epsEnergy Policy Studies (EPS) jest czasopismem naukowym utworzonym w sierpniu 2017 r. z inicjatywy dra Mariusza Ruszel. Obecnie czasopismo naukowe wydawane jest w formie elektronicznej jako rocznik (e-ISSN: 2545-0859). Natomiast w perspektywie czasu – wraz z rozwojem – planuje się wersję drukowaną oraz zwiększenie częstotliwości wydawniczej. Czasopismo naukowe EPS ma charakter interdyscyplinarny, gdyż w ten sposób jest w stanie odzwierciedlać współczesny kontekst polityki energetycznej, która jest dynamicznie zmieniającą się dziedziną. EPS zaprasza do nadsyłania tekstów naukowców, ekspertów oraz przedstawicieli administracji publicznej i branży energetycznej. Na łamach czasopisma naukowego publikowane są recenzowane artykuły naukowe. Czasopismo naukowe EPS wydawane jest jedynie w języku angielskim. Wydawcą EPS jest Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza.

Czasopismo naukowe „Energy Policy Studies” zostało umieszczone w następujących bazach indeksujących:

Poniżej znajdują się informacje na temat etyki wydawniczej stosowanej przez Redakcję czasopisma Energy Policy Studies (EPS). Wszystkie zapisy oparte zostały na zaleceniach Committee on Publication Ethics (COPE).

Etyka a autorzy

Wszystkie artykuły nadesłane do EPS muszą być samodzielnymi, oryginalnymi dziełami autorów. Autor powinien poinformować Redakcję o źródłach finansowania publikacji oraz o wszystkich podmiotach, które brały czynny udział w jej tworzeniu. W przypadku wykrycia przez autorów ewentualnych błędów są oni zobowiązani do niezwłocznego zgłoszenia ich do redakcji.

Zdublowana publikacja

Prace, które zostały opublikowane na łamach innych czasopism lub książek, a także złożone w innych redakcjach nie będą rozważane do publikacji na łamach EPS. W sytuacji, w której na którymś z etapów prac redakcyjnych zajdzie podejrzenie, że praca została opublikowana lub złożona do publikacji Redakcja EPS będzie dokładnie badać sprawę, a zakres jej postępowania będzie zgodny z zaleceniami COPE.

Plagiat

Redakcja EPS potępia wszelkie przejawy plagiatu. Wszystkie dane i publikacje wykorzystane w trakcie powstawania pracy powinny zostać wskazane przez autorów. W przypadku podejrzenia o plagiat sprawa zostanie dokładnie zbadana. Zostaną zastosowane odpowiednie ścieżki postępowania. Dokładnej ocenie podlegać będzie stopień plagiatu. W zależności od jego stopnia wdrożone zostanie odpowiednie postępowanie. Redakcja zastrzega, że w przypadku rozpoznania ewidentnego plagiatu praca zostanie nie tylko odrzucona, ale informowani będą o sytuacji również przełożeni autora.

Sfabrykowanie danych

Redakcja EPS stoi na staży rzetelności wyników badań naukowych. Wszyscy autorzy zgłaszający pracę do EPS powinni dokładnie przedstawić proces badawczy oraz wykorzystane przez siebie dane. Wszystkie przejawy manipulowania wynikami zostaną potępione, a o sprawie poinformowani przełożeni autora/autorów.

Autorstwo pracy i zmiany na liście autorów

Wszyscy badacze wymienieni, jako autorzy pracy muszą mieć realny wkład w jej powstanie. Redakcja EPS potępia wszystkie przejawy autorstwa widmo, autorstwa gościnnego i grzecznościowego. W przypadku autorstwa gościnnego i grzecznościowego zaleca się przenoszenie nazwiska do sekcji podziękowania. W przypadku wykrycia autora widmo zalecone jest ujęcie go na liście autorów np. autora opracowania statystycznego itp. W przypadku próśb o zmianę listy autorów danej pracy następujących na każdym etapie prac redakcyjnych redakcja zastrzega sobie konieczność dokładniejszego zbadania sprawy przed przychyleniem się do prośby.

Etyka a praca redakcji

Redakcja czasopisma EPS bierze odpowiedzialność za proces redakcyjny i wszystkie jego etapy, a także za treści publikowane na łamach czasopisma. W trakcie prac redakcyjnych posługuje się przede wszystkim zasadą rzetelności naukowej. W przypadku kwestii etycznych Redakcja i Recenzenci postępują zgodnie z zasadami COPE. Istnieje, zatem możliwość wprowadzania korekt, odrzucenia, wycofania tekstu z druku w przypadku poważnych wątpliwości dotyczących kwestii etycznych.

Konflikt interesów

Wszystkie wykryte lub zgłoszone konflikty interesów zostaną sprawdzone przez Redakcję, do czasu wyjaśnienia sprawy wszystkie prace redakcyjne nad artykułem zostaną wstrzymane.

Etyka a praca recenzenta

Recenzent pracuje nad artykułem anonimowo. Recenzja powinna być obiektywna, zgodna z zasadami rzetelności naukowej. Krytyka odnosząca się bezpośrednio do osoby autora uznawana jest za niewłaściwą. Recenzent nie powinien pozostawać w żadnej relacji z autorami tekstu. Tekst, nad którym pracuje Recenzent, powinien pozostawać w tajemnicy i nie może przez niego zostać wykorzystany w żaden sposób do czasu jego publikacji.

CALL FOR PAPERS

The Editorial Board of the scientific journal „Energy Policy Studies” cordially invites all scientists and researchers to submit their articles, dissertations, case studies, reviews or conference reports.

The Energy Policy Studies journal is a new field of activity of the established Ignacy Lukasiewicz Energy Policy Institute (EPI), whose mission is to support and promote actions related to the development of civic society, and to popularize science and knowledge concerning energy policy.

The aim of the creation of the Energy Policy Studies is to bring together the best research undertaken by specialists, academic institutions, organizations and other units and entities functioning in the broadly understood energy industry as well as the contribution in the global discussion on energy issues.

In the Energy Policy Studies we publish original and quality research, conceptual papers and book reviews, especially in the following themes:

 • energy policy and energy security in all its aspects: politics, the economic, social, technological, material and strategic dimensions;
 • climate policy;
 • European Union decision making processes;
 • energy market;
 • power sector;
 • common energy market;
 • coal, oil, natural gas and its diversification of supplies;
 • energy sources, transfer distribution and storage
 • opportunities, challenges and risks of energy resources;
 • renewable energy sources;
 • new technologies in the energy sector;
 • low emission transport, i.e. electromobility, gasmobility;
 • competitive economy and potential competition advantage – automation, digitization and artificial intelligence in Energy sector;
 • civic energy, i.e. energy clusters;
 • energy transformation.

and many others.

Chosen articles which appear in the prestigious journal Energy Security Studies journal will be previously reviewed by respected foreign reviewers. The journal will be published online, which will be worldwide available.

The guidance about how to prepare and propose a paper can be found in the EPI’s website.

Please submit your paper on eps@instytutpe.pl before the deadline: 31.10.2018.

If you have any further questions or require assistance, please do not hesitate to contact us on following email: eps@instytutpe.pl

 

„Energy Policy Studies – anglojęzyczne e-wydanie jako narzędzie upowszechniania nauki” oraz  „Energy Policy Studies – transfer najlepszych zagranicznych praktyk i wymiana doświadczeń” – zadania finansowane w ramach umowy 687/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

mnisw