Fundacja Rozwoju Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza Partnerem Wspierającym VIII Konferencję Naukową

wpis w: inne | 0

Fundacja Rozwoju Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza Partnerem Wspierającym VIII Konferencję Naukową „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”, która odbędzie się w dniach 11 – 12 września 2023 r.

partner (Post na Twittera)

Fundacja Rozwoju Politechniki Rzeszowskiej jest powołana do podejmowania, prowadzenia i popierania wszelkich działań zmierzających do rozwoju Politechniki Rzeszowskiej, a także do wspomagania i promowania inicjatyw i osiągnięć naukowych w zakresie nauk technicznych i społecznych.

Cel Fundacji realizowany jest przez:

  1. Wspieranie działalności naukowej i badawczej Politechniki Rzeszowskiej.
  2. Promowanie i wdrażanie rezultatów badań naukowych.
  3. Współpracę z ośrodkami naukowymi, przemysłowymi i fundacjami w kraju i za granicą, działającymi w zakresie objętym celem Fundacji.
  4. Organizowanie i finansowanie konferencji, seminariów, zjazdów, szkoleń, kursów specjalistycznych.
  5. Wspomaganie i finansowanie działalności kulturalnej i kultury fizycznej pracowników i studentów Politechniki Rzeszowskiej.
  6. Prowadzenie nieodpłatnej działalności wydawniczej.
  7. Przyznawanie nagród oraz stypendiów dla pracowników i studentów Politechniki Rzeszowskiej.
  8. Organizowanie i finansowanie konkursów na prace naukowo-badawcze w zakresie nauk technicznych.
  9. Gromadzenie środków finansowych i rzeczowych na rzecz działalności Fundacji.
  10. Pośrednictwo w oferowaniu usług dydaktycznych na rzecz osób fizycznych i prawnych.