności ustalonej na podstawie losowania dokonanego na początku debaty przez Liderów drużyn.
11. Po każdej wypowiedzi oponenci oraz publiczność mogą zgłaszać uwagi i pytania do zespołu. Procedura zgłaszania pytań przedstawia się następująco: przeciwnik unosi lewą rękę do góry i informuje: “Pytanie” – Mówcy mają możliwość udzielenia głosu pytającemu (mówiąc “Proszę”) lub odmówić prawa głosu (mówiąc “Dziękuję”).
12. Po każdej wypowiedzi moderator wraz z kapitułą ekspertów ocenia wypowiedź pod względem jej zgodności merytorycznej z tematyką zagadnienia i pytania. Poprawna odpowiedź premiowana jest przyznaniem punktu.
13. Każda z drużyn ma możliwość zadania jednego pytania do aktualnie prezentowanego tematu przez zespół konkurentów.

Szczegóły: http://www.eurointegracja.prz.edu.pl/index.php/9-aktualnosci/42-ogolnopolska-debata-studencka-w-ramach-iii-ogolnopolskiej-konferencji-naukowej-bezpieczenstwo-energetyczne-filary-i-perspektywa-rozwoju