Dr Ewa Mataczyńska – ekspert IPE uczestnikiem warsztatów nt. Modelu Odniesienia Klastrów Energii

wpis w: inne | 0

Ekspert Instytutu Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza dr Ewa Mataczyńska wzięła udział w dniu 8 września 2017 r. w pierwszych warsztatach nt. Modelu Odniesienia Klastrów Energii organizowane przez Ogólnopolskie Porozumienie Kooperacyjne Klastrów Energii KlasGRID. Cykl spotkań został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Energii oraz jest organizowany przy współpracy trzech Krajowych Klastrów Kluczowych: Klaster Zrównoważona Infrastruktura, Mazowiecki Klaster ICT oraz Wschodni Klaster ICT. Reprezentantem Ministerstwa Energii był Leszek Banaszak – Radca Ministra Energii. Wprowadzając do dyskusji na temat funkcjonowania klastrów energii przedstawił on prezentację pod tytułem „Co to jest Klaster Energii”. Wystąpienie to należy widzieć raczej z perspektywy podsumowania prowadzonych działań związanych z rozwojem klastrów, a niżeli jako źródło nowych informacji, które pomogłyby w rozwiązaniu problemów z jakimi borykają się inicjatorzy rozwiązań klastrowych. Do istotnych informacji, przekazanych przez przedstawiciela Ministerstwa, z pewnością należy zaliczyć wiadomość, że Polska czynnie uczestniczy w tworzeniu przyszłego prawa unijnego związanego z działalnością klastrów. Niestety zabrakło szczegółów w tym zakresie.

W programie pierwszego spotkania było przedstawienie czterech koreferatów do Ekspertyzy dot. funkcjonowania klastrów energii w Polsce:

– Polska Izba Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej (PIME),

– Porozumienie KlasGRID – Robert Szlęzak,

– Polska Izba Magazynowania Energii (PIME) – Krzysztof Muller

– Rektor Politechniki Lubelskiej – Piotr Kacejko.

Zarówno w trakcie prezentacji jak i w panelu dyskusyjnego, który odbył się po zakończonych prezentacjach, zgłaszano wiele pytań i wątpliwości. Wydaje się jednak, że jest zbyt wiele niewiadomych związanych z przyszłością nowotworzonych inicjatyw, a przede wszystkim ryzyk opłacalności i możliwości stabilnego funkcjonowania klastrów, że przy obecnych zapisach prawa, będzie trudno odnaleźć wspólne stanowisko szczególnie w zakresie współpracy Klastrów Energii z samorządami, gminami czy w końcu ze spółkami dystrybucyjnymi. Warto wskazać, że rozwój nowych inicjatyw w atmosferze wzajemnych roszczeń nie prowadzi do pozytywnego zakończenia promowanego przez Ministerstwo nowatorskiego rozwiązania. Tym bardziej, że w całej dyskusji zapomniano o zwykłym odbiorcy, którego dobro powinno być nadrzędne i kształtowanie z zachowaniem bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego. Stąd słusznie należy zauważyć zasadność projektów pilotażowych na podstawie, których będą kształtowane regulacje dotyczące funkcjonowania klastrów energii.

Spotkanie zakończyło się zebraniem wniosków, szczególnie w zakresie zmian prawa odnośnie tworzenia i funkcjonowania klastrów energii. Wnioski ze spotkania mają być przedstawione w Ministerstwie Energii.

Było to pierwsze, inicjujące spotkanie z przewidzianych pięciu spotkań. Warsztaty mają na celu opracowanie wspólnego modelu funkcjonowania klastrów w Polsce poprzez identyfikacje modeli klastrów, integrację różnych środowisk oraz wymianę doświadczeń. Kolejne warsztaty przewidziane na 20.09.2017 w Warszawie będą poświęcone współpracy z samorządami oraz dyskusji na temat ogłoszonego przez Ministerstwo Energii konkursu na certyfikat dla klastra. Następne spotkania natomiast skupią się na tematyce operacyjnej, czyli sprzedaży i dystrybucji energii, , magazynowaniu oraz elektromobilności. Zaplanowano również jedno ze spotkań na omówienie aspektów technicznych tj. opomiarowania AMI czy systemów informatycznych wspomagających zarządzanie bilansowaniem obszaru. Podsumowanie spotkań, a jednocześnie zakończenie prac nad modelem funkcjonowania klastrów  zaplanowano na koniec listopada.

Z pewnością inicjatywa zasługuje na uwagę. Przy założeniu jednak, że do sentencji, jaką na samym początku warsztatów wygłosił Piotr Szlęzak Prezes Zarządu KlasGRID „Jest miejsce dla wszystkich dobrych inicjatyw. Klastry nie muszą ze sobą konkurować” dodamy „ani z innymi uczestnikami rynku energii”.

Dr Ewa Mataczyńska

20170906_13045020170906_133027_001