dr Mariusz Ruszel

Ekspert, Prezes Zarządu oraz założyciel Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza. Politolog, adiunkt w Katedrze Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. Absolwent Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Ekspert Laboratorium Idei - Prezydenckiego Programu Eksperckiego KPRP (2012-2013). Recenzent międzynarodowych i krajowych czasopism naukowych. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych, analiz związanych z polityką energetyczną oraz bezpieczeństwem energetycznym. Zajmuje się w bezpieczeństwem energetycznym, polityką energetyczną, rynkiem gazu ziemnego, elektromobilnością. Obecnie koncentruje się na polityce energetycznej Republiki Federalnej Niemiec.

Lista publikacji: http://www.mruszel.sd.prz.edu.pl/pl/72/
Kontakt: mruszel@instytutpe.pl

dr hab. inż. Adam Szurlej

Adiunkt w Katedrze Inżynierii Gazowniczej na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo - Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Ukończył Wydział Paliw i Energii AGH (obecnie Wydział Energetyki i Paliw). Kierownik studiów podyplomowych: Rynek gazu ziemnego - szanse i bariery rozwoju.Tematyka zainteresowań naukowych jest związana z rynkiem gazu ziemnego, bezpieczeństwem energetycznym, polityką energetyczną oraz szeroko rozumianą gospodarką surowcami energetycznymi. Autor lub współautor ponad 100 publikacji.

Kontakt: szua@agh.edu.pl

dr hab. Andrzej Podraza, prof. KUL

Politolog, dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych KUL. Główne obszary zainteresowań to stosunki globalne, integracja europejska, relacje transatlantyckie, bezpieczeństwo międzynarodowe, w tym pojęcie i zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego oraz bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni z uwzględnieniem ochrony infrastruktury krytycznej. W przeszłości pracownik naukowy Królewskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w Londynie (Chatham House) i ekspert Komisji Europejskiej. Członek Team Europe przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Warszawie. Członek wielu krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń naukowych. Wykłady w wielu ośrodkach zagranicznych. Autor wielu publikacji naukowych wydanych w kraju i za granicą, w tym na temat bezpieczeństwa energetycznego i w cyberprzestrzeni.

Kontakt: podraza@kul.pl

 

dr hab. Tomasz Młynarski

Politolog, adiunkt w Katedrze Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących problematyki bezpieczeństwa energetycznego, współczesnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Francji. Autor monografii i artykułów m.in. Bezpieczeństwo energetyczne w pierwszej dekadzie XXI w. Mozaika interesów i geostrategii (2011), Francja w procesie uwspólnotowienia bezpieczeństwa energetycznego i polityki klimatycznej Unii Europejskiej (2013), Energetyka jądrowa wobec globalnych wyzwań bezpieczeństwa energetycznego i reżimu nieproliferacji w erze zmian klimatu (2016).

Kontakt: tmlynarski@instytutpe.pl

Kmdr ppor. dr Rafał Miętkiewicz

Kierownik Zakładu Działań Morskich w Instytucie Operacji Morskich na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni. Absolwent Akademii Morskiej w Gdyni (Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo i Zarządzanie Kryzysowe). Autor dwóch książek i kilkudziesięciu artykułów z dziedziny wykorzystania systemów bezzałogowych w środowisku morskim. Obszar zainteresowań obejmuje wykorzystanie nowoczesnych technologii w działaniach na morzu, w tym ochrony morskich obiektów infrastruktury krytycznej (głównie energetycznej).

Kontakt: r.mietkiewicz@amw.gdynia.pl

dr inż. Tomasz Mirowski

Pracownik naukowy w Pracowni Zrównoważonego Rozwoju Gospodarki Surowcami i Energią Zakładu Polityki i Badań Strategicznych w Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN.  Zajmuje się tematyką wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności z biomasy, a także gospodarką paliwowo-energetyczną w aspekcie ekonomicznym i środowiskowym, zarówno w energetyce wielkoskalowej, jak i rozproszonej (prosumenckiej). W latach 2001-2014 pracował na stanowisku naukowo-dydaktycznym w Wydziale Energetyki i Paliw AGH. Poza pracą naukową w Instytucie jest także ekspertem od 2009 roku w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w tematyce biopaliw oraz w Małopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym w latach 2007-2013 i 2014-2020 w zakresie Ochrona Środowiska i Odnawialne Źródła Energii oraz Efektywność Energetyczna.

Kontakt: tmirowski@instytutpe.pl

dr Ewa Mataczyńska

Ekspert Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza. Tytuł doktora nauk ekonomicznych nadany przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Rozprawa: „Zastosowanie metody DEA do analizy zmian efektywności technicznej regulowanych przedsiębiorstw sieciowych. Na przykładzie krajowych spółek dystrybucji energii elektrycznej”. Od 1994 roku zawodowo związana z sektorem elektroenergetycznym. Przedstawiciel PGE Dystrybucja w EDSO for Smart Grids, członek Technology Committee. Obszar zainteresowań naukowych związany z sektorem elektroenergetycznym, między innymi z dyrektywami regulacyjnymi dla sektora na poziomie UE, rynkiem bilansującym, rozwojem lokalnych społeczności energetycznych oraz rozwojem i funkcjonowaniem usług systemowych na poziomie sieci dystrybucyjnych.

Kontakt: emataczynska@instytutpe.pl

mgr Dominik Brodacki

Absolwent europeistyki na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie doktorant w Instytucie Europeistyki na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Główne zainteresowania badawcze koncentrują się na polityce energetycznej, rynku gazu ziemnego, elektromobilności, a także prawie energetycznym ze szczególnym uwzględnieniem prawa Unii Europejskiej.

Kontakt: dbrodacki@instytutpe.pl

mgr Anna Kucharska

Absolwentka politologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, stypendystka na Uniwersytecie Duisburg-Essen, obecnie doktorantka w Katedrze Strategii Międzynarodowych Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ oraz członki Międzynarodowego Towarzystwa Nauk Politycznych (International Political Science Association). Obszar zainteresowań naukowych obejmuje politykę i bezpieczeństwo energetyczne w szczególności państw niemieckojęzycznych.

Kontakt: akucharska@instytutpe.pl

Redaktor działu "Historia sektora energii"

 

 

mgr Anna Kozicka-Kołaczkowska

Autorka powieści „Ekstrawagantki” , felietonów „Rzeczpospolitej”, artykułów teatrologicznych i recenzji naukowych. Absolwentka slawistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, logopedii ogólnej Uniwersytetu Wrocławskiego, logopedii medialnej Uniwersytetu Gdańskiego oraz studium emisji głosu Uniwersytetu Wrocławskiego. Właścicielka Laboratorium Kształcenia Głosu i Logopedii Artystycznej „Profesor Higgins.

Kontakt: kozickakolaczkowska@instytutpe.pl