epsEnergy Policy Studies (EPS) jest czasopismem naukowym utworzonym w sierpniu 2017 r. z inicjatywy dra Mariusza Ruszel. Obecnie czasopismo naukowe wydawane jest w formie elektronicznej jako półrocznik (e-ISSN: 2545-0859). Natomiast w perspektywie czasu – wraz z rozwojem – planuje się wersję drukowaną oraz zwiększenie częstotliwości wydawniczej. Czasopismo naukowe EPS ma charakter interdyscyplinarny, gdyż w ten sposób jest w stanie odzwierciedlać współczesny kontekst polityki energetycznej, która jest dynamicznie zmieniającą się dziedziną. EPS zaprasza do nadsyłania tekstów naukowców, ekspertów oraz przedstawicieli administracji publicznej i branży energetycznej. Na łamach czasopisma naukowego publikowane są recenzowane artykuły naukowe. Czasopismo naukowe EPS wydawane jest jedynie w języku angielskim. Publikacja artykułów w czasopiśmie jest możliwa bez żadnych opłat. Wydawcą i podmiotem zarządzającym czasopisma EPS jest Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza.

Czasopismo naukowe „Energy Policy Studies” zostało umieszczone w następujących bazach indeksujących:


Poniżej znajdują się informacje na temat etyki wydawniczej stosowanej przez Redakcję czasopisma Energy Policy Studies (EPS). Wszystkie zapisy oparte zostały na zaleceniach Committee on Publication Ethics (COPE).

Etyka a autorzy

Wszystkie artykuły nadesłane do EPS muszą być samodzielnymi, oryginalnymi dziełami autorów. Autor powinien poinformować Redakcję o źródłach finansowania publikacji oraz o wszystkich podmiotach, które brały czynny udział w jej tworzeniu. W przypadku wykrycia przez autorów ewentualnych błędów są oni zobowiązani do niezwłocznego zgłoszenia ich do redakcji.

Zdublowana publikacja

Prace, które zostały opublikowane na łamach innych czasopism lub książek, a także złożone w innych redakcjach nie będą rozważane do publikacji na łamach EPS. W sytuacji, w której na którymś z etapów prac redakcyjnych zajdzie podejrzenie, że praca została opublikowana lub złożona do publikacji Redakcja EPS będzie dokładnie badać sprawę, a zakres jej postępowania będzie zgodny z zaleceniami COPE.

Plagiat

Plagiat_logo_podstawowy_CMYK-1Redakcja EPS potępia wszelkie przejawy plagiatu. Wszystkie dane i publikacje wykorzystane w trakcie powstawania pracy powinny zostać wskazane przez autorów. W przypadku podejrzenia o plagiat sprawa zostanie dokładnie zbadana. Zostaną zastosowane odpowiednie ścieżki postępowania. Dokładnej ocenie podlegać będzie stopień plagiatu. W zależności od jego stopnia wdrożone zostanie odpowiednie postępowanie. Redakcja zastrzega, że w przypadku rozpoznania ewidentnego plagiatu praca zostanie nie tylko odrzucona, ale informowani będą o sytuacji również przełożeni autora.

W 2019 r. Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza będący wydawcą czasopisma naukowego „Energy Policy Studies” zawarł umowę z firmą Plagiat.pl celem sprawdzania przesłanych artykułów przez system antyplagiatowy.

Sfabrykowanie danych

Redakcja EPS stoi na staży rzetelności wyników badań naukowych. Wszyscy autorzy zgłaszający pracę do EPS powinni dokładnie przedstawić proces badawczy oraz wykorzystane przez siebie dane. Wszystkie przejawy manipulowania wynikami zostaną potępione, a o sprawie poinformowani przełożeni autora/autorów.

Autorstwo pracy i zmiany na liście autorów

Wszyscy badacze wymienieni, jako autorzy pracy muszą mieć realny wkład w jej powstanie. Redakcja EPS potępia wszystkie przejawy autorstwa widmo, autorstwa gościnnego i grzecznościowego. W przypadku autorstwa gościnnego i grzecznościowego zaleca się przenoszenie nazwiska do sekcji podziękowania. W przypadku wykrycia autora widmo zalecone jest ujęcie go na liście autorów np. autora opracowania statystycznego itp. W przypadku próśb o zmianę listy autorów danej pracy następujących na każdym etapie prac redakcyjnych redakcja zastrzega sobie konieczność dokładniejszego zbadania sprawy przed przychyleniem się do prośby.

Etyka a praca redakcji

Redakcja czasopisma EPS bierze odpowiedzialność za proces redakcyjny i wszystkie jego etapy, a także za treści publikowane na łamach czasopisma. W trakcie prac redakcyjnych posługuje się przede wszystkim zasadą rzetelności naukowej. W przypadku kwestii etycznych Redakcja i Recenzenci postępują zgodnie z zasadami COPE. Istnieje, zatem możliwość wprowadzania korekt, odrzucenia, wycofania tekstu z druku w przypadku poważnych wątpliwości dotyczących kwestii etycznych.

Konflikt interesów

Wszystkie wykryte lub zgłoszone konflikty interesów zostaną sprawdzone przez Redakcję, do czasu wyjaśnienia sprawy wszystkie prace redakcyjne nad artykułem zostaną wstrzymane.

Etyka a praca recenzenta

Recenzent pracuje nad artykułem anonimowo. Recenzja powinna być obiektywna, zgodna z zasadami rzetelności naukowej. Krytyka odnosząca się bezpośrednio do osoby autora uznawana jest za niewłaściwą. Recenzent nie powinien pozostawać w żadnej relacji z autorami tekstu. Tekst, nad którym pracuje Recenzent, powinien pozostawać w tajemnicy i nie może przez niego zostać wykorzystany w żaden sposób do czasu jego publikacji.


Przesyłanie artykułów (nr 2(4)/2019) – deadline: 30 września 2019

Redakcja czasopisma naukowego Energy Policy Studies serdecznie zaprasza wszystkich naukowców i badaczy do nadsyłania swoich artykułów, rozpraw, studiów przypadku, recenzji lub raportów z konferencji.

Czasopismo Energy Policy Studies jest nowym polem działalności powołanego Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza (EPI), którego misją jest wspieranie i promowanie działań związanych z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego oraz popularyzacja nauki i wiedzy z zakresu polityki energetycznej.

Celem powstania Energy Policy Studies jest popularyzacja najnowszych badań podejmowanych przez specjalistów, instytucje akademickie, organizacje i inne jednostki i podmioty funkcjonujące w szeroko rozumianej energetyce oraz wkład w globalną dyskusję na tematy energetyczne.

Energy Policy Studies publikujemy oryginalne i jakościowe badania, prace koncepcyjne i recenzje książek skupiające się na poniższych tematach:

 • polityka energetyczna i bezpieczeństwo energetyczne we wszystkich jej aspektach: politycznym, gospodarczym, społecznym,technologicznym, materiałowym i strategicznym;
 • polityka klimatyczna;
 • procesy decyzyjne Unii Europejskiej;
 • rynek energii;
 • sektor energetyczny;
 • wspólny rynek energii;
 • węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny i jego zróżnicowanie dostaw;
 • źródła energii, dystrybucja transferowa i magazynowanie
 • możliwości, wyzwania i zagrożenia związane z zasobami energetycznymi;
 • odnawialne źródła energii;
 • nowe technologie w sektorze energetycznym;
 • transport niskoemisyjny, tj. elektromobilność, gazomobilność;
 • konkurencyjna gospodarka i potencjalna przewaga konkurencyjna – automatyzacja, digitalizacja i sztuczna inteligencja w sektorze energetycznym;
 • energia obywatelska, czyli klastry energetyczne;
 • transformacja energetyczna.i wiele innych

Wybrane artykuły pojawiające się w prestiżowym czasopiśmie Energy Security Studies będą wcześniej recenzowane przez uznanych recenzentów zagranicznych. Czasopismo zostanie opublikowane online, które będzie dostępne na całym świecie.

Wskazówki dla autorów artykułów można znaleźć na stronie internetowej EPI.

Prosimy o przesyłanie arykułów na adres eps@instytutpe.pl do dnia 30 września 2019.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania lub potrzebują pomocy, prosimy o kontakt pod adresem eps@instytutpe.pl


„Energy Policy Studies – anglojęzyczne e-wydanie jako narzędzie upowszechniania nauki” oraz  „Energy Policy Studies – transfer najlepszych zagranicznych praktyk i wymiana doświadczeń” – zadania finansowane w ramach umowy 687/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

mnisw