Przemysł naftowy w Galicji do 1918 r.
w świetle akt Namiestnictwa Galicyjskiego we Lwowie

dr Volodymyr Dolinovskyi 
Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie (oddział akt dawnych)

STRESZCZENIE

Akta przechowywane w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie mają podstawowe znaczenia dla badań nad problematyką przemysłu naftowego w Galicji.

Na szczególną uwagę zasługuje największy zespół w archiwum – fond 146: Namiestnictwo Galicyjskie we Lwowie, zawierający akta władz centralnych Galicji. W zespole tym zachował się bogaty zbiór materiałów reprezentujących różne aspekty rozwoju przemysłu naftowego. Dotyczyły one kwestii występowania nafty w Galicji, nabycia i eksploatacji działek roponośnych, wydobywania i przerabiania ropy naftowej, budownictwa i funkcjonowania szybów oraz rafinerii.

Cenne są informacje na temat stanu kopalń nafty w Galicji, zwłaszcza pod względem spełniania warunków technicznych, zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz bezpieczeństwa pracy. Ważne miejsce posiadają akta przedstawiające kwestie tworzenia infrastruktury przemysłowej, m.in. budowy i utrzymania naftociągów, budowy magazynów, połączenia kolejowego z zakładami. W aktach znaleźć można także informacje o założeniu i działalności w Galicji krajowych i zagranicznych naftowych towarzystw i spółek akcyjnych. Interesującymi są również materiały dotyczące rozwoju ruchu robotniczego.


CAŁY ARTYKUŁ      03/2022/HSE (PDF)


Sponsorem strategicznym projektu jest Bank Gospodarstwa Krajowego, natomiast partnerem Fundacja PGE.


HSE Facebook (9)